Instytut Języka Polskiego PAN
Pracownie: Metodologii gramatyki, Socjolingwistyki, Wielkiego Słownika Języka Polskiego, Antroponimiczna, Toponomastyczna, Dialektologii, Języka staropolskiego, Języka Kochanowskiego, Obserwatorium językowe, Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Historii języka polskiego, Łaciny średniowiecznej, Geografii lingwistycznej, Polszczyzny kresowej
Pracownicy: Żmigrodzki, Bajerowa, Bobrowski, Boryś, Cieślikowa, Czopek-Kopciuch, Dunaj, Fisiak, Gajda, Grochowski, Kucała, Laskowski, Malec, Okoniowa, Pisarek, Pisarkowa, Przybylska, Rieger, Smółkowa, Twardzik, Dzięgiel, Gruszczyński, Kowalik, Sieradzka-Baziur, Skowronek, Tyrpa, Waniak, Wronicz, Czesak, Maciąg, Leńczuk

Autor: Tytuł:
Nazwa źródła: Numer:
Miejscowość: Rok:
Sortuj według: Tryb wyświetlania
Rodzaj publikacji
Słowa kluczowe:


Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Antroponimikon sovremennogo belorusskogo goroda v dinamičeskom i sociolingvističeskom aspektah (na materiale russkoâzyčnyh ličnyh imen g. Vitebska). T. Skrebneva Vladimirovna. Minsk, 2010.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 367–372.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Identyfikacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich i białoruskich (XVI–XVIII w.).
Acta Onomastica LII, 2011, s. 7–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Imiona starotestamentowe w kulturze podlaskich Żydów i chrześcijan.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 69–89.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Nominacja ludności żydowskiej w najstarszych metrykach XIX w. z regionu Podlasia.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 7, 2011, s. 90–106.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz, L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Polityczne aspekty przemian w nazewnictwie miejskim Polski północno-wschodniej w przekroju historycznym.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XII, 2012, s. 187–198.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Abramowicz, L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Proces stabilizacji i przyjmowania nazwiska dziedzicznego przez Żydów Podlasia, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 31–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Skrócone formy imion chrzestnych Podlasian w XVI–XVII w, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacj. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 11-24.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Slawizacja systemu antroponimicznego Żydów podlaskich, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 87–95.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. S. Abramowski
Opis bibliograficzny:O rodzie Abramowskich w ziemi liwskiej parafii Kałuszyn.
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 12, 2012, s. 77–142.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:A. Adamek
Opis bibliograficzny:Najpopularniejsze imiona nadawane w gminie Koszęcin w latach 2000–2009.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 8, 2012, s. 9–22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Dorobek naukowy prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko w zakresie onomastyki.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXX, z. 1, 2013, s. 193–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Kilka uwag na temat współczesnych falaronimów polskich, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 11–22.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego.
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796. Szczecin, 2012, s. 257 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy szczecińskich dzielnic, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 253–261.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Peryfrazy ojkonimów polskich.
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
12, 2013, s. 7–27.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Piotr Zaremba jako \"onomasta\"
Przestrzeń i Forma
Space & Form. Przestrzeń i Forma. Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Techonology
22, z. 3, 2014, s. 133-144,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Sposoby użycia nazw toponimicznych w tekstach prasowych, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 295–306
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy geograficzne
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:Antroponimy w inskrypcjach nagrobnych nekropolii syberyjskiej wsi Wierszyna na tle antroponimikonu cmentarza na Podolu, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 43–59.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:Gwarowe postacie niektórych onimów w gwarach polskich (na przykładzie polszczyzny kresowej Dwińska i wsi okolicznych oraz polskiej gwary wyspowej na Syberii), (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 17–26.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:O niektórych mikrotoponimach w wyspowej gwarze na Syberii, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 35–37.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie dzielnic, placów i ulic Katowic.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
1, 2012, s. 7–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:O ekspresywności przezwisk i wyzwisk (na przykładzie powieści kryminalnej \\\"Wszystko czerwone\\\" Joanny Chmielewskiej).
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
1, 2014, s. 11–18.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:Procesy wpływające na kształtowanie się nazw miejscowych kiedyś i dziś.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
1, 2013, s. 9–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:W poszukiwaniu korzeni współczesnego miasta Chorzów oraz etymologia nazw jego pierwszych kolonii., (w:) Język w Komunikacji 1
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2014, s. 5–11.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Bąba
Opis bibliograficzny:Wielką czy małą literą? Przymiotnik pochodzący od osobowej nazwy własnej jako komponent frazeologizmu.
JPol
Język Polski. Kraków
XCII, 2012, s. 70–71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:A. Bańkowski (1931–2014) jako onomasta.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 23–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Kłopoty z nazwą Bizoręda, (w:) Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana.
Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek.
, 2014, s. 225–234.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Nazwy rzeczne zlewni Wieprzówki – komentarze do haseł zamieszczonych w „Hydronymia Europaea” 12
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 401–442,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Sz. Babuchowski
Opis bibliograficzny:Imię, które znaczy.
Gość Niedzielny
O tradycji nadawania imion, też o modnych i dziwacznych imionach nadawanych dzieciom w Warszawie, np. Żyraf, Thorgal, Niunia, Calineczka, Myszon.
LXXXVIII, nr 10, 2011, s. 44-45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu – na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 31–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:M. Balowski
Opis bibliograficzny:Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza), (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 21–41.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:M. Banach
Opis bibliograficzny:Ludność klucza radzyńskiego w XVIII wieku.
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Radzyński Rocznik Humanistyczny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim. Radzyń Podlaski.
XII, 2014, s. 49–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Ad ius civile suscepti”. Antroponimy poznaniaków w rejestrach przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 117–125.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Architektura namingowa: relacje między nazwą własną a marką, (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 77–90
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o cechach językowych nazwisk na podstawie poznańskich "Ksiąg przyjęć do prawa miejskiego" (XVI-XVIII w.).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 106–116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Mens sana in corpore sano. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich sanatoriów, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 43–58.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793).
Wydawnictwo Rys. Poznań, 2013, s. 260 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Patronimika obywateli poznańskich (XVI–XVIII wiek)
PF
Prace Filologiczne
LXII, 2011, s. 37–48,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikowania obywateli poznańskich i wskaźniki stabilizacji ich nazwisk na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego, (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 43–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Status społeczny nosicieli nazwisk – poznańskich obywateli miejskich z lat 1575–1793.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 5–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi. Lublin, 2010.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XVIII, z. 2, 2011, s. 147–157.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. J. Barański
Opis bibliograficzny:Toponim Beskid w „Dziejopisie Żywieckim”
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
43, 2011 (2012), s. 195-201.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Les contacts linguistiqes sur le territoire du Grand Duché de Lituanie (GDL), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 155–167.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:[Red.] L. Bednarczuk, A. Bochankowa, S. Widłak
Opis bibliograficzny:Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offers à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. [Studia ofiarowane Witoldowi Mańczakowi w 90. Rocznicę urodzin]
Polska Akademia Umiejętności-Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2014, s. 487
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:Red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel.
Opis bibliograficzny:Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska. Krakowskie Studia Slawistyczne II.
Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków, 2014, s. 360 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Bednarczyk
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w rosyjskiej wersji Pana Kleksa (gra słów, kontekst, intertekstulany i kulturowy a czytelnik dziecięcy), (w:) Le Petit Prince et les amis au pays des traduction
Le Petit Prince et les amis au pays des traduction. Ed. U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Ksiągarnia Akademicka. Kraków
, 2012, s. 311–327.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Benenowska
Opis bibliograficzny:Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Pod red. A. S. Dyszaka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
2, 2016, s. 15–26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:T. Białecki
Opis bibliograficzny:Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego.
Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd Zachodniopomorski. Szczecin.
XXVI, z. 4, 2011, s. 153–172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia, nazwy geograficzne
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:O początkach wsi Dębowiec i okolicy do roku 1525.
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
4, 2012, s. 735–746.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Ród herbu Kot Morski (XIII–XV wiek).
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
1, 2011, s. 3–31.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek).
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Olsztyn , 2012, s. 262 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Bielicki
Opis bibliograficzny:Dobrzyński ród Bielickich. Materiały do biografii rodziny.
Rocznik Dobrzyński
Rocznik Dobrzyński. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Rypin.
VIII, 2015, s. 197–235.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XX, z. 2, 2013, s. 47–58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie Łodzi.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2012, s. 264 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy geograficzne, varia
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim).
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
11, 2012, s. 37–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Karasiński, D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń (red.)
Opis bibliograficzny:Profesor Maria Kamińska.
Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 106. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź, 2011, s. 80 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:generalia, varia
Autor:M. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Problemy ze standaryzacją nazw jaskiń, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego
Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
, 2011, s. s. 44.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Bułgarskie publikacje onomastyczne.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 211–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:J. Krško, Úvod do toponomastiky. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. Banská Bystrica 2014, 175 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Kraków
LIX, 2015, s. 445–447,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców.
Wydawnictwo Rytm. Kraków, 2011, s. 211 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:U. Bijak, P. Swoboda
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszkańców powiatu grójeckiego. Pochodzenie – Frekwencja – Geografia.
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu. Grójec, 2011, s. 346 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:U. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Nazwy jaskiń – spojrzenie językoznawcy (na marginesie prac nad standaryzacją).
Prądnik
Prądnik. Prace i Materiały im. prof. Władysława Szafera. Ojców
22, 2012, s. 109–114.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XII: Ru-Rż.
Kraków, 2015, s. 168 s. + II.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XI: Rę-Rs.
Kraków, 2015, s. 146 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:Red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. X: Ra-Re.
Kraków., 2015, s. 160 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne.
Wydawnictwo FALL. Kraków, 2013, s. 308 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Polskie słownictwo speleologiczne i speleonimia na tle słowiańskim (próba rekonesansu), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 61–68.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Potamonyms of the Vistula river basin as a part of cultural heritage, (w:) Sea Names: Heritage, Perception and International Relations
Sea Names: Heritage, Perception and International Relations. Proceedings of the 21st International Seminar on Sea Names. Helsinki, Finland, 23–26 August 2016. Ed. by The Society for East Sea. Seoul
, 2015, s. 31–41.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Problemy ze standaryzacją nazw polskich jaskiń, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 29–35.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nr 11 (2), 12 (1). Red. E. L. Berezovič. Ekaterinburg 2011, 197 s., i 2012, 190 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 316–317.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nr 1 (14), 2 (15), red. E. L. Berezovič. Ekaterinburg 2013, 193 I 247 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 431–435.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nry 7, 9 (2), 10 (1). Red. A. K. Matveev. Ekaterinburg 2009, 2010, 2011, 189, 144, 230 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 257–259.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, red. E. L. Berezovič, nr 1 (18), 2 (19), Ekaterinburg 2015, 269 i 212 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 442–445.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Zamiast toastu. Kilka uwag o bułgarskim winie.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 317–332.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Z leksykografii onomastycznej.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 105–123.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:I. Bily
Opis bibliograficzny:Orts- und Familiennamen in den „Ortyle ossolińskie”, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 27–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:I. Bily
Opis bibliograficzny:Slawische Personen namen in Ortsnamen des ehemals altsorbischen Sprachgebietes: Entwurf eines Nachschlagewerkes, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 25-38
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:E. Binkuńska
Opis bibliograficzny:Jak zwracamy się do małych dzieci
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIII, z. 5, 2013, s. 377-386.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Analiza strukturalno-gramatyczna mikrotoponimów (na przykładzie nazw terenowych gminy  Kolno w województwie podlaskim).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 17–30.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik, J. Duma
Opis bibliograficzny:Chrematonimia jako fenomen współczesności.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 2011, s. 520 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Derywacja słowotwórcza w antroponimach przezwiskowych socjolektu młodzieżowego.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 149–166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Funkcja kumulatywna nazw własnych a etniczne stereotypy językowe, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 39-50.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:H. Górny. Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna. Kraków, 2013.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 99–102.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Imiona ludzi jako nazwy zwierząt, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 33–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, zoonimy
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Kurwożej z Główki na Mazurach, czyli hipotetyczne ścieżki antroponimii, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 69–77.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Młyny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych na Warmii i Mazurach.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 19–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 59–78.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Nazwy obiektów terenowych z Warmii i Mazur motywowane nazwami zwierząt.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 4, 2014, s. 17–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Nazwy wód płynących na Warmii i Mazurach powiązane etymologicznie z wyrazem młyn, niem. Mühle.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 2, 2015, s. 5–19.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych.
Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 2016, s. 132 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Sposoby nominacji w zakresie współczesnego nazewnictwa wędlin i wyrobów garmażeryjnych, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 39–50.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biolik, J. Duma
Opis bibliograficzny:Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Olsztynie.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 207–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 195–205.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:M. Bloch, P. M. Pogodziński
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne osadnictwo odkryte w Kościelnej Jani na stanowisku 13, gm. Smętowo Graniczne. Wstępne wyniki badań.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
9, 2014, s. 75–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:L. Dacewicz. Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). Białystok, 2012.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIV, nr 3, 2015, s. 649–653.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w funkcji metaforycznej (na polskich i rosyjskich przekładach prasowych).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 187–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Wartości konotacyjne wybranych toponimów (na materiale publicystyki prasowej), (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 307–317
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy geograficzne
Autor:J. Bonczkowski
Opis bibliograficzny:Rejestry łąk z 1606 roku.
Rocznik Grudziądzki
Rocznik Grudziądzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu. Grudziądz.
XIX, 2011, s. 239–257.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:J. Borkowski, A. Kuczkowski
Opis bibliograficzny:Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych.
Rocznik Koszaliński
Rocznik Koszaliński. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Słupsku. Koszalin.
42, 2014, s. 19–25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Lubomirscy i początki ich władzy w Rzeszowie.
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Rzeszów.
XXVII, 2015, s. 29–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Podział latyfundium rzeszowskiego przez synów Hieronima Augustyna Lubomirskiego w XVIII wieku.
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Rzeszów.
XXVI, 2014, s. 21–38.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Borowiak, A. Sieradzki
Opis bibliograficzny:Heortonimy łacińskie i polskie w siedemnastowiecznych dokumentach sądowych Pobiedzisk (prolegomena badawcze), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 51-62
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:\"Tam gdzie nie braknie wina, tam smutki i troski nie trafiają\". O nazwach bułgarskich winnic i win., (w:) Małe przyjemności
Małe przyjemności: katalog słowiański. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović. Wyd. \"scriptum\". Kraków
, 2016, s. 333-344.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Beus(z), Deus, Dreus(z), Meus(z), Teus(z) i podobne, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 63-74.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona dwuczłonowe analogiczne (wtórne).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 19–43.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona pochodzące od nazw bóstw germańskich, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 79–88.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona złożone typu Anna Maria, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 203–210.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska obywateli polskich od zawodu masarza, (w:) Niejedno ma imię...4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 51–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska pochodzące od wyrazu dobroć, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 53–68.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska typu \\\"Amberg\\\", \\\"Andag\\\".
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVII, 2011, s. 9–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy osobowe związane z pojęciem rodziny, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 95–112.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXIX, 2012, s. 45–80.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXX, z. 1, 2013, s. 35–62.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie. [Cz.] 4.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 15–49.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie (III).
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVI, 2011, s. 6–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Bronikowska, A. Krawczyk-Wieczorek
Opis bibliograficzny:Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym ( na podstawie prac nad PoliMorfem)
PF
Prace Filologiczne
LXV/1, 2014, s. 29–41,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Brzeziński
Opis bibliograficzny:Wkład profesora Bodgana Walczaka w kształtowanie zielonogórskiego środowiska językoznawczego, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 219–221.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:G. J. Brzustowicz
Opis bibliograficzny:Folwark rycerski w Granowie do końca XVI w.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 19, 2012, s. 79–99.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:G. J. Brzustowicz
Opis bibliograficzny:„W połowie szczecińskie, w połowie marchijskie”. Zależność lenna rycerstwa pogranicza Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego w XV i XVI wieku na przykładzie rodów mieszkających w Granowie na ziemi choszczeńskiej.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
IV, 2012, s. 113–138,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Bubak
Opis bibliograficzny:Névtani Értesítő, 36, 2014, i 37, 2015, red. Tamás Farkas, Budapest.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 433–438.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:P. Franczak, K. Buczek
Opis bibliograficzny:Historia poznania, rozmieszczenie i zróżnicowanie jaskiń Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków., 2011, s. 56–57.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Budzińska
Opis bibliograficzny:Relacje między polskimi i niemieckimi urbanonimami na przykładzie nazewnictwa wrocławskich obiektów miejskich.
RKJW
Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław.
XXXIX, 2012, s. 163–178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:F. Bujak
Opis bibliograficzny:W sprawie kartografii historycznej.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Fundacja Centrum Geohistorii, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii KUL, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Warszawa.
3, 2015, s. 17–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Bukowska
Opis bibliograficzny:Osiemnastowieczne deskrypcje i nominacje onimiczne miejsc terenowych. Proces onimizacji na przykładzie akt wizytacji Kościoła katolickiego diecezji przemyskiej.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LXII, z. 6, 2014, s. 75–84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Bura, K. Prędka
Opis bibliograficzny:Historia zapisana w nazwach ulic Brna. Klasyfikacja semantyczna.
Bohemistyka
Bohemistyka. Kwartalnik. Czasopismo poświęcone problemom języka i literatury czeskiej. Poznań.
XIII, nr 4, 2013, s. 266–285.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Burchacka
Opis bibliograficzny:Przezwiska uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Działdowie. Analiza formalna i znaczeniowa.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 31–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Delikatne mussnięcie MONstrualną dziurą, OBAMERYKA, Futbol w czasach zarazy – o recepcji nagłówków prasowych i telewizyjnych oraz sloganów reklamowych.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź.
46, 2012, s. 28–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Kontaminacje jedno- i wielowęzłowe w nagłowkach prasowych I komunikatach reklamowych.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź.
46, 2012, s. 42–52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:W. Gąsienica Byrcyn
Opis bibliograficzny:Kozie nazwy w Tatrach
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Kraków.
LXXIX, 2013, s. 153–166,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Caffarelli, A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:II premio del direttore dell’Istituto della Lingua Polacca ad Aleksandra Cieślikowa.
RiON
Rivista Italiana di Onomastica. Roma.
XVII/1, 2011, s. s. 342.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:S. Całka, F. Zwierzyński
Opis bibliograficzny:Folwark starogrodzki i jego właściciele.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXI, 2013, s. 59–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Jan Chańko
Opis bibliograficzny:E. Miziołek. Genealogia rodziny Miziołków. Łodź, 2012.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LXI, 2014, s. 221–222.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:W. Charczuk
Opis bibliograficzny:Historia dóbr ziemskich Krzesk w latach 1655–1944.
Szkice Podlaskie
Szkice Podlaskie. Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Siedlce.
19/20, 2011/2012, s. 287–305.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Charkiewicz
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo prawosławnych świętych w języku polskim
PF
Prace Filologiczne
LXV/1, 2014, s. 43–53,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Chlebda
Opis bibliograficzny:Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych.
Opole, 2011, s. 178 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy mieszkańców Białogardu w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 89-98.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Toponimiczna przestrzeń średniowiecznego Koszalina. Cz. 1, Miejscowości.
Rocznik Koszaliński
Rocznik Koszaliński. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Słupsku. Koszalin.
42, 2014, s. 27–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Chodyła
Opis bibliograficzny:Osadnictwo i zaludnienie powiatu konińskiego w latach 1789–1791.
Rocznik Koniński
Rocznik Koniński. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koninie. Poznań.
XIX, 2015, s. 7–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Chojnacka
Opis bibliograficzny:Witomino. Stan badań nad historią dzielnicy
Zeszyty Gdyńskie
Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. Gdynia.
9, 2014, s. 131–137,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Chojnacki
Opis bibliograficzny:Nazwy toni rybackich na Pojezierzu Gnieźnieńskim.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 229–238.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXXI, 2012, s. 45–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXX, 2011, s. 125–141.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Nazwy złożone w toponimii śląskiej.
Opole , 2011, s. 155 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Rzeka Odra i jej wpływ na toponimię.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXXVII, 2015, s. 201–218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Schlesische Orts- und Flurnamen mit dem Glied Mühle/młyn, (w:) Wassermühlen und Wassernutzung
Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. Hrsg. M. Maříková und C. Zschieschang. Franz Steiner Verlag. Stuttgart
, 2015, s. 173–192
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak, S. Sochacka
Opis bibliograficzny:Słownik nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2015, s. 470
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzik
Opis bibliograficzny:Problemy toponomastów.
Respectus Philologicus
Respectus Philologicus. Regionalne czasopismo naukowe z dziedziny nauk humanistycznych. Uniwersytet Wileński. Wydział Humanistyczny w Kownie, Centrum Badań Socjokulturowych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny w Kielcach. Kowno–Kielce.
20, 2011, s. 202–208.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzik
Opis bibliograficzny:Ślady karczem w nazwach kieleckich ulic.
Rocznik Świętokrzyski. Seria A: Nauki Humanistyczne
Rocznik Świętokrzyski. Seria A: Nauki Humanistyczne. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce.
XXXIV, 2013, s. 11–16.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Kiernozia i jej sławni mieszkańcy z przełomu XVIII i XIX wieku.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
III, 2012, s. 269–280.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Kolonizacja holenderska-olęderska (olenderska) na terenie ziemi gostynińskiej.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
IV, 2016, s. 305–320.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Sławni mieszkańcy Kiernozi z przełomu XVIII i XIX w.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
2, 2011, s. 3–10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Słubice Prusów, Słubickich, Mikorskich, Potockich i Grzybowskich.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
IV, 2016, s. 321–334.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:J. Ciesielka, D. Milińska-Tran
Opis bibliograficzny:La toponymie du monde des sorciers en anglaise, français, italien et polonais ou quelques aspects des traductions d’Harry Potter, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 413–421
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:P. Cieśla
Opis bibliograficzny:Zróżnicowanie genetyczne hydronimów na obszarze Suwalszczyzny, Warmii i Mazur
Mrągowskie Studia Humanistyczne
Mrągowskie Studia Humanistyczne. Studia Humanitatis Mrongoviensis. ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W OLSZTYNIE, KOŁO W MRĄGOWIE
1 (10), 2014, s. 3-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Chronologia i standaryzacja imion zdrobniałych, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 57–66.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Co może być największym zagrożeniem dla polszczyzny następnych pokoleń? Jak przeciwstawiać się deprecjacji języka polskiego?
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 39–46.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Czy możemy mówić o antonimach, synonimach w nazwach własnych?, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 269–276.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 113–124.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 99-106.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jeszcze raz o różnicy między motywacją a etymologią nazw własnych na przykładzie antroponimu, tzw. obraźliwego, (w:) Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska.
Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska. Pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel. Krakowskie Studia Slawistyczne II.
, 2014, s. 39–46.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jubileusz Rudolfa Šrámka.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 447–448.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offers à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. [Studia ofiarowane Witoldowi Mańczakowi w 90. Rocznicę urodzin]. Polska Akademia Umiejętności-Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014, 487 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
Kraków
LIX, 2015, s. 469–470,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Maria Bobowska-Kowalska (8 V 1931–3 II 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 29–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Maria Kamińska (29 VII 1930–9 VI 2011).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 9–11.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 13–18.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:M. Rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn 2012, 131 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 282–286.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Oficjalność i wariantywność imion nadawanych w Polsce.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 129–143.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:O nazwisku Wolnicz i o kilku innych, ale także o nazwach miejscowych z sufiksem -icz, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 61–71.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Onomastyka w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie: stan obecny, perspektywy badawcze.
PorJez
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 41–55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Osiągnięcia onomastyczne jubilatów, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 321–329.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Refleksje związane z dawnymi i współczesnymi opracowaniami i recenzjami onomastycznymi.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
VII, nr 1, 2012, s. 245–255.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:R. Mrózek, Miejski krajobraz nazewniczy Cieszyna w perspektywie diachronicznej. Galeria „Na Gojach”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice–Cieszyn–Ustroń 2010, 72 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 206–208.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Studia onoamstyczne i dialetologiczne, red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 22, Poznań 2011, 180 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 263–264.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Ed. M. Harvalík, E. Minářová, J. M. Tušková. Brno 2009, 315 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 216–217.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Władysław Lubaś (5 VI 1932–9 I 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 16–22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Zamiast „słowa wstępu” kilka słów największej pochwały Profesora Roberta Mrózka, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 7-15.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Z toponimii Podlasia (nazwy z apelatywem lad, lada, lado), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 113–117.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:C. K. Cudny
Opis bibliograficzny:Studium o rodzinie Cudnych z Ładzynia.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXIII, 2015, s. 15–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:C. K. Cudny
Opis bibliograficzny:Wokół historii wsi ładzyńskiej oraz folwarku, dziejów rodziny Cudnych i nie tylko.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXII, 2014, s. 19–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Cwanek-Florek
Opis bibliograficzny:Hodonimy Wiednia. Typologia semantyczna nazw ulic stolicy Austrii.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
LIV, 2014, s. 531–546.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Cybulski
Opis bibliograficzny:O problemach z normalizacją morfonologiczną kaszubszczyzny literackiej (na przykładzie Łiskawicë Stanisława Jankego), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 285–293.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Cygan
Opis bibliograficzny:System mikrotoponimiczny wsi Nietulisko Duże i Nietulisko Małe w powiecie ostrowieckim na Kielecczyźnie.
Studia Logopaedica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 96. Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja. Pod red. L. Bednarczuka, S. Koziary, H. Pawłowskiej-Jaroń, E. Stachurskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 82–98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czachorowska
Opis bibliograficzny:Najczęściej reprezentowane typy nazw osiedli w Bydgoszczy, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 248–250.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Czaja, Z. Kozieł, R. Golba, A. Pilarska
Opis bibliograficzny:Atlas historyczny miast polskich, (w:) Z Dziejów Kartografii
Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z Dziejów Kartografii. T. XVIII. Pod red. B. Konopskiej i J. Ostrowskiego. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce; Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2014, 24 artykuły i komunikaty.
, 2014, s. 349–352
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czapla, A. Kutyła
Opis bibliograficzny:Nazwy lubelskich aptek.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LX, z. 6, 2012, s. 75–85.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie 379. Lubin , 2011, s. 328 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Antroponimia Bydgoszczy dziedzictwem kultury regionu.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Pod red. A. S. Dyszaka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
2, 2016, s. 27–47.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Artystyczne wykorzystanie znanej frazy z Elementarza Mariana Falskiego w utworze Wandy Chotomskiej „Ala ma kota”, (w:) Edukacja czytelnicza
Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
, 2011, s. 191–218.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Aspekty kulturowe, historyczne i topograficzne nazw bydgoskich ulic i osiedli, (w:) Język. Natura. Cywilizacja
Język. Natura. Cywilizacja, pod redakcją E. Laskowskiej, B. Morzyńskiej-Wrzosek i W, Czachowskiego, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr XXII, Bydgoszcz.
, 2012, s. 34–46.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Obraz społeczeństwa w międzywojennej Bydgoszczy utrwalony w antroponimii miasta w świetle powieści Wiesława Rogowskiego pt.: „Kamienny bruk”, (w:) Polszczyzna Mazowsza i Podlasia XVII
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XVII. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Towarzystwo Kultury Języka Odział w Łomży. Łomża.
, 2013, s. 115–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Omówienie książki L. B. Sudakiewicz \\\"Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej\\\".
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 1, 2015, s. 95–108.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:O zagadkowej nazwie osiedla Czyżówko, (w:) Polszczyzna budgoszczan
Polszczyzna budgoszczan. Historia i współczesność. Pod red. M. Święcickiej. Wydawnictwo UKW. Bydgoszcz.
, 2011, s. 117–127.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Toponimy z końcówką ‘-e w mianowniku, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 169–181
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Cząstka-Szymon, H. Synowiec
Opis bibliograficzny:Onomastyka w szkole — refleksje dydaktyczne, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 119–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:K. Czechowska, M. Rzeszowski (red.)
Opis bibliograficzny:Duch i czas: materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej. [4/5]
Szubin, 2008-2009, s. 152 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Funkcje nazw własnych w esejach Zbigniewa Herberta na przykładzie Barbarzyńcy w ogrodzie, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 107-114.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w \\\"Trylogii księżycowej\\\" Jerzego Żuławskiego wobec słownika i systemu nazewnictwa potocznego.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 2, 2014, s. 11–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:E. Czerniakowska
Opis bibliograficzny:Nazwa Szopy, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 250–253.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czerniakowska
Opis bibliograficzny:Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza?, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 253–256.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Nazwy geograficzne, dziedzictwo kulturowe i turystyka.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 53–73.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Przekład nazw geograficznych w „Podróży dookoła świata” Jurgija Lisianskiego (1803–1806).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 211–234.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, onomastyka literacka
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Teoria nazw geograficznych.
Warszawa, 2011, s. 266 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:A. Czerny, M. Zych
Opis bibliograficzny:Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2013, s. 94 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czerny, M. Zych
Opis bibliograficzny:Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2011, s. 92 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czesak
Opis bibliograficzny:Od Kareniny do Anodiny, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 146–150.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Czeszewski, K. Foremniak
Opis bibliograficzny:Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych. Red. Naukowa M. Bańko.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2011, s. 349 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Baza mroz w polskich toponimach i antroponimach, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 131–142.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanych w Polsce w latach 1995–2010.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 71–93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Geographical Names Deriving from Saints’ Names (Patrocinia) in Poland.
Onomastica Uralica
Onomastica Uralica 8. Patrociny Settlement Names in Europe. Ed. V. Tóth. Debrecen–Helsinki
8, 2011, s. 227–245.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:I. Billy, Potsdam bis München. Die Ausfahrten der A-9 — ihre Namen kurz erklärt. Engelsdorfer Verlag. Leipzig 2012, 131 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 299–300.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Imiona nadawane w Warszawie w latach 1995–2010, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 83–95.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Lexicon der Vornamen, 6., völing neu bearbeitete Auflage von Rosa und Volker Kohlheim. Dudenverlag. Mannheim–Zürich 2013, 480 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 302–303.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Nick – nowa kategoria antroponimiczna?, (w:) Język w internecie
Język w internecie. Antologia. Pod red. naukową M. Kity i I. Loewe. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice
, 2016, s. 123–127.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Onomastyka przyszłości
Polonica
Polonica. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kraków
XXXIV, 2014, s. 167-172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 71–79.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Prace Komisji Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków., 2011, s. s. 111.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:R. Šrámek, Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, Bd. 16, Praesens Verlag, Wien 2007, 569 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 239–240.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:The Great Toponymie Divide. Reflections on the definitione and usage of endonyms and exonyms. Ed. P. Woodman. Główny Urząd Geodezji I Kartografii. Warszawa 2012, 302 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 286–287.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zachodnioeuropejskie poglądy na chrematonimię, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 125–132.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zmiany nazw miejscowości w świetle prac Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (na przykładzie województwa łódzkiego), (w:) Nie tylko o dydaktyce...
Nie tylko o dydaktyce... Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Annie Grochulskiej. Pod red. M. Obrusznik-Partyki i L. Pacan-Bonarek. Piotrków Trybunalski
, 2011, s. 73–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung/Surnames. Journal of Name Studies. Hrsg. S. Brendler. Jahrgang/Volume 5, Hefte/Numbers I–II. Hamburg 2010, 217 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 249–250.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czwojdrak
Opis bibliograficzny:M. Wolski. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe. Kraków, 2013.
Studia Źródłoznawcze
Studia Źródłoznawcze. Commentationes. Warszawa–Poznań.
LIII, 2015, s. 227–228.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic Kadzidła, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 349–356.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:O nazwach ulic pamiątkowych w Ostrołęce, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 133–136.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Profesor Stefan Warchoł – kontynuator idei ośrodka slawistycznego w Lublinie, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 11–16.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Pseudonimy partyzanckie w obwodzie włodawskim utworzone od apelatywów odzwierzęcych, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 75–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Uwagi o mikrotoponimii powiatu włodawskiego, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 143–156.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi.
Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 2011, s. 301 s.
Rodzaj publikacji:księga pamiątkowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Nazwiska z sufiksem -uk, -czuk w antroponimii polskiej na podstawie wybranych przykładów ze „Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku” Kazimierza Rymuta, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 137–150.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Uwagi o nazwiskach polskiego pochodzenia w wybranych ukraińskich słownikach antroponimicznych, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 97–108.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 113–122
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Dąbrowska
Opis bibliograficzny:Nowa Ameryka nad Wartą. Kolonizacja Łęgu Krzeszyckiego w okresie fryderycjańskim (II połowa XVIII wieku).
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
III, 2011, s. 91–104.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. M. Kojder. Lublin, 2014.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego.
XV, 2015, s. 646–650.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Etnonimy w słownikach ogólnych języka polskiego i rosyjskiego.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXV, nr 2, 2016, s. 363–375.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Księgi metrykalne dawnych parafii mahometańskich w Polsce jako źródło do badania antroponimii Tatarów litewsko-polskich, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 357–366.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim. M. Sajewicz. Lublin, 2013.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XIV, 2014, s. 380–382.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwy rosyjskich uczelni wyższych w okresie poradzieckim.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 169–183.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metrykalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1918).
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIV, nr 2, 2015, s. 363–374.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sokółce w okresie zaboru rosyjskiego (lata 1865–1918).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 227–237.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska
Opis bibliograficzny:Le Petit Prince et les amis au pays des traduction.
Ksiągarnia Akademicka. Kraków, 2012, s. 656 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:O osadach służebnych. Uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis.
Historica Slavonorum Occidentis
Historica Slavonorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Toruń.
1 (10), 2016, s. 266–277.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Dawidejt-Drobek
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic w Nysie w kontekście pamięci kulturowej.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2015, s. 160
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Dawidowicz
Opis bibliograficzny:\\\"Biba\\\", \\\"Lijek\\\", \\\"Wtorek\\\", \\\"Grucha\\\", czyli o przezwiskach polskich sportowców. , (w:) Język w Komunikacji 1
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2011, s. 95–102.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie wybranych utworów)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 341–354,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Nazwy potraw a marketing. Perswazyjne środki językowe we współczesnym nazewnictwie gastronomicznym.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 13, 2013, s. 99–122.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Syntaktyczne ukształtowanie tytułów tekstów naukowych.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 10, 2014, s. 87–103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:P. Dębowiak
Opis bibliograficzny:Witold Mańczak (12 VIII 1924–12 I 2016).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 5–10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 7, 2011, s. 56–71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:O nazwach i ludziach: studium onomastyczne (na przykładzie wsi Wilczogęby w gm. Sadowne).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
nr 1, 2012, s. 25–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do roku 1795.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 3, 2011, s. 5–29.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Demidowicz
Opis bibliograficzny:Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 1. Siedlce, 2009.
Szkice Podlaskie
Szkice Podlaskie. Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Siedlce.
19/20, 2011/2012, s. 419–422.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:19. Slovenská Onomastická Konferencia (Bratysława, 28–30 IV 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 451–458.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Chrematonimy na polskich stronach interentowych wirtualnych państw i społeczeństw.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 73–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Nazwy miejsc w wybranych utworach literatury niemimetycznej, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 321–331
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w fantasy humorystycznej na przykładzie utworów Jacka Piekary i Pawła Majki.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 51–65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Sposoby opisu nazw własnych w utworach zaliczanych do fantasy, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 368–377.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:H. A. Konkel, K. Domagała-Konkel
Opis bibliograficzny:Zarys dziejów rodu von Kerkow.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VIII, 2016, s. 219–240.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:H. A. Konkel, K. Domagała-Konkel
Opis bibliograficzny:Zarys dziejów wsi Golczew.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VII, 2015, s. 117–142.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Dombrowski
Opis bibliograficzny:Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów: analiza semantyczna.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
1, 2015, s. 31–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:P. Doroszewski
Opis bibliograficzny:Ujmowanie w cudzysłów ostatnich członów wielowyrazowych nazw własnych, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 38–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, poprawność
Autor:S. Drewniak
Opis bibliograficzny:"Dziewierzowa spadli z drabiny", czyli o nazwach naszych krewnych i powinowatych (podane uwagi oparto na języku mieszkańców okolic Błażowej w pow. rzeszowskim).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 2, 2012, s. 85–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Dubaj
Opis bibliograficzny:Patroni nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej i podległych placówek SG.
Rocznik Chełmski
Rocznik Chełmski. Rocznik historyczny. Chełm.
XIX, 2015, s. 231–262.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo polonijne — łącznik między „starym” a „nowym” krajem, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 157–164.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:P. Dudek
Opis bibliograficzny:Language Policy, Dialect and Bilingualism: A focus on Hungarian language use in Slovakia, red. I. Vančo, L. A. Arany, Civic Association Gramma Language Office Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2011, 169 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 245–247.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Palinciuc-Dudek, P. Dudek
Opis bibliograficzny:O Hrabim Murdel-Bęskim, Lilce, Mirce..., czyli o autografonimach wybranych twórców dwudziestolecia międzywojennego.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 119–138.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:P. Dudek
Opis bibliograficzny:W. Decyk-Zięba, Leksykon geograficzny bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2009, 326 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 238–241.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Archaizmy w rozwoju zachodniopomorskich sonantów na tle gwar kaszubskich i innych języków słowiańskich (uwagi o różnych przyczynach braku metatezy w nazwie miejscowości Kołdrąb i pomorskich nazwach typu Karwia, Starogard).
Slawistyka
Slawistyka. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś.
12, 2012, s. 15–21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc, niem. -anz), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 161–168.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Kłomia i inne wielkopolskie nazwy jeziornych toni rybackich związane z określeniami zwierząt wodnych oraz narzędziami do ich połowu.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 87–92.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. T. II: *Q–Ž.
Instytut Slawistyki PAN. Fundacja Slawistyczna. Warszawa, 2013, s. 166 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Słowiańskie dwuczłonowe imiona przezwiskowe ze „Słownika nazw terenowych Pomorza Zachodniego”
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wyd. UMW w Olsztynie.
XV/3, 2013, s. 5–13.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Uwagi o nazwach terenowych Pomorza Zachodniego na tle toponimii innych regionów Polski, (w:) Polszczyzna Mazowsza i Podlasia XVI
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. T. XVI. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, D. Czyż. Łomża
, 2012, s. 222–228.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wyd. UMW w Olsztynie.
XIV, 2012, s. 79–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Wilczewska, J. Duma
Opis bibliograficzny:XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna (Olsztyn, 9–11 września 2010).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 295–297.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Dunaj, M. Mycawka
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o klasyfikacjach nazw własnych, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 165–175.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Dunaj, M. Mycawka
Opis bibliograficzny:Pisownia a wymowa polska w perspektywie historycznej
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCV, z. 5, 2015, s. 397-405.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Dunaj, M. Mycawka
Opis bibliograficzny:Zmienność normy w polszczyźnie literackiej (na przykładzie realizacji grupy xv), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 435–442.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Duska
Opis bibliograficzny:Maria Karpluk (30 X 1925–2 I 2016).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
l, 2016, s. 11–12.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:K. Duszyk
Opis bibliograficzny:Motywy nadawania imion zwierzętom domowym w świetle Autobiografii na czterech łapach Doroty Sumińskiej
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 47–61.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:zoonimy
Autor:H. Duszyński
Opis bibliograficzny:Nazwy białoruskich kawiarni, restauracji i barów, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 169–178.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:H. Duszyński
Opis bibliograficzny:Topografičeskie nazvaniâ ulic goroda Grodno.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LX, nr 3, 2011, s. 395–403.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Imiona uczniów Włocławskiego Gimnazjum Męskiego z lat 1913–1914, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 169–176
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Nazwiska odimienne wiernych parafii prawosławnej w Rypinie w początkach XX wieku, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 147-158.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Zmiany w urbanonimii Nakła nad Notecią (na przykładzie polskich i niemieckich nazw ulic i placów), (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 91–99
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Dygdała
Opis bibliograficzny:Lustracja województw Prus Królewskich 1765. T. 3, Województwo malborskie; Aneks: inwentarz zamku malborskiego 1764.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Toruń, 2011, s. XXIX, 1 nlb. + 134 s, tabl.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Dygdała
Opis bibliograficzny:Lustracja województw Prus Królewskich 1765. T. 4, Indeksy.
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Toruń, 2015, s. 220 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Gajowniczek, Z. Dzedzej
Opis bibliograficzny:Historia zapisana w nazwach. Spacer słowiańskimi ścieżkami po Dolickiej Ziemi.
Dolice, 2015, s. 419 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Dzięgiel, T. Korpysz.
Opis bibliograficzny:Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
Prace Językozanwcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW. Wydawnictwo Uniwersytetu Karydnała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa , 2013, s. 364 s.
Rodzaj publikacji:księga pamiątkowa
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:E. Dzięgiel
Opis bibliograficzny:O losach etnonimów Lach i Mazur na dawnych Kresach południowo-wschodnich, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 117–132.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:B. Dziewanowski-Stefańczyk
Opis bibliograficzny:Dziewanowscy i ich dwór w Grodkowie: zarys biografii.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
3, 2015, s. 10–26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Eichler, Ch. Zschieschang
Opis bibliograficzny:Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Band 81. Philologisch-historische Klasse.
Leipzig, 2011, s. 256 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Elbanowski
Opis bibliograficzny:Nazywanie Ameryki: Nowy Świat w słownikach w latach 1550–1750
PF
Prace Filologiczne
LXIV/1, 2013, s. 65–98,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Famielec
Opis bibliograficzny:A. Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2012, s. 231.
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIV, z. 4, 2014, s. 379-381.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Famielec
Opis bibliograficzny:Charakterystyka językowa materiału onomastycznego (na przykładzie nazw terenowych z powiatu ełckiego).
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
11, 2011, s. 57–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Fedoriuk
Opis bibliograficzny:Specyfika funkcjonowania form adresatywnych w językach polskim i ukraińskim (uwagi wstępne)
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 73–81.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:O. Felecan
Opis bibliograficzny:„Name and Naming”. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. ICONN 2. Baia Mare, May 9–11, 2013.
Editura Mega. Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2013, s. 1115 s.
Rodzaj publikacji:materiały pokonferencyjne
Słowa kluczowe:varia
Autor:T. Figlus
Opis bibliograficzny:Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
XV, 2015, s. 89–108.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Figlus
Opis bibliograficzny:Wsie olęderskie w Polsce Środkowej. Uwagi na temat zróżnicowania morfogenetycznego na tle rozwoju osadnictwa.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LXII, 2014, s. 143–159.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn.
XX, 2015, s. 187–194.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Historyczne nazwy terenowe Sokólszczyzny.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 253–263.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe powiatu sokólskiego z sufiksem -icha.
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn.
XVI, cz. 2, 2014, s. 15–24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:G. Filip
Opis bibliograficzny:O nazwach modeli samochodów marki Volkswagen, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 294–303.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Florczak
Opis bibliograficzny:Bierzwnik dawniej i dziś.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 19, 2016, s. 407–413.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Kołodziej, P. Fojtů
Opis bibliograficzny:Leksykograficzne opracowanie jednostek urbozoonimicznych w językach słowiańskich: problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materiału. (Projekt słownika urbozoonimów słowiańskich), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 259–268.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:M. K. Frąckiewicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszczan łomżyńskich z XIX wieku w aktach rzymskokatolickich metryk rodzinnych parafii łomżyńskiej.
Studia Łomżyńskie
Studia Łomżyńskie. Łomża.
XXV, 2015, s. 215–232.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Frączek
Opis bibliograficzny:Rodzina Gierczyckich jako przykład szczekocińskiej rodziny mieszczańskiej na przełomie XVIII i XIX wieku.
Szczekociński Rocznik Historyczny
Szczekociński Rocznik Historyczny. Szczekociny.
I, 2013, s. 59–101.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Fryda
Opis bibliograficzny:Szlacheckie „defraudacje” w lasach królewskich starostwa człuchowskiego, w świetle zapisów w XVIII-wiecznych chojnickich księgach miejskich
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Pod red. K. Jaruszewskiego i B. Kuffla. Chojnice.
30, 2014, s. 167–178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Gajda
Opis bibliograficzny:Horyzonty humanistyki.
Opole, 2012, s. 150 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Gajda
Opis bibliograficzny:Władysław Lubaś (1932–2014).
Studia Slavica
Studia Slavica. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
18, cz. 2, 2014, s. 5–7.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Jeszcze w sprawie homonimii onomastycznej, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 81–88.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Nazwiska polskie na -ak, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 487–492.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Nazwiska polskie na -ek, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 181–186.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Gałecki
Opis bibliograficzny:Slavek i Slawko - nazwy maskotek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin
LX, z. 6., 2012, s. 87-95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:Z. Gałecki
Opis bibliograficzny:Trzepizur. Rozprawka metodyczna, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 493–496.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 267–278.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 181–194.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Funkcja marketingowa chrematonimów w przestrzeni gospodarczej, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 159-168.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Hasła reklamowe miast polskich w kontekście urbonimicznym.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 67–79.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:La crematonimia come classe "non-convenzionale" dell'onimia, (w:) Name and Naming
Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional/Unconventional in Onomastics. Baia Mare, September 1-3, 2015. Ed. by O. Felecan. Cluj-Napoca.
, 2015, s. 25-36.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Licentia onimica. O tworzeniu i używaniu nazw własnych we współczesnym języku, (w:) Poznawanie słowa 2
Poznawanie słowa 2. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010/2011. Red. P. Stalmaszczyk, A. Obrębska. Łódź
, 2011, s. 11–35.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Meeting of the Commission of Onomastics at the International Committee of Slavists
Voprosy onomastiki
Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)
Issue 2 (11), 2011, s. 123–125,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Graf. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2010, 630 s.
RiON
Rivista Italiana di Onomastica. Roma XVII/1.
XVII/1, 2011, s. 187–190.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie badań nad mikro- i makrotoponimią — podsumowanie XVIII Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 323–331.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Nazwa i obiekt w onomastyce, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 55–62
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Nazwa własna jako znak, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 77–87.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:O limnonimach Jezioro Szczutowskie i Urszulewskie oraz o innych toponimach na Pojezierzu Dobrzyńskim.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 287–302.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:O nazwisku Eco i jego kolokacjach, (w:) Tygiel Kultury
Temat na pierwszą stronę. Umberto Eco. Tygiel Kultury 7-12 (223-228). Dom Literatury w Łodzi, Łódź.
, 2015, s. 132-141.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:O niektórych nazwach „duchem podszytych” w onimii polskiej, włoskiej i francuskiej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 78–91.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i XV Międzynarodowy Kongres Slawistów.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 448–451.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią., (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10.
, 2014, s. 11–16.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 187–200.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Quelques remarques sur le statut de la chrématonomastique dans les études onomastiques.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 79–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XIX, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2013, 950 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 427–431.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVIII, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2012, 870 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 312–316.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVII, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2011, 966 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 247–251.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVI, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2010, 838 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 259–260.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica XXI (2015), 1–2, direttore Enzo Caffarelli (Roma), 1008 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 430–433.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:The Meeting of the Commission for Slavic Onomastics of the International Committee of Slavists and the 15th International Congress of Slavists
Voprosy onomastiki
Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)
Issue 1 (16), 2014, s. 150–154,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Włoszczyzna w polszczyźnie – italianizmy w polskiej leksyce apelatywnej i proprialnej.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVII, 2011, s. 43–55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Wyzwania XIX Słowackiej Konferencji Onomastycznej, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 11–13
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:[Red.] A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012.
2014, s. 345 s.
Rodzaj publikacji:materiały pokonferencyjne
Autor:[Red.] A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2015, s. 429 s.
Rodzaj publikacji:materiały pokonferencyjne
Autor:A. Gąsiorowski, I. Skierska
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszczan poznańskich w oczach językoznawców.
Roczniki Historyczne
Roczniki Historyczne. Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu. Poznań.
LXXVII, 2011, s. 229–236.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Gąsiorowie i Gąsiorowscy (szkic historyczny).
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. Wydawnictwo Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu przybliżające wiedzę o historii małego miasta, okolicach, jego ludziach i kulturze. Bieżuń.
28, 2014, s. 55–135.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Rokicie i Rokiccy
Nasze Korzenie
Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
3, 2012, s. 17-19.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Sieprscy: genealogia i pamięć.
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. Wydawnictwo Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu przybliżające wiedzę o historii małego miasta, okolicach, jego ludziach i kulturze. Bieżuń.
28, 2014, s. 5–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Źródła sierpeckich rzek
Nasze Korzenie
Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
5, 2013, s. 7-10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Gawryszczak
Opis bibliograficzny:Imiona i nazwiska Żydów łódzkich w XIX w.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LIX, 2012, s. 171–186.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Gibka, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie Feet of Clay (Na glinianych nogach) Terry’ego Pratchetta, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 169-182.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, onomastyka literacka
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:Onymization and Appellativization Leading to Incongruity and Humour in How I Met Your Mother.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wyd. UMW w Olsztynie.
XVIII/1, 2016, s. 61–76.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Gierke
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o chojeńskich młynach miejskich – na marginesie pracy E. Rymara.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VI, 2014, s. 271–278.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Gigoń
Opis bibliograficzny:Rycerstwo ziemi namysłowskiej w pierwszej połowie XIV wieku.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXX, nr 4, 2015, s. 3–24,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Mikrotopominy i makrotoponimy Stanisława Pigonia Z Komborni w świat, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 57–66.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Przezwiska mieszkańców Dereźni, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 191–199
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Gliwa, I. Jaros
Opis bibliograficzny:Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 337–341.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Głowacki
Opis bibliograficzny:O nowych nazwach własnych polskich pociągów
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIII, z. 3, 2013, s. 217-222.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Głuszkowska-Babicka
Opis bibliograficzny:Realizacja samogłosek nosowych w nazwach terenowych północno-wschodniej Polski, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 89–112.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor: GOK
Opis bibliograficzny:Dom słynnej pilotki. Historia jeleniogórskich budynków.
Nowiny Jeleniogórskie
Nowiny Jeleniogórskie. Tygodnik ilustrowany Ziemi Jeleniogórskiej. Jelenia Góra.
48, 2012, s. s. 20,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Golachowska
Opis bibliograficzny:Zmiana repertuaru imion katolików w Świrze na północno-zachodniej Białorusi w drugiej połowie XX wieku, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 145–158.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Gołaski
Opis bibliograficzny:Skąd wypływa Cybina?
PPKart
Polski Przegląd Kartograficzny. Warszawa
43, nr 4, 2011, s. 399–402.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:J. Gołaski
Opis bibliograficzny:Wprowadzanie dawnych polskich nazw na współczesnych mapach, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 121–125.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Goliński
Opis bibliograficzny:Ulica Żydowska we Wrocławiu do początków XV w. Cz. 1.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXVII, nr 1, 2012, s. 3–27,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Goliński
Opis bibliograficzny:Ulica Żydowska we Wrocławiu do początków XV w. Cz. 2.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXVII, nr 2, 2012, s. 19–38,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Goliński
Opis bibliograficzny:Ulica żydowska we Wrocławiu do początków XV w. Cz. 3.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXIX, nr 1, 2014, s. 37–58,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Goótšová
Opis bibliograficzny:XVII. Pol’ská onomastická konferencia.
Acta Onomastica LII, 2011, s. 249–253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:Z. Górczak
Opis bibliograficzny:Kariera majątkowa kasztelana rogozińskiego Przecława Potulickiego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce.
Historica Slavonorum Occidentis
Historica Slavonorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Toruń.
1 (10), 2016, s. 64–102.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:N. Gorczowska
Opis bibliograficzny:Nazwy biblijne w \\\"Trylogii husyckiej\\\" Andrzeja Sapkowskiego.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 2, 2015, s. 21–35.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 264 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 255–257.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy geograficzne
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:L. B. Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej, cz. 1: A–K, 287 s.; cz. 2: L–Ż, 305 s. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2011–2012.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 294–295.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Ludowy obraz egzystencji człowieka utrwalony w nazwiskach.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 137–150.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Mitologizmy w leksyce nowopolskiej – na podstawie wybranych tekstów pamiętnikarskich i słowników, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 132–143.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie Krakowa – przeszłość i teraźniejszość. Projekt badawczy
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 377–387,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazwa osobowa Prokop w systemie antroponimicznym polszczyzny, (w:) Le Petit Prince et les amis au pays des traduction
Le Petit Prince et les amis au pays des traduction. Ed. U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Ksiągarnia Akademicka. Kraków
, 2012, s. 587–593.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne placów targowych w wybranych miastach Polski – swoistość miejsca a model nazewniczy.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 93–105.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-telstologiczna.
Wydawnictwo LEXIS Spółka z o. o. Kraków, 2013, s. 255 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, onomastyka literacka, varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nomina propria w strukturach tropicznych na podstawie dziewiętnastowiecznej literatury pamiętnikarskiej, (w:) Le Petit Prince et les amis au pays des traduction
Le Petit Prince et les amis au pays des traduction. Ed. U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Ksiągarnia Akademicka. Kraków
, 2012, s. 451–465.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, onomastyka literacka
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Obraz idei współżycia Słowian zachowany w toponimii Polski – na przykładzie nazw miejscowych motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi.
Studia Russologica
Studia Russologica IV. Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość. Pod red. E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej. 90 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 65–76.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Od Logos, Libry do Głośnej Samotności – onimiczna mapa polskich księgarni i kluboksięgarni.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 181–195.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:O strukturach proprialnych i procesach nazwotwórczych – od ujęć dawniejszych po najnowsze teorie.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 89–103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Prace Językoznawcze, t. XIII. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2011, 286 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 260–261.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi. Pod red. H. Pelcowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2010, 440 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 220–222.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Zagadki nazewnicze w praktyce leksykograficznej i eksperckiej lingwisty onomasty
Polonica
Polonica. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kraków
XXXIV, 2014, s. 173-182.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:Z. Górski
Opis bibliograficzny:Dobra królewskie w starostwie konińskim oraz województwach brzeskim i inowrocławskim w świetle lustracji z 1569 roku.
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Wierzbinek
4, 2013, s. 41–65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Górski
Opis bibliograficzny:Lustracja starostwa konińskiego z 1765 r.
Rocznik Koniński
Rocznik Koniński. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koninie. Poznań.
XIX, 2015, s. 157–187.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Górski, R. Kabaciński, A. Mietz
Opis bibliograficzny:Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich: 1765: województwo inowrocławskie.
Bydgoszcz, 2011, s. 140 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Górski
Opis bibliograficzny:Zmiany własnościowe w dobrach królewskich w powiecie konińskim w drugiej połowie XVIII wieku.
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Wierzbinek
6, 2015, s. 97–129.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Grabowski
Opis bibliograficzny:Rodzina Rembielińskich i ich archiwum.
Kutnowskie Zeszyty Regionalne
Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kutno.
XVII, 2013, s. 11–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Gradoń
Opis bibliograficzny:Rodzina Gradoniów od połowy XVIII do początku XX wieku.
Szczekociński Rocznik Historyczny
Szczekociński Rocznik Historyczny. Szczekociny.
II, 2015, s. 30–77.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Gradziński, B. Michalska-Kasperkiewicz, M. Wawryka-Drohobycki
Opis bibliograficzny:Jaskinie Ojcowskie – liczba i rozmieszczenie w świetle zakończonych prac inwentaryzacyjnych, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków, 2011, s. 63–65.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Gradziński
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo jaskiniowe – spojrzenie przyrodnika, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego
Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
, 2011, s. 61–62.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, J. Grzelak-Piastowska (red.)
Opis bibliograficzny:Bibliografia polskiej onomastyki literackiej za lata 2001–2013 (z uzupełnieniami za lata wcześniejsze).
Poznań, 2013, s. 53 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Człowiek wobec onimicznej przestrzeni miasta – kilka uwag o współczesnej urbanonimii.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 107–118.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej.
Wyd. Naukowe UAM. Poznań, 2015, s. 283 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Onimiczna polifoniczność współczesnego tekstu literackiego – nowe spojrzenie na funkcję intertekstualną , (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 183-198.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Onimy marketingowe: między informacją a perswazją.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 1, 2015, s. 49–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Święte grzeszniczki, grzeszne świętoszki. Żywoty świętych osiedlowych Lidii Amejko pod onomastyczną lupą, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 505–512.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Współczesne badania onomastycznoliterackie – problemy i perspektywy, (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 61–81.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:B. Gralicki
Opis bibliograficzny:Rosyjskojęzyczni mieszkańcy Płocka w świetle pierwszego powszechnego spisu ludności Imperium Rosyjskiego z 1897 roku.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
4, 2015, s. 10–15.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Greiner
Opis bibliograficzny:Dzielenie Śląska. Jak wyznaczano granicę na Górnym Śląsku z lat 1922–1939.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVIII, nr 6, 2012, s. 12-16,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Greszczuk
Opis bibliograficzny:Bibliografia prac onomastycznych profesor Danuty Kopertowskiej (wybór).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 290–295.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Greszczuk
Opis bibliograficzny:Danuta Kopertowska (8 VII 1935 – 30 XII 2010).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 5–8.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:H. Grochola-Szczepanek
Opis bibliograficzny:Władysław Lubaś (5 V 1932 – 9 I 2014).
Socjolingwistyka
Socjolingwistyka. Prace Naukowe Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.
28, 2014, s. 6–9.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Grzegorz
Opis bibliograficzny:Pogranicze kujawsko-wielkopolskie podczas najazdów krzyżackich w pierwszej połowie XIV w.
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku.
1, 2011, s. 17–23.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Grzenia
Opis bibliograficzny:Mia czy Mija?, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 256–259.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Grzenia
Opis bibliograficzny:Wyrazy pochodne od nazw własnych, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 259–261.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Identyfikacja osób w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat 1579–1580.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 145–154.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Imiona nadawane w parafii miejskiej w Reszlu w latach 1579–1604.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 271–278.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:O nazwiskach żydowskich w formie złożeń niemieckich (w Prusach).
Białostockie Archiwum Językowe
Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Białystok.
11, 2011, s. 67–74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Wartości w nazwiskach genetycznie niemieckich na Warmii u schyłku XVIII wieku.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LXI, 2015, s. 17–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Guzowski
Opis bibliograficzny:Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
30, 2011, s. 7–23.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Guzowski
Opis bibliograficzny:Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
31, 2012, s. 95–107.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Haas
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo drugiej osoby Trójcy Świętej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich.
Studia Slavica
Studia Slavica. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
18, cz. 2, 2014, s. 137–149.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Handke
Opis bibliograficzny:Dzieje Warszawy nazwami pisane.
Wyd. Muzeum Historyczne m. Warszawy. Warszawa, 2011, s. 576 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Handke
Opis bibliograficzny:Wtórne motywacje w systemie nazewnictwa miejskiego, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 201–209.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Harvalík
Opis bibliograficzny:Ke specifičnosti propriální slovotvorby, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 211–216.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Harvalík
Opis bibliograficzny:Word-formation aspects of proper names - Word-formation or name-formation?, (w:) Name and Naming
Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional/Unconventional in Onomastics. Baia Mare, September 1-3, 2015. Ed. by O. Felecan. Cluj-Napoca.
, 2015, s. 37-43.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:K. Hengst
Opis bibliograficzny:Ernst Eichler (15 V 1930–29 VI 2012).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 12–13. ,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:K. Hibel
Opis bibliograficzny:Od \\\"Małopolski Wschodniej do \\\"Ukrainy Zachodniej. Geneza, rozwój oraz zakres funkcjonowania w języku polskim nazw geograficznych odnoszących się do \\\"Galicji Wschodniej\\\" w latach 1918–1939.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXI, nr 4, 2012, s. 475–510.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Horyń
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe będące świadectwem tradycji górnictwa solnego w Polsce, (w:) Dialog z tradycją 3
R. Dźwigoł, I. Steczko (red.), Dialog z tradycją. T. 3: Język — komunikacja — kultura. Kraków: Collegium Columbinum.
, 2015, s. 293–304.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Horyń
Opis bibliograficzny:Polskie nazwiska motywowane leksyką z zakresu górnictwa solnego.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 163–174.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Maříková und C. Zschieschang (hrsg.)
Opis bibliograficzny:Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa.
Franz Steiner Verlag. Stuttgart, 2015, s. 340 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:J. Hryniewska
Opis bibliograficzny:Współczesne imiona osobiste w języku chińskim.
PrzOrient
Przegląd Orientalistyczny. Rocznik społeczno-naukowy. Warszawa
3/4, 2011, s. 131–141.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewcz-Adamskich
Opis bibliograficzny:I. Alekseevna Kûršunova, Slovar’ nekalendarnyh ličnyh imen, prozvišč i famil’nyh prozvanij Severo-Zapadnoj Rusi XV–XVII vv. “DMITRIJ BULANIN”. Sankt-Petersburg 2010, 672 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 296–299.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Drevnerusskie mužskie otapellâtivnye antroponimy, obrazovannye putem paradigmatičeskoj derivacii.
Studia Rossica Posnaniensia
Studia Rossica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań.
XL, cz. 2, 2015, s. 93–107.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:O uwarunkowaniach procesu kształtowania się i stabilizacji rosyjskich nazwisk.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XXI, z. 1, 2014, s. 49–61.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Refleksy słowiańskiego kodu kulturowego w staroruskich nazwach osobowych nawiązujących do świata roślin.
Studia Russologica
Studia Russologica IV. Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość. Pod red. E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej. 90 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 77–84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Siedemnastowieczne imiennictwo osobowe północnej Rosji na tle lokalnej kultury.
Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań, 2012, s. 499 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Słowiańskie imiona osobowe – voces magicae.
OSG
Onomastica Slavogermanica. Wrocław
XXX, 2011, s. 177–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Wschodniosłowiańskie nazwy miejscowe motywowane przez nazwy osobowe i ich funkcje (ujęcie diachroniczne).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 241–253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Huber, O. Jakowlewa
Opis bibliograficzny:Toponimy na mapach Półwyspu Kolskiego jako przykład bogactwa etnograficznego regionu, (w:) Z Dziejów Kartografii
Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z Dziejów Kartografii. T. XVIII. Pod red. B. Konopskiej i J. Ostrowskiego. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce; Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2014, 24 artykuły i komunikaty.
, 2014, s. 353–359
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Wolnicz-Pawłowska, B. R. Zagórski, A. Karp, R. Huszcza, J. Pietrow
Opis bibliograficzny:Nazwy geograficzne w polskich słownikach poprawnościowych na przykładzie „Słownika nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi” Jana Grzeni oraz „Słownika nazw osobowych i miejscowych” Danieli Podlawskiej i Magdaleny Świątek-Brzezińskiej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 11–51.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Idzo
Opis bibliograficzny:Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 2, 2015, s. 123–134.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:Kategorie onimiczne średniowiecznej polszczyzny w \\\"Kronice\\\" Janka z Czarnkowa.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
13, 2013, s. 83–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:K. Banderowicz. Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie Ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793). Poznań, 2013.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 9, 2014, s. 109–113.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:M. Kresa, Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Wydawnictwo BEL Studio. Warszawa 2013, 182 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
Kraków
LIX, 2015, s. 467–468,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:M. Magda-Czekaj. Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (-icz, -owicz, -ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym. Kraków, 2011.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
13, 2013, s. 439–443.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:O imionach dzieci urodzonych w Gnieźnie w latach 2010–2013 , (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 199-208.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:Słowiańskie composita antroponimiczne w \\\"Kronice polskiej\\\" (Chronica polonorum) Galla Anonima. , (w:) Język. Religia. Tożsamość 11
Język. Religia. Tożsamość. 11. Uniwersytet Szczeciński - Wydział Teologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
, 2015, s. 39–47.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Komitet redakcyjny M. Biolik i in.
Opis bibliograficzny:Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie.
Slavica Onomastica Regionalia

Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 239 s.,
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Iwanowska
Opis bibliograficzny:Nazwy współczesnych kabaretów. Między nadawcą a odbiorcą.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 197–210.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Jacenko
Opis bibliograficzny:Rola chrematonimów w autoprogramowaniu lingwistycznym osób z chorobą afektywną dwubiegunową, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 203–214.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:K. Jadanowska
Opis bibliograficzny:Czy nazwy firm są chrematonimami?
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 321–330.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Jagodziński
Opis bibliograficzny:Z cyklu: \\\"Moje ulice\\\" ul. Działyńskich; Z cyklu: \\\"Moje ulice\\\" ul. Jana Dziewanowskiego.
Rocznik Dobrzyński
Rocznik Dobrzyński. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Rypin.
VIII, 2015, s. 283–284.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:R. Jakiel
Opis bibliograficzny:Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1. 1, Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. 2, Antroponimia. Łask, 2010.
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne. Legnica.
37, 2011, s. 536–539.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek
Opis bibliograficzny:Dwugłos o Jubilacie, (w:) Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana.
Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek.
, 2014, s. 31–34.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:Red. M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek
Opis bibliograficzny:Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia.
Instytut Slawistyki PAN. Fundacja Slawistyczna. Warszawa, 2014, s. 538 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník LI (1. s. 1–410; 2, s. 411–640). Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2010, 410 + 230 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 243–246.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník LIII. Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2012, 441 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 425–427.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník LII. Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2011, 265 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 310–312.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník L. Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2009, 273 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 250–257.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 331–336.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:I. Bily, Potsdam bis München: Der A 9 – ihre Namen kurz erklärt. Das Namenbuch fürs Handschuhfach. Engelsdorf Verlag. Leipzig 2012, 131 s.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Wydawane przez Ústav pro jazyk český AV ČR. Praha
LIII, 2012, s. 383–385.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:K. i Z. Zierhofferowie, Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność. Filologia Polska 129. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2011, 272 s.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Wydawane przez Ústav pro jazyk český AV ČR. Praha
LIII, 2012, s. 385–389.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. Česká onomastická konference 15.–17. IX. 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Filozoficka fakulta v Ostravskiej univerzity, red. J. David, M. Čornejová i M. Harvalík. Ostrava–Praha 2010, 522 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 283–285.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo hodowli psów rasowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych (na przykładzie hovawartów), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 217–233.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:zoonimy
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Odszedł prof. dr dr h.c. Ernst Eichler.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 13–15.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:P. Janczulewicz
Opis bibliograficzny:Komentarz do kilku toponimów z okolic Nowogrodu Wielkiego.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 373–381.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:G. Janicki
Opis bibliograficzny:Toponimy dorzecza Giełczwi – zapis historii krajobrazu kulturowego.
Niematerialne Wartości Krajobrazów Kulturowych.
Niematerialne Wartości Krajobrazów Kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Sosnowiec
Nr 15, 2011, s. 75–90.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Janiga
Opis bibliograficzny:E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo krakowian od XVI do XVII wieku na tle historii i kultury. Prace Monograficzne nr 651, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2013, 248 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 420–423.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Janik
Opis bibliograficzny:Najstarszy dokument dotyczący Wołomina.
Rocznik Wołomiński
Rocznik Wołomiński. Urząd Miejski w Wołominie. Wołomin.
X, 2014, s. 7–8.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Jaracz
Opis bibliograficzny:Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy. System imion.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 1, 2015, s. 253–259.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Jaracz
Opis bibliograficzny:Bydgoskie nazwiska pochodzenia niemieckiego. Rekonesans badawczy.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 105–116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Jaracz
Opis bibliograficzny:E. Jakus-Borkowa, K. Nowik, Polskie nazwy miejscowości. Układ a tergo. Wydawnictwo NOWIK. Opole 2010, 532 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 208–210.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazwy złożone w toponimii śląskiej. M. Choroś. Opole, 2011.
Studia Śląskie
Slawistyka. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś.
LXXII, 2013, s. 189–193.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Jaros
Opis bibliograficzny:Sławomir Gala (1944–2013).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 10–15.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:„Częstochowa do kryminału”, czyli toponimia miasta i jej funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 209-222.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, onomastyka literacka
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:Techniki nominacyjne w zakresie współczesnego nazewnictwa wyrobów piekarniczych i cukierniczych, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 215–234.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:Współczesne nazwy polskich winnic.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 301–319.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Jaruszewska
Opis bibliograficzny:Prezentacja monografii: Dzieje Raciąża i miejscowości sołeckich
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Chojnickie Towarzystwo Kulturalne. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Chojnice.
30, 2014, s. 237–238.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Jaruszewski
Opis bibliograficzny:W charzykowskim kręgu nazewniczym
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Pod red. K. Jaruszewskiego i B. Kuffla. Chojnice.
31, 2015, s. 147–150.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:K. Jaruszewski
Opis bibliograficzny:Z badań nad nazewnictwem klubów i organizacji sportowych ziemi chojnickiej
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Chojnickie Towarzystwo Kulturalne. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Chojnice.
29, 2014, s. 63–76,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Jasińska
Opis bibliograficzny:Nazwy własne pociągów. , (w:) Język w Komunikacji 3
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2013, s. 49–57.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:T. Jaszczołt
Opis bibliograficzny:Ciecierscy herbu Rawicz w świetle ksiąg metrykalnych i informacji z gazet z XVII–XIX w.
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Ciechanowiec.
X, z. 2, 2014, s. 87–138.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Jędraś
Opis bibliograficzny:Rzeki i jeziora na ziemi leszczyńskiej.
Rocznik Leszczyński
Rocznik Leszczyński. Urząd Wojewódzki w Lesznie. Poznań.
XIV, 2014, s. 19–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:Z. Jedynak
Opis bibliograficzny:Kiedy Katowice uzyskały prawa miejskie?
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XXI, nr 2, 2016, s. 10-11,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Jedynak
Opis bibliograficzny:W sprawie nazwiska Wita Stwosza.
Rocznik Krakowski
Rocznik Krakowski. Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Kraków.
LXXX, 2014, s. 217–218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Językowy obraz świata społeczności wiejskiej zakrzepły w posesywnych nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 183–191.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Ludowa opozycja my – oni utrwalona w nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimii Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych), (w:) Bogactwo współczesnej polszczyzny
Bogactwo współczesnej polszczyzny.
, 2014, s. 419–426.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Miejsce i funkcja mikrotoponimów w ludowym obrazie świata (na przykładzie nazw terenowych Truskolas i wsi okolicznych w powiecie kłobuckim), (w:) Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia
M. Rak, K. Sikora (red.), Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia. Materiały z konferencji naukowej „Gwara i tekst”. Kraków, 27–28 września 2013 r. Kraków: Księgarnia Akademicka.
, 2014, s. 323–330.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe jako czynnik utrwalający gwarę.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 263–271.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Jóźwiak
Opis bibliograficzny:Antroponimy we współczesnych tłumaczeniach rosyjskich tekstów literackich.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn.
XVIII, 2013, s. 175–183.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:J. Jóźwiak
Opis bibliograficzny:Wizerunek w nazwie (na materiale polskich i rosyjskich kart płatniczych).
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Łódź.
z. 9, 2013, s. 27–34.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:T. Jurek
Opis bibliograficzny:D. Adamska, A. Lachota, D. Nowakowski, A. Paroń, M. Siehankiewicz, R. Sikorski. Słownik wsi śląskich w średniowieczu. T. 1, Powiat lubiński. Wrocław, 2014, 308 s.
Roczniki Historyczne
Roczniki Historyczne. Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu. Poznań.
LXXXI, 2015, s. 263–267.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Pałucka-Czerniak, M. Jurewicz-Nowak
Opis bibliograficzny:Określenia przestrzeni w protokołach sądowych na materiale Czerwonej Księgi Mysłowic (XVI–XVIII w.), (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 100–112
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Juszczak
Opis bibliograficzny:Spis mieszkańców parafii Duszno z 1809 roku.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
34, 2014, s. 61–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Kabata
Opis bibliograficzny:Poprawność fleksyjna nazw osobowych w prasie codziennej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 93–103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Cretan Hydronyms Derived from Settlement Names
Voprosy Onomastiki
Voprosy Onomastiki (Problems of Onomastics).
Vol. 14/1, 2017, s. 66–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Dialekt kreteński języka nowogreckiego - próba opisu na bazie materiału hydronimicznego. Cz. 2, Morfologia i leksyka.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LXI, 2015, s. 61–78.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Kreteńskie nazwy wodne pochodne od terminów hydrograficznych.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 193–209.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Nazwy folklorystyczne w nowożytnej hydronimii kreteńskiej.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 281–299.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Kaganiec
Opis bibliograficzny:Najstarsze księgi metrykalne Sośnicowic
Zeszyty Gliwickie
Zeszyty Gliwickie. Wydawnictwo Muzeum w Gliwicach. Gliwice.
XXXVII, 2016, s. 63–69,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Kajkowski, P. Szczepanik
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe (?) w miejscowości Jabłończ Wielki (stan. 4), pow. bytowski. 
Nasze Pomorze
Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie. Bytów.
15, 2013, s. 9–18.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Kajzer
Opis bibliograficzny:Raz jeszcze o siedzibach dworskich w Wojsławicach.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
XI, 2011, s. 23–36.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Kałasznik, J. Szczęk
Opis bibliograficzny:Kulinarische Namen – Stiefkinder der Onomastik.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
LVII, 2016, s. 475–489.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Kalkuta
Opis bibliograficzny:Nazwy własne a przysłowia.
Etnolingwistyka
Etnolingwistyka. Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin.
vol. 23, 2011, s. 274–276.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:I. Kałużyńska
Opis bibliograficzny:Funkcje semantycznie transparentnych imion chińskich, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 223-234.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:I. Kałużyńska
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia chińska. Chińskie nazwy miejsc widokowych. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 245–252.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Kałużyńska
Opis bibliograficzny:Traditional Chinese generation names.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 107–121.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:I. Kałużyńska
Opis bibliograficzny:Z zagadnień chrematonimii chińskiej, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 235–242.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:H. Karaś
Opis bibliograficzny:Wariantywność niektórych nazw miejscowych w polszczyźnie gwarowej na Litwie, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 183–198.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Karczewska
Opis bibliograficzny:Struktura własnościowa osadnictwa regionu nadgoplańskiego (do końca XV wieku).
SlAnt
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Warszawa.
LIII, 2012, s. 71–104.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Kardas
Opis bibliograficzny:Słownik biograficzny Gdyni. Problemy badawcze projektu naukowego
Zeszyty Gdyńskie
Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. Gdynia.
9, 2014, s. 139–146,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Karpluk
Opis bibliograficzny:Tematy niedokończone: Bydgoszcz, (w:) Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana.
Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek.
, 2014, s. 245–248.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaszewski
Opis bibliograficzny:Wykorzystanie frazeologii w tytułach audycji radiowych, (w:) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V
Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Frazeologizmy. Red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawiska. Olsztyn
, 2015, s. 105-113.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy
Autor:A. Kępińska
Opis bibliograficzny:Nazwy narodów i innych grup etnicznych w „Panu Balcerze w Brazylii” Marii Konopnickiej.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 1, 2012, s. 65–75.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:U. Kęsikowa
Opis bibliograficzny:Chrematonimy w literaturze (na przykładzie współczesnej powieści kryminalnej), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 243–250.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, onomastyka literacka
Autor:A. Kijak
Opis bibliograficzny:O nazwach klubów biegowych
Polonica
Polonica. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kraków
XXXV, 2015, s. 199-207.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Prokopczuk, A. Kiklewicz
Opis bibliograficzny:Marken- und Produktnamen in der neuen russischen Literatur (am Beispiel der Romane von Oksana Robski), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 371–392.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, onomastyka literacka
Autor:F. Kiryk
Opis bibliograficzny:Nowa Słupia. Miasto klasztoru świętokrzyskiego.
Studia Sandomierskie
Studia Sandomierskie. Teologia. Filozofia. Kultura. Diecezja sandomierska. Sandomierz.
XX, nr 1, 2013, s. 129–179.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Kiszka
Opis bibliograficzny:Sidney, Mohamed i Kaspian… – o egzotyzacji imion w wybranych miastach Śląska na tle ogólnych tendencji we współczesnej antroponimii, (w:) Bogactwo współczesnej polszczyzny
Bogactwo współczesnej polszczyzny.
, 2014, s. 465–473.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Kita
Opis bibliograficzny:Wzorcowe majątki ziemskie w Królestwie Polskim w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LIX, 2012, s. 29–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Klimek
Opis bibliograficzny:Ruiny zamków i grodzisk z obszaru Warmii biskupiej na mapie Kaspara Hennenbergera z 1576 r.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geografi czny
3, 2015, s. 46-60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:R. Klimek
Opis bibliograficzny:Ślady średniowiecznej granicy Warmii między Reszlem a Świętą Lipką
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Warszawa.
04, 2016, s. 38–50.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Klimek
Opis bibliograficzny:Święte jeziora Prusów
Pruthenia
Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim. Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA. Olsztyn
VI, 2011, s. 169-183.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Klimek
Opis bibliograficzny:M. Niemeyer, Deutsches Ortsnamenbuch. Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. Berlin–Boston 2012, 756 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 293–294.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Klinkosz, Z. Lica
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimy kaszubskie jako świadectwo różnorodności kulturowej, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 263–269
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Klinkosz
Opis bibliograficzny:Potencjał nominacyjny kaszubskiego słownictwa w chrematonimach Pomorza Gdańskiego, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 251–258.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:P. Klint
Opis bibliograficzny:Szlachta pogranicza. Związki wielkopolskich Kotwiczów Górczyńskich z rodem von Kottwitz ze Śląska
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXVI, nr 2, 2011, s. 15–37,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Klint
Opis bibliograficzny:Właściciele Rychwała w XV–XVIII wieku.
Rocznik Koniński
Rocznik Koniński. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koninie. Poznań.
XVIII, 2013, s. 39–53.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Kłosińska
Opis bibliograficzny:Na Rysym, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 154–156.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, poprawność
Autor:J. Kobylińska
Opis bibliograficzny:Imiennictwo ludności wiejskiej w Polsce południowej w XVI–XVIII wieku.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 139–169.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Kobylińska
Opis bibliograficzny:O nazwisku Cygal w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka, (w:) Mundus verbi
Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. Red. M. Pachowicz, K. Choińska. Tarnów
, 2012s.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Kobylińska
Opis bibliograficzny:Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513–1804.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków , 2013, s. 532 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Kochanowski
Opis bibliograficzny:Z najstarszych dziejów Zblewa. Przyczynek do syntezy pradziejów Pojezierza Starogardzkiego.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
9, 2014, s. 87–93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Koczubaj
Opis bibliograficzny:Pół wieku Zabobrza.
Nowiny Jeleniogórskie
Nowiny Jeleniogórskie. Tygodnik ilustrowany Ziemi Jeleniogórskiej. Jelenia Góra.
27, 2014, s. 8–9.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Kojder
Opis bibliograficzny:Identyfikatory internetowe użytkowników tematycznego forum internetowego, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 247-256.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy osobowe
Autor:M. Kojder
Opis bibliograficzny:Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach na południowym Podlasiu.
Studia Białorutenistyczne
Studia Białorutenistyczne. Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. Lublin.
9, 2015, s. 281–294.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kojder
Opis bibliograficzny:Ukraińskie imiona męskie i ich warianty w polskich zapisach akt miasta Hrubieszowa w I poł. XVII wieku (pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie).
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 121–137.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kojder
Opis bibliograficzny:Uwagi o nazewnictwie kobiet w starostwie hrubieszowskim, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 113–122.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:T. Kolber
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszkańców dekanatu wadowickiego motywowane przez wyrazy złożone.
OSG
Onomastica Slavogermanica. Wrocław
XXX, 2011, s. 209–222.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Kołodziej
Opis bibliograficzny:I. Valentová, Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Bratislava 2011, 259 s.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Wydawane przez Ústav pro jazyk český AV ČR. Praha
LIII, 2012, s. 391–394.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:A. Kołodziej
Opis bibliograficzny:Vývoj polské, české a slovenské zoonomastiky.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Wydawane przez Ústav pro jazyk český AV ČR. Praha
LIII, 2012, s. 169–186.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:zoonimy
Autor:K. Kołodziejczyk
Opis bibliograficzny:Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 185–204.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Kołodziejczyk, R. Szmytkie
Opis bibliograficzny:Zmiany nazw geograficznych na ziemi kłodzkiej po drugiej wojnie światowej.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 361–410.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:E. Kołodziejek
Opis bibliograficzny:Czy jest takie słowo? O dylematach poradnictwa językowego, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... II
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. II. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 77–82.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność, varia
Autor:B. Kołodziejska
Opis bibliograficzny:Dulsk. Wieś, parafia, zabytki.
Rocznik Dobrzyński
Rocznik Dobrzyński. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Rypin.
V, 2012, s. 37–46.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. Konarska-Pabiniak
Opis bibliograficzny:Dobra Osiny. Wczoraj i dziś.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
III, 2012, s. 155–192.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Konarska-Pabiniak
Opis bibliograficzny:Saga rodziny Rystoffów z Gostynina.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
4, 2014, s. 3–11.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Konczewska
Opis bibliograficzny:Miasto Lida w historii i twórczości Aleksandra Jurewicza
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 139–148.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Kondratiuk
Opis bibliograficzny:Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny.
Białystok, 2011, s. 367 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Koniusz
Opis bibliograficzny:Nazwa miejscowa Skalbmierz w noweli i Szkalmierz w rękopiśmiennym słowniczku gwarowym Adolfa Dygasińskiego w świetle genezy toponimu i dokumentacji źródłowej
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 149–156.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. A. Konkel
Opis bibliograficzny:Pięć wieków miasteczka Golenice.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VI, 2014, s. 179–188.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:P. Konopka
Opis bibliograficzny:Odkrywanie Nowej Marchii. Recenzja książki Pawła Rutkowskiego Wędrówki między Odrą a Drawą.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
V, 2013, s. 355–358.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Konopnicka
Opis bibliograficzny:Szlachta dawnego księstwa głogowskiego według tablic wasalnych z 1752 r.
Studia Zachodnie
Studia Zachodnie. Wydawnictwo Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra.
XIV, 2012, s. 287–304.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Ł. Kopera
Opis bibliograficzny:Z dziejów miasta i parafii Żytno w XVIII wieku
Zeszyty Radomszczańskie
Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Polskie Towarzystwo Historyczne. Koło w Radomsku.
VIII, 2014, s. 165–173,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Koper
Opis bibliograficzny:M. Olejnik. Mikrotoponimia powiatu włodawskiego. Lublin, 2014.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIV, nr 4, 2015, s. 860–864.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Koper
Opis bibliograficzny:O nazwie miejscowości \\\"Wierszczyca\\\" w powiecie tomaszowskim.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LIX, z. 6, 2011, s. 51–56.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Koper
Opis bibliograficzny:Z ojkonimii i anojkonimii powiatu tomaszowskiego – historia, stan badań, źródła i perspektywy badawcze, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 257-266.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Kopertowska
Opis bibliograficzny:Urbonimia kielecka początkowych lat XXI stulecia.
Studia Filologiczne
Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Kielce.
24, 2011, s. 13–21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Korpysz
Opis bibliograficzny:Uwagi o komizmie onomastycznym w pismach Cypriana Norwida, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 198–210.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:J. A. Kościelna
Opis bibliograficzny:Spuścizna Johanna Christopha Beckmanna (1641–1717) jako źródło do dziejów Nowej Marchii.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 20, 2013, s. 111–133.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Kubrak, J. Kosecka
Opis bibliograficzny:Sandecjana. Katalog zbiorów regionalnych Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu.
Nowy Sącz, 2016s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Kosecki
Opis bibliograficzny:Metafory i metonimie w oronimach tatrzańskich, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 207–218.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:G. Kostkiewicz-Górska, D. Zielińska
Opis bibliograficzny:Bibliografia prac profesora Edwarda Rymara.
Roczniki Humanistyczne
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VIII, 2016, s. 385–448.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Autor:M. Kostro
Opis bibliograficzny:Les nomes de résidences et d’ensembles résidentiels: entre toponyme urban et nom commercial, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 217–227
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:Cz. Kosyl
Opis bibliograficzny:Z opinii Recenzenta, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 5-6.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Koszyka
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Ponidzia w utworach Adolfa Dygasińskiego, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 359–370
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą).
Wydawnictwo DiG. Warszawa, 2013, s. 395 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Dzieje Grzebska i znaczenie dla Poboża. , (w:) Z dziejów gminy Janowiec Kościelny (Poboża)
Z dziejów gminy Janowiec Kościelny (Poboża), Materiały seminariów historycznych z lat 2001–2009. Janowiec Kościelny.
, 2012, s. 45–52.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Granica mazowiecko (pobożansko)-krzyżacka. , (w:) Z dziejów gminy Janowiec Kościelny (Poboża)
Z dziejów gminy Janowiec Kościelny (Poboża), Materiały seminariów historycznych z lat 2001–2009. Janowiec Kościelny.
, 2012, s. 65–69.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Grodzieńszczyzna i Podlasie w XV-XVI wieku w Wielkim Księstwie Litewskim (wielkoksiążęce puszcze i włości, eksploatacja, pożary), Olsztyn 2010, ss. 269.
KHist
Kwartalnik Historyczny. Organ Towarzystwa Historycznego.
CXIX, nr 3, 2012, s. 605–613.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:H. Sędziak, Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Łomża 2009, 231 s.
Onomastyka
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 268–283.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:H. Sędziak, Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie wysokomazowieckim. Studia Łomżyńskie XIX, 2008, 61–99.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 268–283.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:H. Sędziak, Rodowe nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem, (w:) Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VIII: Antroponimia i toponimia Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak. Łomża 2004, 25–42.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 268–283.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:I. Nobis. Służebne nazwy miejscowe w Polsce piastowskiej. Kraków, 2013.
Studia Źródłoznawcze
Studia Źródłoznawcze. Commentationes. Warszawa–Poznań.
LII, 2014, s. 193–197.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Językoznawstwo i onomastyka. , (w:) Vademecum historyk mediewisty
Vademecum historyk mediewisty. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
, 2012, s. 426–439.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Karczma w Ruścu. Przyczynek do poznania dziejów późnośredniowiecznych karczem mazowieckich.
Rocznik Mazowiecki
Rocznik Mazowiecki. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Warszawa.
XXV, 2013, s. 263–277.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:„Młyny ważne”, „młyny na wagach”. Przyczynek do genezy nazwy i konstrukcji.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Fundacja Centrum Geohistorii, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii KUL, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Warszawa.
3, 2015, s. 61–73.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Najstarsze dzieje Małego Płocka w świetle źródeł pisanych, toponomastycznych i badań wykopaliskowych, (w:) Folia Ecclesiastica Pultoviensia 6
Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku. Folia Ecclesiastica Pultoviensia, t. 6, red. M. Przytocka. Mały Płock
, 2013, s. 15–33.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski : historia, pochodzenie, zmiany. [T.] 8, O-Pn. Kraków, 2009.
KHKM
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. Warszawa.
LXII, nr 1, 2014, s. 154–156.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, [t.] 9: Po–Q, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2013, ss. 415 + VIII
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geografi czny
2, 2014, s. 187-191,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Pochodzenie nazw miejscowych w parafii Kadzidło. , (w:) Dzieje kościoła i parafii Świętego Ducha w Kadzidle
Dzieje kościoła i parafii Świętego Ducha w Kadzidle. Folia Ecclesiastica Poltoviensia. T. 5. Kadzidło.
, 2012, s. 39–51.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Ruda-Skroda. Przyczynek do dziejów rudnictwa żelaza na Wysoczyźnie Kolneńskiej w średniowieczu i na początku doby nowożytnej.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Fundacja Centrum Geohistorii, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii KUL, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Warszawa.
2, 2014, s. 85–98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Kowalczyk-Heyman
Opis bibliograficzny:Węgrów. W sprawie genezy nazwy.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Kraków
LX, 2016, s. 233–248.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Kowalczyk
Opis bibliograficzny:Nazwiska wrocławian z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła (od 1946 do 1996 roku).
OSG
Onomastica Slavogermanica. Wrocław.
XXX, 2011, s. 223–235.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Kowalik
Opis bibliograficzny:Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku.
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Radzyński Rocznik Humanistyczny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim. Radzyń Podlaski.
IX, 2011, s. 33–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Kowalik
Opis bibliograficzny:Nazwy własne i ich pochodne w polskiej współczesnej nomenklaturze kulinarnej
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 157–166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Kowalik
Opis bibliograficzny:Nazwy własne polskich współczesnych towarzystw naukowych i kulturalnych
Studia Logopaedica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 96. Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja. Pod red. L. Bednarczuka, S. Koziary, H. Pawłowskiej-Jaroń, E. Stachurskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 277–286.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:Z. Kowalik-Kaleta
Opis bibliograficzny:Obraz społeczeństwa i kultury duchowej zawarty w nazwach własnych osób (kraje słowiańskie i pozasłowiańskie)
Studia Russologica
Studia Russologica IV. Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość. Pod red. E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej. 90 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 123–130.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kowalska
Opis bibliograficzny:Formy wariantywne w dziewiętnastowiecznych nazwiskach z Pisarzowej, (w:) W kręgu dawnej polszczyzny I
W kręgu dawnej polszczyzny. T. I. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Żmuda. Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM. Kraków
, 2016, s. 235-245.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kowalska
Opis bibliograficzny:Nazwiska kobiet w dziewiętnastowiecznych księgach metrykalnych z Pisarzowej (powiat limanowski)
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 167–175.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kozdrach
Opis bibliograficzny:Sieć karczem powiatu radomskiego w drugiej połowie XVI wieku.
Radomskie Studia Humanistyczne
Radomskie Studia Humanistyczne. Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Radom.
1, 2013, s. 107–140.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Koziara
Opis bibliograficzny:Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich. Kraków 2014, s. 289.
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCV, z. 5, 2015, s. 477-479.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:A. Kozłowska
Opis bibliograficzny:Niekonwencjonalne nazwy Boga w pismach Cypriana Norwida, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 211–228.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Kozłowska
Opis bibliograficzny:Wybrane nazwy terenowe gminy Lubawa.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011.
XIII, 2011, s. 111–124.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Kozłowski
Opis bibliograficzny:Klucz Ręczajski i jego ostatni właściciele Nasfeterowie.
Rocznik Wołomiński
Rocznik Wołomiński. Urząd Miejski w Wołominie. Wołomin.
XI, 2015, s. 51–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Krajniak
Opis bibliograficzny:Imiona przedstawicieli duchowieństwa pruskich kapituł katedralnych w średniowieczu: próba wykorzystania materiału onomastycznego do badań nad kultem świętych.
KM-W
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn
nr 1, 2011, s. 79–89.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Krasnodębska
Opis bibliograficzny:XVI–wieczne odrezultatywne nazwy osobowe o motywacji rzeczownikowej.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 4, 2011, s. 86–98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Krasowska
Opis bibliograficzny:Socjolingwistyczne i stylistyczne aspekty nazewnictwa Żydów w szmoncesie kabaretowym dwudziestolecia międzywojennego, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 229–245.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kresa
Opis bibliograficzny:Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim
Wydawnictwo BEL Studio. Warszawa, 2013, s. 182
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kresa
Opis bibliograficzny:I. Matusiak-Kempa. Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI–XVIII w.). Olsztyn, 2009.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 3, 2011, s. 102–106.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kresa
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacji (na przykładzie wybranych filmów śląskich), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 267-280.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:M. Kresa
Opis bibliograficzny:Onomastyczne (hipo)tezy - czyli o problemie wielomotywacyjności nazwisk w badaniach antroponimicznych.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 72–89.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kresa
Opis bibliograficzny:Różnice w repertuarach imienniczych katolików i protestantów mieszkających w Warszawie na początku XIX wieku, (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 380–399
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kresa
Opis bibliograficzny:„W Koluszkach, w Mińsku, w Chile” – przestrzeń poetycka wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej toponimami pisana, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 371–381
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. W. Solarz, R. Kroczak
Opis bibliograficzny:Hydronimy Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 333–359.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Kroh
Opis bibliograficzny:Od Szerokiego Dunaju przez Kurhan Kucejki na Łemblej.
Nowe Książki
Nowe Książki. Miesięcznik patronacki Biblioteki Narodowej będący źródłem wiedzy i opinii o książkach. Warszawa
nr 3, 2012, s. 56–57.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Królikowski
Opis bibliograficzny:Andrzej Bańkowski (1931–2014).
BiulPTJ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Wrocław–Warszawa–Kraków.
LXX, 2014, s. 15–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:P. Królik
Opis bibliograficzny:Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie jako źródło do badania problemów demograficznych społeczności ewangelickiej w latach 1709–1759
Wieki Stare i Nowe
Wieki Stare i Nowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
5, 2013, s. 49–66,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Kromp
Opis bibliograficzny:Zu von Personennamen abgeleiteten Verben im öffentlichen Sprachgebrauch des Deutschen und des Polnischen.
Studia Germanica Gedanensia
Studia Germanica Gedanensia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut Filologii Germańskiej. Gdańsk.
31, 2014, s. 166–177.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Krško
Opis bibliograficzny:Niekol’ko lexikálnych východísk staršej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 89–95.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Krško
Opis bibliograficzny:Úvod do toponomastiky
Úvod do toponomastiky

Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. Banská Bystrica
, 2014, s. 175,
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:W. Krukar
Opis bibliograficzny:Bukowica i wokół Bukowicy
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
50, 2015, s. 45-106.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Krukar
Opis bibliograficzny:Nazewnicze zawiłości Połoniny Beniowskiej
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
40, 2010 (2011), s. 188-190.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Krukar
Opis bibliograficzny:O nazwie trzeciego co do wysokości szczytu Czarnohory
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
45, 2012 (2013), s. 191-194.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Krukar
Opis bibliograficzny:Tajemniczy Niezablecz
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
43, 2011 (2012), s. 47-57.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Krukar
Opis bibliograficzny:Wołosackie silva rerum
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
49, 2014 (2015), s. 203-222.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Krzemińska-Albrycht
Opis bibliograficzny:Dlaczego nie Kermit, Ivo i Yennefer? Analiza opinii Rady Języka Polskiego dotyczących propozycji imion dla dzieci, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 289-298.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Krzepkowski, M. Moeglich
Opis bibliograficzny:Zapomniane miasto, wieś i dwór Zwanowo. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym i nowożytnym zespołem osadniczym w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo), pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie.
SlAnt
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Warszawa.
LV, 2014, s. 211–236.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Krzywda
Opis bibliograficzny:Spór o Babią Górę
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
47, 2013 (2014), s. 185-197.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Krzywda
Opis bibliograficzny:Z dziejów wsi i parafii Zamagórza Spiskiego
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
43, 2011 (2012), s. 202-206.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Kubacz
Opis bibliograficzny:Majątek Łaskarzówka w świetle urbarza z 1728 roku
Wieki Stare i Nowe
Wieki Stare i Nowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
5, 2013, s. 205–219,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Kubiak
Opis bibliograficzny:Kałuszyn (rys historyczny miasta).
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 11, 2011, s. 43–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Kubicki
Opis bibliograficzny:Młyny wodne w ziemiach świeckiej i nowskiej do końca XVI wieku
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geografi czny
3, 2015, s. 74-88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:R. Kucharzyk
Opis bibliograficzny:B. Ziajka, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim). Wyd. Libron – Filip Lohner. Kraków 2014, 467 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 464–467,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:R. Kucharzyk
Opis bibliograficzny:Cechy dialektalne w pseudonimach internetowych.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 201–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy osobowe
Autor:A. Kuchta
Opis bibliograficzny:Imiona chrzestne w metrykach chrztów parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jozafata w Korczówce (lata 1928–1938).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XIII, 2013, s. 47–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Kuchta
Opis bibliograficzny:Imiona w metrykach chrztu parafii prawosławnej pod wezwaniem Św. Onufrego w Jabłecznej (1944–1969).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 321–338.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kucińska
Opis bibliograficzny:Imiennictwo w księgach chrztów dwóch mazowieckich parafii (Strzegowo i Wrona) na przełomie XVIII i XIX wieku.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 87–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Kucińska
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszkańców dawnych powiatów mławskiego i szreńskiego równe nazwom zawodów (1660–1825).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 1, 2015, s. 33–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Kuć
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimy z okolic Łukowa w XIX-wiecznych aktach notarialnych.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
11, 2011, s. 75–97.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Kuć
Opis bibliograficzny:Nazwy firm szkoleniowo-doradczych jako chrematonimy, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 275–282.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Kuć
Opis bibliograficzny:Przekształcenia chrematonimów a ich funkcje , (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 307-318.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:K. Kuczma
Opis bibliograficzny:Nazwy i patroni stadionów piłkarskich: zarys problematyki
Sport Wyczynowy
Sport Wyczynowy. Magazyn teoretyczno-metodyczny.
R. 49, nr 4 , 2011, s. 130–139.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Kuczyńska-Koschany
Opis bibliograficzny:Weiser Dawidek jako nomen proprium i zagubiony Lessingowski trop kulturowy (glosa do czytania powieści Pawła Huellego), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 299-306.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, onomastyka literacka
Autor:K. A. Kuczyński
Opis bibliograficzny:Nieporozumienia wobec dolnośląskiej miejscowości \\\"Sorgau\\\" i jej polskiego nazewnictwa po 1945 roku. Na marginesie dziejów rodziny Hauptmannów.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
LVII, 2016, s. 225–227.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Kułakowska
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo przedszkoli w województwie podkarpackim, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 313–323.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Kulwicka-Kamińska
Opis bibliograficzny:Nazwy świętych ksiąg w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – między przekładem wiernym i swobodnym.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
VI, nr 1, 2011, s. 151–163.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Kuna
Opis bibliograficzny:Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VII, 2015, s. 37–76.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Kurdyła
Opis bibliograficzny:Polskie habitatywa na -anin, -an i -ak (przyczynek).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 181–195.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Kurek
Opis bibliograficzny:Czy mogę rozmawiać z profesorem Bogdan Walczak? – „odfleksyjnianie” imion i nazwisk w ujęciu socjolingwistcznym, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... II
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. II. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 183–190.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:H. Kurek
Opis bibliograficzny:Nominatywizacja we współczesnej polszczyźnie – upraszczanie czy likwidacja fleksji nominalnej, (w:) Bogactwo współczesnej polszczyzny
Bogactwo współczesnej polszczyzny.
, 2014, s. 13–24.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, teoria nazw własnych
Autor:H. Kurek
Opis bibliograficzny:Oskarżonego Jan Kowalski uznaje się za winnego, czyli o polskiej fleksji nominalnej w tekstach prawniczych, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 487–495.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:H. Kurek
Opis bibliograficzny:Przykład idzie z góry, czyli o \\\"odfleksyjnianiu\\\" imion i nazwisk w szkole.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVII, 2011, s. 109–117.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:H. Kurek
Opis bibliograficzny:„Ucieczka w nieodmienność”, czyli o „odfleksyjnianiu” nazwisk w polszczyźnie mówionej księży, (w:) Modus Verbi in honorem Sophiae Cygal-Krupa
Modus Verbi in honorem Sophiae Cygal-Krupa. Red. M. Pachowicz, K. Choińska. Tarnów
, 2012, s. 197–206.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:W. Kurjanowicz
Opis bibliograficzny:Gorzowskie rody: gorzowski ród Cierkońskich.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 20, 2013, s. 289–295.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Kuruc
Opis bibliograficzny:Akronimy jako element komunikacji językowej, (w:) Język w internecie
Język w internecie. Antologia. Pod red. naukową M. Kity i I. Loewe. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice
, 2016, s. 123–127.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy osobowe
Autor:M. Kurzyńska
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne podgrodzie w Świeciu n. Osą, gm. loco stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie w świetle badań archeologicznych.
Rocznik Chełmski
Rocznik Grudziądzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu. Grudziądz.
XXII, 2014, s. 23–64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Kuzio-Podrucki
Opis bibliograficzny:Rodowód śląskich Ballestremów
Rudzki Rocznik Muzealny
Rudzki Rocznik Muzealny. Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska.
XII, 2009–2012 (2013), s. 122–144.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Kuźnik
Opis bibliograficzny:Nagłówki esejów. , (w:) Język w Komunikacji 2
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2014, s. 61–68.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:W. D. Łabęcki
Opis bibliograficzny:Etymologia nazwy miasta Gubin-Guben.
Ziemia Lubuska
Ziemia Lubuska. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Red. A. Maksymowicz. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
I, 2015, s. 53–62.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Laberschek
Opis bibliograficzny:Raciborowice \\\"Długoszowe\\\" do początków XVI wieku.
Małopolska
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. Zespół red. E. Chudziński i in. Kraków.
XVII, 2015, s. 43–62.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Łaborewicz, P. Wiater
Opis bibliograficzny:Szklarska Poręba. Monografia historyczna.
Szklarska Poręba, 2011, s. 544 s. + 16 nlb.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Łągiewka
Opis bibliograficzny:Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do roku 1945
Zeszyty Radomszczańskie
Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Polskie Towarzystwo Historyczne. Koło w Radomsku.
VIII, 2014, s. 175–212,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:U. Sokólska, I. Łapniewska
Opis bibliograficzny:Charakterystyka tendencji imienniczych w Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Grodnie w latach 1950–1955, 1975–1980, 1995–2000.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
14, 2014, s. 145–164.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Łaszewski
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic, placów i osiedli w Złotoryi od średniowiecza do 2012 roku. Złotoryja, 2013.
Szkice Legnickie
Szkice Legnickie. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy. Legnica.
XXXV, 2014, s. 347–357.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Latawiec
Opis bibliograficzny:Księża z guberni mohylewskiej wśród duchowieństwa parafialnego prawosławnej diecezji chełmskiej w latach 1905–1918. Noty biograficzne
Studia Białorutenistyczne
Studia Białorutenistyczne. Rocznik. Zakład Białorutenistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. Lublin.
7, 2013, s. 25–46.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:W. Łątkowski
Opis bibliograficzny:Własność dworska i drobnoszlachecka w powiecie pułtuskim i niektórych parafiach powiatów sąsiednich od końca XVIII do początku XX wieku.
Rocznik Mazowiecki
Rocznik Mazowiecki. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Warszawa.
XXVI, 2014, s. 87–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Latocha
Opis bibliograficzny:Śladami przeszłości — czytanie krajobrazu kulturowego ziemi kłodzkiej, (w:) Studia krajobrazowe 4B
K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba (red.), Studia krajobrazowe. T. 4B: Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczne. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
, 2014, s. 159–172.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:J. Lazar
Opis bibliograficzny:Vers une classification toponymique des pseudonymes et français tchaté, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 289–294
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:D. Lech-Kirstein
Opis bibliograficzny:Kreacje nazewnicze w nazwach drinków, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 283–292.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:D. Lech-Kirstein
Opis bibliograficzny:Nazwy drzew w śląskiej toponimii.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 223–239.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Lech-Kirstein
Opis bibliograficzny:Nazwy roślin uprawnych w śląskiej toponimii, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 147–158
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Lech-Kirstein
Opis bibliograficzny:Nazwy ziół w polskiej toponimii, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 156–167.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Lech-Kirstein
Opis bibliograficzny:Onomastyka literacka a onomastyka stylistyczna.
Stylistyka
Stylistyka. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa w Opolu.
XXV, 2016, s. 457–466.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:D. Lech-Kirstein
Opis bibliograficzny:Śląskie nazwy geograficzne jako przedmiot badań lingwistyki kulturowej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 175–184.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Lech-Kirstein
Opis bibliograficzny:Znaczenie konotacyjne i asocjacyjne nazw własnych (na przykładzie nazw drinków).
Polonistyka
Polonistyka
2010, 2011, s. 315–334.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Legomska
Opis bibliograficzny:Quazi-onimy jako wyraz internetowej interaktywności (o funkcji interaktywnej w literaturze Sieci), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 319-328.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:N. Lemann
Opis bibliograficzny:Miejsca (nie)PODobne – toponimia w historiach alternatywnych, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 383–397
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Łesiów
Opis bibliograficzny:Błogosławieni męczennicy podlascy w świetle imiennictwa osobowego, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 247–262.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Łesiów
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimy „odzwierzęce” na Lubelszczyźnie, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 137–148.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Leśniak
Opis bibliograficzny:Dzieje wsi Przyszowa: od lokacji do czasów współczesnych.
Małopolska
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. Zespół red. E. Chudziński i in. Kraków.
XV, 2013, s. 213–228.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Lewandowski
Opis bibliograficzny:Imiona Andriollego. Materiały źródłowe.
Rocznik Józefowski
Rocznik Józefowski. Józefów.
I, 2015, s. 99–106.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:T. Lewaszkiewicz
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe i nazwy rzek tzw. Łużyc Wschodnich i terenów sąsiednich na czeskich mapach z 1945 roku
Zeszyty Łużyckie
Zeszyty Łużyckie. Instytut Filologii Słowiańskiej UW, Koło Zainteresowań Kulturą Łużyczan, pod red. Ewy Siatkowskiej. Warszawa.
XLIX, 2015, s. 105–118,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Lewińska
Opis bibliograficzny:Wielka i mała historia w nazwach ulic Tczewa, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... II
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. II. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 243–251.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Lica
Opis bibliograficzny:Kto mieszka w Kociewiu?, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 98–100.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:Z. Lica
Opis bibliograficzny:Co łączy pomorskie nazwiska Brand, Thieme czy Kunz?, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 261–264.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Lica
Opis bibliograficzny:Nazwiska polskie derywowane od nazw narzędzi rolniczych.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XIV, 2014, s. 217–227.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Lica
Opis bibliograficzny:Niemieckie zjawiska fonetyczno-fonologiczne i słowotwórcze w nazwiskach pomorskich, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 293–300.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Lica
Opis bibliograficzny:O niektórych nazwiskach polskich genetycznie niemieckich derywowanych od imienia \\\"Nikolaus\\\".
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 3, 2014, s. 43–51.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Lipiński
Opis bibliograficzny:Dobra Liszno i ich właściciele w latach 1780–1870. Przyczynek badawczy.
Rocznik Chełmski
Rocznik Chełmski. Rocznik historyczny. Chełm.
XVIII, 2014, s. 391–407.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:R. Łobodzińska
Opis bibliograficzny:Imiona pochodzenia germańskiego w polskim systemie imienniczym, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 101–108.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Łobodzińska
Opis bibliograficzny:Imiona w różnych klasach chrematonimów, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 301–310.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy osobowe
Autor:R. Łobodzińska
Opis bibliograficzny:Średniopolskie nazwiska śląskie motywowane nazwami roślin, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 237–242.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Łojko
Opis bibliograficzny:Rejestry poborowe z powiatu radziejowskiego z XVI – XVIII wieku.
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Wierzbinek
4, 2016, s. 67–77.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Łopatecki, E. Zalewska
Opis bibliograficzny:Historia \\\"Uroczyska Jaroszówka\\\". Badania nad przemianami własnościowo-osadniczymi na pograniczu Wasilkowa i Białegostoku.
Studia Podlaskie
Studia Podlaskie. Białystok.
XXI, 2013, s. 51–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Lubaś
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w funkcji perswazji politycznej, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi.Katowice
, 2012, s. 497–511.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:I. Łuc, M. Pogłódek
Opis bibliograficzny:Bibliografia prac Profesora Roberta Mrózka, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych.
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 17-27.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:I. Łuc
Opis bibliograficzny:Nazwy własne jako nośnik wartościowania w tekstach reklamowych.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 77–91.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, varia
Autor:I. Łuc
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w ponowoczesnych tekstach reklamowych.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
13, 2013, s. 187–202.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:I. Łuc, M. Pogłódek.
Opis bibliograficzny:W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi.
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
, 2012, s. 542.,
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Łuczyński
Opis bibliograficzny:Dwa starosłowiańskie teonimy: psł. *svarožitjь, społab. *p’orěnitjь — epitety patronimiczne czy hipokorystyka?
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 235–252.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Łuczyński
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w \\\"Dagome iudex\\\".
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 4, 2015, s. 69–93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Łuczyński
Opis bibliograficzny:Prapolski etnonim \\\"Glopeani\\\" (głos w dyskusji).
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXXII, z. 1, 2015, s. 121–124.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Łuczyński
Opis bibliograficzny:Staropołabskie teonimy *Svętovit\\\", *Jarovit\\\", *Rujevit\\\", *Borovit\\\" : deadiectiva czy composita?
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 2, 2015, s. 109–119.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:D. Łukasiewicz
Opis bibliograficzny:Miasta polskie i pruskie na przełomie XVIII i XIX w. Część 1.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VI, 2014, s. 87–112.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:D. Łukasiewicz
Opis bibliograficzny:Miasta polskie i pruskie na przełomie XVIII i XIX wieku. Część 2.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VII, 2015, s. 181–204.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:Ed. by N. Kadmon. Tłum. M. Łukasik.
Opis bibliograficzny:Słownik terminów używanych przy standaryzacji nazw geograficznych. Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2014, s. 56 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Maciakowska
Opis bibliograficzny:Kilka uwag na temat średniowiecznego Osieka w Gdańsku
Zapiski Historyczne
Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza i krajów bałtyckich. Toruń.
LXXX, z. 2, 2015, s. 55–76,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Maćkiewicz
Opis bibliograficzny:Państwo Olszewscy, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 272–275.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:Czy nazwy herbat to chrematonimy?, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 311–318.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:Galicyzmy pochodzące od nazw własnych we współczesnym języku polskim, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 333-344.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:I. Mytnik, Antroponimia Wołynia w XVI–XVIII wieku. Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki. Warszawa 2010, 412 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 235–238.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:„Ludzie listy piszą…” — o etmologiach nazwisk.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 297–305.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:Nazwiska kobiet w Polsce dawniej i dziś.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 155–165.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:„Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie Ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793) na tle wybranych monografii regionalnych Polski okresu średniopolskiego.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 393–402.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia, nazwy osobowe
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:Nazwy pokrewieństwa jako baza leksykalna polskich nazwisk, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 86–92.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:O kolekcjonerskich nazwach własnych — na przykładzie nazw muszli, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 243–253.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Magda-Czekaj
Opis bibliograficzny:Świat przyrody widziany przez nazwiska pochodzenia gwarowego.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 151–162.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Z. Majcher
Opis bibliograficzny:On proper names in German. An analysis from the cognitive perspective.
Respectus Philologicus
Respectus Philologicus. Regionalne czasopismo naukowe z dziedziny nauk humanistycznych. Uniwersytet Wileński. Wydział Humanistyczny w Kownie, Centrum Badań Socjokulturowych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny w Kielcach. Kowno–Kielce.
23, 2013, s. 38–46.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Majewska
Opis bibliograficzny:Charakteristische Züge des männlichen Vornamenschatzes der deutschen Protestanten anhand der Taufregister der Braunschweiger Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde St. Katharinen (1808–1908).
Acta onomastica
Acta onomastica. Praha.
LIV, 2013, s. 194–204.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Majewska
Opis bibliograficzny:Der Vorname Maria und seine Varianten im Namenschatz der Deutschen und Niederlander im 19. Jahrhundert, (w:) Name and Naming
Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional/Unconventional in Onomastics. Baia Mare, September 1-3, 2015. Ed. by O. Felecan. Cluj-Napoca.
, 2015, s. 202-213.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Majewska
Opis bibliograficzny:Imiona ze Starego i Nowego Testamentu w Niemczech i Niderlandach w 19. wieku, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 153–160
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Majewska
Opis bibliograficzny:„Konfession und Namengebung. Vornamen der katholischen und evangelischen Frauen im niederländischen Sprachgebiet vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 20. Jahrhunderts“. , (w:) Proceedings of the Second International Conference on Onomastics
Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. „Name and naming“. Onomastics in Contemporary Space. Cluj-Napoca (Rumunia).
, 2013, s. 575–584.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Majewska
Opis bibliograficzny:Konfession und Namengebung: Vornamen der katholischen und evangelischen Frauen im niederländischen Sprachraum vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 20. Jahrhunderts, (w:) Proceedings of ICONN 2
„Name and Naming”. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. ICONN 2. Baia Mare, May 9–11, 2013.
, 2013, s. 575–584.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Majewska
Opis bibliograficzny:Patronymika als deutsche und niederländische Familiennamen.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki. Interdyscyplinarny Niemcoznawczy Zespół Badawczy. Warszawa
XLIX, 2012, s. 727–734.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Majewska
Opis bibliograficzny:Persoonsnaamgeving als uitdrukking van traditie en vernieuwing. , (w:) Lage landem, hoge heuvels
Lage landem, hoge heuvels. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Belgrado. Belgrad/ Serbia.
, 2012, s. 327–336.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. M. Majewska
Opis bibliograficzny:Der Vorname Johannes, seine Nebenund Kurzformen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien im 19. und 20. Jahrhundert, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 345-356.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. B. Majewska
Opis bibliograficzny:O sposobach wyszukiwania informacji o zasięgu terytorialnym w Słowniku wileńskim za pomocą EESW, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 263–275.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Majewski, W. Rudziński
Opis bibliograficzny:Do dziejów właścicieli dóbr Kałuszyn: Kazimierz Rudziński (ok.1676–1759) i Michał Rudziński (1730–1764).
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 12, 2012, s. 271–284.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:G. Majkowski
Opis bibliograficzny:Wieluński słownik biograficzny. T. 1. Wieluń, 2012
Ziemia Częstochowska
Ziemia Częstochowska. Rocznik Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Częstochowa.
XXXIX, 2013, s. 161–164,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Makarski
Opis bibliograficzny:Dwa kresowe nazwiska: \\\"Mickiewicz\\\" i \\\"Słowacki\\\".
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LIX, z. 6, 2011, s. 57–74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Makarski
Opis bibliograficzny:O Jubilacie – antroponimicznie, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... II
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. II. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 385–400.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia, nazwy osobowe
Autor:W. Makarski
Opis bibliograficzny:W sprawie pochodzenia nazwiska Wojtyła. Próba syntezy.
Summarium Societatis Scientiarum KUL
Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL. Lublin.
43, 2014, s. 7–29.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Makarski
Opis bibliograficzny:Z metodologii badań toponomastycznych. W poszukiwaniu staroruskich nazw miejscowych na terenie dzisiejszej Zamojszczyzny.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LXII, z. 6, 2014, s. 85–100. ,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:E. Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku. Wydawnictwo Lexis. Kraków 2011, 310 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 271–274.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:J. David, Smrdov, Brežnĕves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderni české toponymie. Místní jména - uliční názvy - literání toponyma. Academia. Praha 2011, 333 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 237–242.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:Jubileusz Profesor Aleksandry Cieślikowej.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 447–453.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:K. i Z. Zierhofferowie, Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność. Filologia Polska 129. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2011, 272 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 221–227.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 123–136.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:K. Zierhoffer, Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stéphana Gendrona, L’origine des noms de lieux en France. Essai de toponymie 2e édition revue et corrigée (Éditions Errance, Paris 2008). Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2012, 74 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 413–416.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:M. Karpluk, Staropolskie studia językoznawcze. Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU 79. Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków 2010, 767 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 213–216.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:M. Magda-Czekaj, Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (na -icz, -owicz, -ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 137. Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN. Kraków 2011, 369 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 274–280.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:Nazwiska od nazw etnicznych typu Rusin, Rusak, Rusek, Rusnak w Polsce, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 277–287.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:Nazwiska polskie pochodne genetycznie od imion żeńskich, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 255–273.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:Profesor Marian Kucała (2 II 1927 - 20 X 2014)
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCV, z. 3, 2015, s. 201-207.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:R. Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich. Wydawnictwo Lexis. Kraków 2010, 212 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 233–235.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:Tradycje wierzeniowe w słowiańskiej antroponimii
Studia Russologica
Studia Russologica IV. Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość. Pod red. E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej. 90 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 158–165.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Malec
Opis bibliograficzny:Tworzenie i funkcja skrótowców od nazw zakonów w Polsce, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 319–324.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:W. Mańczak
Opis bibliograficzny:Czy wszystkie chrematonimy są nazwami własnymi?, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 325–330.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:W. Mańczak
Opis bibliograficzny:Etymologia nazwiska Czajer.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 8, 2013, s. s. 118.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Mandola
Opis bibliograficzny:Egzonimnizacja polskich toponimów w języku francuskim, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 81–95
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Marciniak-Firadza
Opis bibliograficzny:Prof. zw. dr hab. Sławomir Gala (9 VI 1944–11 XII 2013).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 5–8.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:R. Marcinkiewicz
Opis bibliograficzny:O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Cz. 3. Lata 2004–2013.
Studia Slavica
Studia Slavica. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
18, cz. 2, 2014, s. 151–173.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Marcjanik
Opis bibliograficzny:Co to są młodzieżowe zwroty grzecznościowe, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... II
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. II. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 407–412.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:L. Mariak
Opis bibliograficzny:Formy adresatywne w nagłówkach i formułach kończących listy Henryka Sienkiewicza do żon.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LXI, z. 6, 2013, s. 155–164.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, varia
Autor:L. Mariak
Opis bibliograficzny:Językowa kreacja Dniepru w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... II
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. II. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 413–419.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:J. Maroszek
Opis bibliograficzny:Chodkiewiczowie i ich Puszcza Błudów w XV–XVI w.
Studia Podlaskie
Studia Podlaskie. Białystok.
XXI, 2013, s. 7–27.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Marzec
Opis bibliograficzny:Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce. Średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia. Rzeszów, 2010.
Studia Źródłoznawcze
Studia Źródłoznawcze. Commentationes. Warszawa–Poznań.
XLIX, 2011, s. 202–204.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Matusiak
Opis bibliograficzny:Historia badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Mokrzku
Nasze Korzenie
Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
1, 2011, s. 18-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Matusiak-Kempa, A. Naruszewicz-Duchlińska
Opis bibliograficzny:Toponimy jako świadectwo regionalnych wartości religijnych na przykładzie nazewnictwa na Warmii i Mazurach, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 113–121.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Matusiak-Kempa
Opis bibliograficzny:Wartości moralne utrwalone w nazwiskach odapelatywnych na Warmii (XVI–XVIII w.).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 187–197.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Matyjas
Opis bibliograficzny:Tradycja Mazowsza. Powiat białobrzeski. Przewodnik subiektywny.
Warszawa, 2015, s. 172 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Mędelska
Opis bibliograficzny:Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Cz. 1. F. Czyżewski. Lublin, 2013.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIII, nr 4, 2014, s. 661–666.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Mejszutowicz
Opis bibliograficzny:Poczet nazwisk Kałuszynian.
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 12, 2012, s. 143–165.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:A. Michno
Opis bibliograficzny:Wielkoksiążęcy zarządcy litewskiego Merecza od schyłku XV do początku XVII wieku.
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
2, 2011, s. 295–315.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk
Opis bibliograficzny:Bogdan Walczak – uczony, nauczyciel, przyjaciel, po prostu OSOBOWOŚĆ, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 19–24.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.)
Opis bibliograficzny:Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. T. I.
Wydawnictwo Rys. Poznań, 2013, s. 628 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.)
Opis bibliograficzny:Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. T. II.
Wydawnictwo Rys. Poznań, 2013, s. 633 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk (red.)
Opis bibliograficzny:Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. T. III.
Wydawnictwo Rys. Poznań, 2013, s. 639 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk
Opis bibliograficzny:Wykaz prac Profesora Bogdana Walczaka, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 25–70.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Migdalska
Opis bibliograficzny:Łaziska. Nieznany i zapomniany początek wielu wsi na pograniczu gmin Jakubów i Kałuszyn.
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 11, 2011, s. 61–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Migdalski
Opis bibliograficzny:Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pochodzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku.
Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd Zachodniopomorski. Szczecin. p
XXXI, z. 1, 2016, s. 199–218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Mikulski
Opis bibliograficzny:Szlachcic w mieście, czyli kariera rodziny Szeligów alias Czirasów w Toruniu.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LXI, 2014, s. 59–68.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Miławska
Opis bibliograficzny:Kwinto, Siara i Yanek Drzazga. O antroponimach w wybranych filmach Juliusza Machulskiego.
PorJęz
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XXI, z. 2, 2014, s. 165–175.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Do Siewierza – do Siewiora.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach.
XVII, nr 3, 2011, s. s. 46,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Do Żarowa przez Osiek
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XIX(XX), nr 12, 2014, s. 65,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, poprawność
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Gustlik i Zeflik w drodze do Chechła.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVII, nr 1, 2011, s. 61.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Kubiczek, Waniczek, Stasiczek, Jasiczek
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XIX(XX), nr 8, 2014, s. 45,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Nysianie i kalecianie
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XXI, nr 1, 2016, s. 58,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:O Brynowie i innych dzielnicach Katowic
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVIII, nr 2, 2012, s. 60,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Od chudoby do Kudowy.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVIII, nr 10, 2012, s. 60,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:O Hiacyncie, Jacku i Jacentym
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVIII, nr 3, 2012, s. 61,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Ozimek i Mała Panew.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVIII, nr 6, 2012, s. 62,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Siemonia, Siemianowice, Siemowit.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVII, nr 5, 2011, s. 79,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Sławięcicie, Ujazd, Kędzierzyn, Koźle, Kłodnica
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XIX(XX), nr 5, 2014, s. 53,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Szczepanów i Stefanów.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XIX, nr 3, 2013, s. 61,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:W dolinie Stobrawy
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XX(XXI), nr 2, 2015, s. 75,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:W Koszęcinie i w jego okolicach.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XIX(XX), nr 2, 2014, s. 31,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:W Raciborzu-Miedoni: ubyło czy przybyło.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVII, nr 12, 2011, s. 60,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:W Żarnowie, Bielawie i Ścinawie.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVIII, nr 7, 2012, s. 62,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:J. Miodek
Opis bibliograficzny:Z Kłecka do Wrocławia.
OSG
Onomastica Slavogermanica. Wrocław.
XXX, 2011, s. 11–15. ,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:A. Miśkiewicz
Opis bibliograficzny:O ludności pochodzenia tatarskiego na Pomorzu Zachodnim.
Stargardia
Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie. Stargard Szczeciński.
IX, 2014, s. 249–258.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Młynarczyk
Opis bibliograficzny:A. Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2012, 321 s.
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 350–353.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Młynarczyk
Opis bibliograficzny:Terytorialna i kulturowa identyfikacja w krakowskich nazwach firmowych, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 193–203
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:P. P. Młynarczyk
Opis bibliograficzny:Dawni starostowie i burmistrzowie chojniccy (od XIV do początku XX w.). Zarys problematyki
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Chojnickie Towarzystwo Kulturalne. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Chojnice.
28, 2013, s. 84–91,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Młynarska-Kaletynowa
Opis bibliograficzny:W sprawie śląskiej toponomastyki. Przyczynek do dyskusji, (w:) Radices Silesiae – Silesiacae Radices
Radices Silesiae – Silesiacae Radices. Red. M. Bláhová, S. Rosik, T. Wünsch. Vol. 1. Wydawnictwo Chromcon. Wrocław
, 2011, s. 97–99.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. B. Mochola
Opis bibliograficzny:Lasy Księstwa Łowickiego: ich władcy i poddani w XIX i początkach XX wieku.
Roczniki Łowickie
Roczniki Łowickie. Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Łowicz.
IX, 2011, s. 37–68.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Mordań
Opis bibliograficzny:Czy nadawane współcześnie \\\"stare\\\" imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn.
XXI, 2016, s. 51–65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Mordań
Opis bibliograficzny:Współczesne nazwiska mieszkańców Białostocczyzny pochodzenia wschodniosłowiańskiego.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 219–237.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Mordań
Opis bibliograficzny:Współczesne nieoficjalne antroponimy odimienne bielszczan derywowane sufiksalnie.
Linguodidactica
Linguodidactica. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
XIX, 2015, s. 169–182.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Mordań
Opis bibliograficzny:Współczesne przezwiska mieszkańców Bielska Podlaskiego motywowane cechami zewnętrznymi.
Linguodidactica
Linguodidactica. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
XVII, 2013, s. 131–146.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:A. Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2012, 231 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 280–282.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Interdyscyplinarne i wewnętrzne determinanty zróżnicowań badawczych onomastyki.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 33–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Vydavatel’stvo Slovenskej akadémie vied. Bratislava 2011, 260 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 304–306.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Kontynuacyjno-innowacyjna aktualizacja zadań onomastyki.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 27–35.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Graf. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2010, 630 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 197–205. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Onimiczna kontekstowość a swoistość zoonimii, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 165–172.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, zoonimy
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Onomastyka historyczna i jej zasięgi interpretacyjne, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... II
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. II. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 457–462.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Onomastyka polska a onomastyka słowiańska w ujęciu konfrontatywno-postulatywnym.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 22–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku. Tom I. A–F. Red. naukowa I. Sarnowska-Giefing. Oprac. I. Sarnowska-Giefing. Poznań 2011, 594 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 218–221.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Synchroniczno-diachroniczna perspektywa kategorialności zróżnicowań językowej funkcjonalności onimicznej.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 17–38.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Vincent Blanár a onomastyka teoretyczna i “Onomastica”.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 9–13.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:R. Mrózek
Opis bibliograficzny:Zadania współczesnej toponomastki w świetle wewnętrznych zróżnicowań i perspektyw badawczych., (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 25–33.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:H. Munia
Opis bibliograficzny:Chrematonimy we współczesnej prozie rosyjskiej (na materiale wybranych powieści Darji Doncowej), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 331–338.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, onomastyka literacka
Autor:T. Ondruszková, J. Muryc
Opis bibliograficzny:O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Cz. 1, Lata 1959–1989.
Studia Slavica
Studia Slavica. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
16, 2012, s. 333–353.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Muszyńska
Opis bibliograficzny:Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. [Cz.] 1. Formacje opisowe i deminutywno-hipokorystyczne.
RKJW
Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław.
XXXVIII, 2011, s. 75–93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Muszyńska
Opis bibliograficzny:Określenia nazywające dzieci w gwarach Śląska. [Cz.] 2. Leksemy dotyczące niegrzecznych chłopców.
RKJW
Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław.
XXXIX, 2012, s. 17–36.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:A. Mutrynowska
Opis bibliograficzny:Rodzina \\\"von Waldow\\\". Przyczynek do badań nad rycerstwem północnej Ziemi Chełmińskiej XIII–XIV w.
Rocznik Grudziądzki
Rocznik Grudziądzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu. Grudziądz.
XXII, 2014, s. 173–178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:A. Myszka
Opis bibliograficzny:Ewolucja motywacji współczesnych nazw ulic województwa podkarpackiego, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 262–273.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Myszka
Opis bibliograficzny:„Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż obok Kopca Tatarskiego” – głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 209–221.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Myszka
Opis bibliograficzny:Struktura wyrazu jako wskaźnik proprialności w toponimii (na przykładzie zapisów z osiemnastowiecznych ksiąg sądowych Rzeszowa).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 151–166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Myszka
Opis bibliograficzny:Wyznaczniki proprialności leksemów w dokumentach z XVIII i XIX wieku (na przykładzie nazewnictwa miejskiego Rzeszowa), (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 239–251
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:I. Mytnik
Opis bibliograficzny:Imiennictwo szlachty polskiej w dawnej ziemi wołyńskiej, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 289–299.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Namenanik
Opis bibliograficzny:Dzierzgoń. Szkice z dziejów miasta.
Warszawa, 2013, s. 272 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Nartonowicz-Kot
Opis bibliograficzny:Wieluński słownik biograficzny. T. 1. Wieluń, 2012.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LIX, 2012, s. 314–317.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Naruszewicz-Duchlińska
Opis bibliograficzny:K. Zawodzińska-Bukowiec. Pseudonim polski od czasów najdawniejszych do dziś. Kraków, 2014.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 4, 2014, s. 109–111.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Naruszewicz-Duchlińska
Opis bibliograficzny:Portale genealogiczne jako pomoc w badaniach antroponimicznych.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 79–92.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Naruszewicz-Duchlińska
Opis bibliograficzny:Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autocharakterystyki, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 427-436.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy osobowe
Autor:A. Naruszewicz-Duchlińska
Opis bibliograficzny:Sprawozdanie z konferencji „Onomastyka medialna” (Olsztyn, 22–23 X 2015).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 457–458.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:Ł. Neubauer
Opis bibliograficzny:Uwagi do toponimii islandzkiej.
Symbolae Europaeae
Symbolae Europaeae. Studia Humanistyczne Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Nr 1 Pod redakcją Wojciecha Klepuszewskiego. Koszalin
Nr 4, 2011, s. 49–70.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Nierychlewska
Opis bibliograficzny:Majątek ziemski Ostrówek-Rudlice, gm. Ostrówek w świetle źródeł pisanych i archeologicznych.
Rocznik Wieluński
Rocznik Wieluński. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Wieluń.
XV, 2015, s. 41–57.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Nikitiuk
Opis bibliograficzny:Imiona mieszkańców hajnowskich parafii prawosławnych jako przejaw procesów asymilacyjnych.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XIV, 2014, s. 315–322.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:I Nobis
Opis bibliograficzny:Dobór końcówek dopełniacza niederywowanych nazw miejscowości rodzaju męskiego na tle rzeczowników pospolitych, (w:) Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska.
Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska. Pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel. Krakowskie Studia Slawistyczne II.
, 2014, s. 217–234.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Bąbelkowa Kraina i Puchatkowa Załoga, czyli nazwy prywatnych przedszkoli w aspekcie semantyczno-strukturalnym i ich funkcje kulturalno-użytkowe, (w:) Bogactwo współczesnej polszczyzny
Bogactwo współczesnej polszczyzny.
, 2014, s. 457–464.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796. Szczecin 2012, 261 s. + mapa
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 268–271.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Nobis, przy współpracy R. Przybytek
Opis bibliograficzny:Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2005 włącznie.
Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kraków, 2016, s. 358 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:I. Nobis, E. Supranowicz
Opis bibliograficzny:Bibliografia publikacji Aleksandry Cieślikowej za lata 2006–2015.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 453–457.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne , (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 437-446.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Najstarsze polskie nazwy miejscowe - historia, pochodzenie, zmiany, (w:) W kręgu dawnej polszczyzny I
W kręgu dawnej polszczyzny. T. I. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Żmuda. Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM. Kraków
, 2016, s. 247-270.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Polskie nazwy miejscowe typu Kolonisty, Komorniki, Parcelanci.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LIII, 2208/2009, s. 119-133.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Rozwój fleksji nazw miejscowych w języku polskim.
Instytut Języka Polskiego PAN. Kraków, 2016, s. 511 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Służebne nazwy miejscowe w Polsce Piastowskiej.
Polska Akademia Umiejętności. Kraków, 2013, s. 284 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Urzędowa i lokalna (gwarowa) odmiana toponimów na przykładzie dopełniacza wybranych nazw miejscowych typu singulare i plurale tantum.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 249–262.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, poprawność
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Wariantywność fleksyjna mikrotoponimów i makrotoponimów jednakowo brzmiących na podstawie wybranych polskich nazw miejscowych, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 159–168
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Nobis
Opis bibliograficzny:Zróżnicowanie form dopełniacza w nazwach miejscowych typu singulare tantum rodzaju męskiego.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LIX, 2015, s. 255–269.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Noga
Opis bibliograficzny:Mapa topograficzna Galicji, tzw. mapa Mieg’a, jako źródło do dziejów lokalnych.
Małopolska
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. Zespół red. E. Chudziński i in. Kraków.
XVI, 2014, s. 39–44.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. F. Nosowicz
Opis bibliograficzny:Rola nazw miejscowych w kształtowaniu wiedzy uczniów o ich „małej ojczyźnie”, (w:) Język. Człowiek. Społeczeństwo
J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Język. Człowiek. Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi. Lublin: Wyd. UMCS.
, 2013, s. 121–144.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Nowak
Opis bibliograficzny:Inwentarze i wizje królewszczyzn kaliskich z pierwszej połowy XVIII wieku.
Rocznik Kaliski
Rocznik Kaliski. [Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Kaliszu]. Poznań.
XXXIX, 2013, s. 149–180.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Nowak
Opis bibliograficzny:\"Pustki\" na wsi kaliskiej w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku.
Rocznik Kaliski
Rocznik Kaliski. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Kaliszu. Poznań.
XLI, 2015, s. 27–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Nowakowska
Opis bibliograficzny:Chrematonimiczny potencjał frazeologii, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 339–346.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:A. Nowakowska
Opis bibliograficzny:Mrozu, wilku, esiu: antroponimy nieoficjalne z nietypowym zakończeniem -u.
RKJW
Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław.
XXXIX, 2012, s. 151–161.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Nowakowska
Opis bibliograficzny:Nazwy własne a społeczeństwo. Red. R. Łobodzińska. Oficyna Wydawnicza LEKSEM. Łask 2010.
OSG
Onomastica Slavogermanica. Wrocław.
XXX, 2011, s. 239–242.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Nowak-Pasterska
Opis bibliograficzny:Funkcjonowanie nazwisk pochodzenia niemieckiego w siedemnasto- i osiemnastowiecznych rejestrach poznańskich podatników czopowego. Świadectwa polonizacji.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XIX, z. 1, 2012, s. 131–139.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Nowak-Pasterska
Opis bibliograficzny:Typy motywacyjne nazwisk poznaniaków i ich funkcjonowanie w wybranych rejestrach podatkowych z XVII i XVIII wieku.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XXI, z. 1, 2014, s. 185–195.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:T. Nowak
Opis bibliograficzny:Nowe rodziny szlacheckie w Ziemi Wieluńskiej w 2 połowie XV w. i początkach XVI w. (uwagi i spostrzeżenia).
Rocznik Wieluński
Rocznik Wieluński. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Wieluń.
XV, 2015, s. 73–87.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Nowak
Opis bibliograficzny:Własność szlachecka w ziemi wieluńskiej na początku 2. połowy XV wieku.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LXI, 2014, s. 69–76.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. A. Nowak
Opis bibliograficzny:Częstochowa i jej mieszkańcy w świetle wypisów z najstarszej księgi wójtowskiej Częstochowy z lat 1582–1605
Ziemia Częstochowska
Ziemia Częstochowska. Rocznik Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Częstochowa.
XXXIX, 2013, s. 49–76,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. A. Nowak
Opis bibliograficzny:Mieszkańcy parafii św. Zygmunta w Częstochowie w świetle najstarszych wpisów metrykalnych (1594–1625)
Ziemia Częstochowska
Ziemia Częstochowska. Rocznik Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Częstochowa.
XL, 2014, s. 77–112,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. A. Nowak
Opis bibliograficzny:Parafia Niedośpielin i jej mieszkańcy w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1643–1759)
Zeszyty Radomszczańskie
Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Polskie Towarzystwo Historyczne. Koło w Radomsku.
VIII, 2014, s. 135–163,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Nowosad
Opis bibliograficzny:Najstarsze dzieje Milewskich (von der Milwe).
Rocznik Grudziądzki
Rocznik Grudziądzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu. Grudziądz.
XIX, 2011, s. 39–56.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:B. Nowowiejski
Opis bibliograficzny:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń. Nazewnictwo miejskie Łodzi. Łódź, 2012.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
13, 2013, s. 451–456.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:B. Nowowiejski
Opis bibliograficzny:Nazwy własne a polska terminologia sportowa, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 264–268.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:B. Nowowiejski
Opis bibliograficzny:Pierwiastek onomastyczny w polskiej terminologii sportowej.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XIX, z. 2, 2012, s. 21–30.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:G. Olchowa
Opis bibliograficzny:Bardejov / Bardiów, Váh / Wag, Kriváň / Krywań – słowackie i polskie nazwy geograficzne, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 173–179.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Olejnik
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia historyczna wschodniej Lubelszczyzny na przykładzie uroczysk powiatu bialskiego, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 223–230.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Olenderek
Opis bibliograficzny:Toponimy leśne na dawnych mapach, (w:) Dawne mapy jako źródła historyczne
Dawne mapy jako źródła historyczne. Red. B. Konopska, J. Ostrowski, J. Pasławski, P. E. Weszpiński. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny. Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego. Warszawa. Tom 3, 2012, 169 s.
, 2012, s. 163–169
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Frączek (opr.)
Opis bibliograficzny:Spis ludności Szczekocin z 1791.
Szczekociński Rocznik Historyczny
Szczekociński Rocznik Historyczny. Szczekociny.
I, 2013, s. 157–201.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Oronowicz-Kida
Opis bibliograficzny:Inspiracje kulturowe we współczesnych oficjalnych nazwach wiejskich ulic w województwie podkarpackim, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 253–262
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Oronowicz-Kida
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, t. 10–12 (Ra–Rż), red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, [autorzy haseł: U. Bijak, E. Borysiak, J. Chłądzyńska, B. Czopek-Kopciuch, P. Dudek, A. Galasińska, W. Makula-Kosek, I. Nobis, R. Przybytek, P. Swoboda, U. Wójcik, K. Zawodzińska-Bukowiec, Z. Zierhoffer], Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, Kraków 2015, ss. 160 (t. 10), 146 (t. 11), 168 (t. 12).
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Fundacja Centrum Geohistorii, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii KUL, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Warszawa.
04, 2016, s. 185–188.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Oronowicz-Kida
Opis bibliograficzny:Nazwy sklepów z odzieżą używaną w aspekcie pragmatycznym (na przykładzie południowo-wschodniej Polski), (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 304–312.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Oronowicz-Kida
Opis bibliograficzny:Współczesne nazwy firm we wsiach województwa podkarpackiego.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 307–320.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Ościłowski
Opis bibliograficzny:Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, czyli o zmianach w hydronimii i hydrografii lewego dorzecza dolnej Narwi
Nasze Korzenie
Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
5, 2013, s. 4-6.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Ostafin
Opis bibliograficzny:Toponimy w badaniach krajobrazu środkowej części Beskidu Średniego i południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego, (w:) Studia krajobrazowe 4A
K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba (red.), Studia krajobrazowe. T. 4A: Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.
, 2014, s. 175–184.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Ostasz
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne grodzisko w Owidzu, pow. Starogard Gdański. Wyniki badań z lat 2008–2009.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
9, 2014, s. 37–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Ostasz, P. M. Pogodziński, E. Przytarska
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne grodzisko w Śliwinach, gm. Tczew.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
11, 2016, s. 32–42.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Ozimska
Opis bibliograficzny:La toponimia nella narrativa contemporanea polacca tradotta verso l’italiano, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 399–411
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Pacan-Bonarek
Opis bibliograficzny:Zmiany w nazwach ulic Tomaszowa Mazowieckiego, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 477-488.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Palinciuc-Dudek
Opis bibliograficzny:Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku.
Wydawnictwo Lexis. Kraków, 2011, s. 308 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Palinciuc-Dudek
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nr 1 (8). Red. A. K. Matveev. Ekaterinburg 2010, 178 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 257–259.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Pałka
Opis bibliograficzny:Głowa, Kanarek, Skała..., czyli o odapelatywnych nazwiskach mieszkańców parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu w XVIII-XX w., (w:) W kręgu dawnej polszczyzny I
W kręgu dawnej polszczyzny. T. I. Red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Żmuda. Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM. Kraków
, 2016, s. 271-292.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Pałka
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimy jako świadectwo historii mikroregionu. Nazwy terenowe wsi Filipowice. , (w:) Język w Komunikacji 3
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2013, s. 111–117.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Pałka
Opis bibliograficzny:Toponimy w słownikach ogólnych języka polskiego. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 305–319.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:P. Pałka
Opis bibliograficzny:Z problemów opisu leksykograficznego nazw własnych.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 7, 2012, s. 58–75.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:I. Panic
Opis bibliograficzny:Uzupełnienia do genealogii Piastów cieszyńskich
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXVI, nr 3, 2011, s. 83–88,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Pawikowska
Opis bibliograficzny:Typy semantyczno-strukturalne nazwisk dawnych mieszkańców parafii Strzegowo na północnym Mazowszu (1781–1825).
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011.
XIII, 2011, s. 195–205.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Pawlikowski
Opis bibliograficzny:Zarys osadnictwa w gminie Dobryszyce
Zeszyty Radomszczańskie
Zeszyty Radomszczańskie. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego. Polskie Towarzystwo Historyczne. Koło w Radomsku.
IX, 2014, s. 41–91,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Pawłowski
Opis bibliograficzny:Antychryst w polskiej leksyce i frazematyce dialektalnej
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
II/12, 2011, s. 127–139.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:E. Pawłowski
Opis bibliograficzny:Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich.
Kraków, 2014, s. 290 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:[Red.] M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch
Opis bibliograficzny:Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3.
Bydgoszcz, 2014, s. 430
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Piber-Zbieranowska
Opis bibliograficzny:Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geografi czny
3, 2015, s. 89-109.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Piechnik-Dębiec
Opis bibliograficzny:Gwarowe ekspresywizmy dotyczące osób dorosłych a określenia dzieci. Wstęp do językowego obrazu dziecka
Studia Russologica
Studia Russologica IV. Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość. Pod red. E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej. 90 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 187–193.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Piechnik-Dębiec
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia okolic Zakliczyna nad Dunajcem w ujęciu etnolingwistycznym, (w:) Mundus verbi
M. Pachowicz, K. Choińska (red.), Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa. Tarnów: Wyd. PWSZ.
, 2012, s. 305–314.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Piekarska
Opis bibliograficzny:Toponimia Ziemi Świeckiej: fakty i legendy. , (w:) Język w Komunikacji 1
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2014, s. 105–110.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Pihan-Kijasowa
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszczan wileńskich (XVI–XVIII wiek). Zarys problematyki, (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 83–94.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Pihan-Kijasowa
Opis bibliograficzny:Profesor Bogdan Walczak – lingwista kompletny.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXX, z. 1, 2013, s. 7–19.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Piotrowicz, B. Walczak, M. Witaszek
Opis bibliograficzny:Potoczna onimia miejska w świadomości studentów poznańskiej polonistyki, (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 113–122
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, B. Walczak
Opis bibliograficzny:Potoczna onimia poznańska w świadomości mieszkańców miasta.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XX, z. 2, 2013, s. 173–181.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Plichta
Opis bibliograficzny:Genealogia rodziny Bissen.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXI, 2013, s. 187–193.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Plichta
Opis bibliograficzny:Mińskie księgi metrykalne – źródło wiedzy historycznej i genealogicznej.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXI, 2013, s. 39–57.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Plichta
Opis bibliograficzny:Rody stanisławowskie.
Rocznik Stanisławowski
Rocznik Stanisławowski. Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Stanisławów.
z. 3, 2015, s. 25–82.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Pluskota
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe z suf. *-ьje i suf. -ьsk- na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej w wiekach XVI–XIX, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 123–135.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Pluskota
Opis bibliograficzny:Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI–XIX.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn.
XXI, 2016, s. 67–74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Pluskota
Opis bibliograficzny:Wpływ języka urzędowego na system nazewnictwa mieszkańców parafii prawosławnej w Białowieży na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym (na podstawie zapisów w księgach metrykalnych).
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn.
XVII, cz. 2, 2015, s. 53–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:T. Pluskota
Opis bibliograficzny:Wybrane imiona polskie w toponimii ziem ruskich Rzeczypospolitej od XVI do XIX wieku w ujęciu kartograficznym, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 301–313.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Plutarski
Opis bibliograficzny:Rodzina Hirschberg von Habenschwert w Galicji w latach 1777–1815.
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Rzeszów.
XXVII, 2015, s. 41–62.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Pobóg-Lenartowicz
Opis bibliograficzny:Jeszcze o imieniu księżniczki opolskiej, córki Władysława I, żony Henryka IV Prawego.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXIX, nr 3, 2014, s. 129–138,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. i A. Podgórscy
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej. Od Abesynii do Żylety. Leksykon toponimiczno-ojkonimiczny z antologią tekstów źródłowych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Wydawnictwo Volumina. Ruda Śląska-Szczecin., 2014, s. 857 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. i A. Podgórscy
Opis bibliograficzny:Pochodzenie i warianty nazwy Goduli.
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Ruda Śląska., 2015, s. 57 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. i A. Podgórscy
Opis bibliograficzny:Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany.
[nakład własny]. Ruda Śląska, 2013, s. 37 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. i A. Podgórscy
Opis bibliograficzny:Pochodzenie nazwy Orzegowa i jej przemiany.
[wyd. 2, uzup.]. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Ruda Śląska, 2014, s. 81 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. i A. Podgórscy
Opis bibliograficzny:Pochodzenie, warianty i etymologia nazw Chebzia.
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Ruda Śląska., 2015, s. 113 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Podstolec
Opis bibliograficzny:Problemy onomastyczne czy translatorskie – kilka uwag o onomastyce migowej, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 279–287
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:J. T. Pokrzywniak
Opis bibliograficzny:O Jubilacie, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 9–10.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Polański
Opis bibliograficzny:O pisowni typu nadzieja – nadziei, Goya – Goi, Kreja – Krei, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 48–55.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Pomorska
Opis bibliograficzny:Month names in the Chulym Turkic dialects: their origin and meaning.
Studia Linguistica
Studia Linguistica, Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Kraków.
30, 2011, s. 127–144.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Popławski
Opis bibliograficzny:Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich.
Libron - Filip Lohner. Kraków., 2014, s. 289 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:H. Popowska-Taborska
Opis bibliograficzny:Polskość okolic Zielonej Góry i Sulechowa w świetle zachowanych zapisków nazw terenowych
s. ,
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:H. Popowska-Taborska
Opis bibliograficzny:Polskość okolic Zielonej Góry i Sulechowa w świetle zachowanych zapisków nazw terenowych
Studia Zielonogórskie
Studia Zielonogórskie. Pod redakcją Andrzeja Toczewskiego. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Zielona Góra
XVII, 2011, s. 79–109,
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:H. Popowska-Taborska
Opis bibliograficzny:Stare czy nowe formy adresatywne?, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 283–285.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Poradzisz-Cincio
Opis bibliograficzny:Słońsk – dawna siedziba joannitów
Pro Libris
Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne. Eseje, wiersze, proza, szkice krytyczne. Zielona Góra.
4 (33), 2011, s. 92–103,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Porzeziński
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczna osada z VIII–IX wieku w Steklnie.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
V, 2013, s. 63–84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Prostko-Prostyński
Opis bibliograficzny:Herulowie między Wisłą a Bugiem w VI wieku?
SlAnt
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Warszawa.
LII, 2011, s. 155–161.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Pruski
Opis bibliograficzny:Najczęściej spotykane nazwy ulic w krajach Keleta. (Infografika).
Ha!art
Ha!art. Postdyscyplinarny Magazyn o Kulturze Współczesnej. Kelet.
nr 48, 2014, s. . 46–47.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:[Redakcja] P. Żmigrodzki i S. Przęczek-Kisielak.
Opis bibliograficzny:Bogactwo współczesnej polszczyzny.
Towarzystwo Miłośników Języka. Kraków , 2014, s. 483 s.
Rodzaj publikacji:materiały pokonferencyjne
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Przeracki
Opis bibliograficzny:O znaczeniu ksiąg metrykalnych dla badań nad nazwiskami mieszkańców nowożytnej Warmii.
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
2, 2011, s. 387–428.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Przewalski
Opis bibliograficzny:Przywileje lokacyjne Bieżunia i Żuromina.
Białoruskie Zeszyty Historyczne
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. Wydawnictwo Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu przybliżające wiedzę o historii małego miasta, okolicach, jego ludziach i kulturze. Bieżuń.
29, 2015, s. 68–72.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Przewoska
Opis bibliograficzny:Historia i dzieje pierwszych aptek w Toruniu.
Rocznik Toruński
Rocznik Toruński. Towarzystwo Miłośników Torunia. Poznań–Toruń.
XL, 2013, s. 37–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Przybylska
Opis bibliograficzny:Święci patronowie ulic gdyńskich
Zeszyty Gdyńskie
Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. Gdynia.
6, 2011, s. 149–154,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe, varia
Autor:R. Przybylska
Opis bibliograficzny:Nowe nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 281–288.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:R. Przybylska
Opis bibliograficzny:Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych w Polsce, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 227–233.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy geograficzne
Autor:R. Przybytek
Opis bibliograficzny:Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od Konstantego Szyrwida do Wielkiego Słownika. Nazwa Litwy w Tysiącleciu” (Wilno, 19–20 listopada 2009).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 301–305.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:R. Przybytek
Opis bibliograficzny:Nouvelle revue d’onomastique. N. 53, 2011 [wyd.2012]. Ed. M. Tamine. Société Française d’Onomastique, 339 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 306–309.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:R. Przybytek
Opis bibliograficzny:Û. A. Gurskaâ, Drevnye familii sovremennogo belorusskogo areala na slavânskom i baltijskom fone, 2-izdanie ispravlennoe i dopolnennoe, „Pravo i ekonoamika”, Minsk 2011, 446 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 264–268.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Przywuska
Opis bibliograficzny:Z historii kociewskich wsi Mirotki i Miryce 1341–2004. Cz. 1.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
10, 2015, s. 33–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Przywuska
Opis bibliograficzny:Z historii kociewskich wsi Mirotki i Miryce 1341–2004. Cz. 2. Folwark Olszowiec 1731–1901.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
11, 2016, s. 106–146.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. A. Pszczółkowski
Opis bibliograficzny:Ludność parafii Krzynowłoga Mała w świetle podatków podymnego z 1661 i pogłównego z 1662 roku.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
31, 2012, s. 43–68.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. A. Pszczółkowski
Opis bibliograficzny:Szlachta ziemi ciechanowskiej w świetle taryfy podymnego z 1775 roku.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
30, 2011, s. 25–52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Ptak
Opis bibliograficzny:Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 2: Sandomierz, red. Z. Noga, aut.: H. Bartoszewicz, Z. Beiersdorf, D. Burdzy, M. Florek, F. Kiryk, B. Krasnowolski, Z. Noga, L. Polanowski, B.E. Wódz, oprac. kartograficzne: T. Szpytma, tłum. na j. ang.: M. Krasnowolska, P. Krasnowolski, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz–Kraków 2014, ss. 48 + 46 k. luzem.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Fundacja Centrum Geohistorii, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii KUL, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Warszawa.
3, 2015, s. 268–271.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Oprac. A. Perzanowska. Red. P. Rabiej
Opis bibliograficzny:Inwentarze katedry krakowskiej z lat 1586, 1620 i 1692
Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Tom 6. Kraków, 2014, s. 277 s., 16 il.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Oprac. A. Perzanowska. Red. P. Rabiej
Opis bibliograficzny:Inwentarze skarbca katedry krakowskiej z lat 1702, 1761 i 1791
Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Tom 7. Kraków, 2016, s. 322 s., 16 il.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. S. Rachut
Opis bibliograficzny:Tłumaczenie jako akt komunikacji międzykulturowej na przykładzie tłumaczeń tytułów filmów anglojęzycznych na język polski i język rosyjski.
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn.
XVI, cz. 2, 2014, s. 221–228.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. T. Radomski
Opis bibliograficzny:Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku. Lublin, 2012.
Studia Źródłoznawcze
Studia Źródłoznawcze. Commentationes. Warszawa–Poznań.
LI, 2013, s. 222–223.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Radziwonowicz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikacji mężczyzn i dzieci w parafii jednowierców w Pokrowsku w latach 1846–1902.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XIV, 2014, s. 229–248.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Rajman
Opis bibliograficzny:Wieś podkrakowska w średniowieczu: \\\"mała\\\" i \\\"wielka\\\" historia Polski.
Małopolska
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. Zespół red. E. Chudziński i in. Kraków.
XVI, 2014, s. 27–38.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Raszewska-Klimas
Opis bibliograficzny:Czy możemy mówić o homonimii antroponimicznej? 
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVIII, 2012, s. 279–290.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Raszewska-Klimas
Opis bibliograficzny:Językowe i kulturowe źródła homonimii antroponimicznej.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVI, 2011, s. 123–137.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, teoria nazw własnych
Autor:A. Raszewska-Klimas
Opis bibliograficzny:Nazwiska jako świadectwo zróżnicowania etnicznego mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LXI, 2015, s. 185–197.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Raszewska-Klimas
Opis bibliograficzny:Nazwiska sufiksalne z pierwiastkiem homonimicznym Groch-, (w:) Nie tylko o dydaktyce...
Nie tylko o dydaktyce... Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Annie Grochulskiej. Pod red. M. Obrusznik-Partyki i L. Pacan-Bonarek. Piotrków Trybunalski.
, 2011, s. 325–339.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Raszewska-Klimas
Opis bibliograficzny:Nazwy pospolite, osobowe i miejscowe o wspólnej podstawie derywacyjnej, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 501-512.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:A. Raszewska-Klimas
Opis bibliograficzny:Wariantywność dziewiętnastowiecznych nazwisk piotrkowian.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 169–179.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Ratajczyk
Opis bibliograficzny:Osadnictwo wczesnośredniowieczne Gdyni i najbliższej okolicy w świetle badań archeologicznych.
Rocznik Gdyński
Rocznik Gdyński. Towarzystwo Miłośników Gdyni. Gdynia.
nr 25, 2013, s. 66–81.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor: [red.]
Opis bibliograficzny:Bibliografia prac naukowych Profesora Wiesława Borysia za lata 1963–2013, (w:) Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana
Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek.
, 2014, s. 9–29.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor: [Redakcja]
Opis bibliograficzny:Jest nawet Pipidówka.
Polityka Nr 8 (2896), 20.02–26.02, 2013, s. s. 9,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor: [Redakcja]
Opis bibliograficzny:Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.
Wyd. II zaktualizowane. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2013, s. 76 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor: [Redakcja]
Opis bibliograficzny:Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju, Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata.
. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2013, s. 833 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor: [Redakcja], RiON
Opis bibliograficzny:Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. R. LIV. Kraków 2010, 354 s.
RiON
Rivista Italiana di Onomastica. Roma.
XVII/1, 2011, s. 246–247.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:I. Sarnowska-Giefing (red.)
Opis bibliograficzny:Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku. Tom II. G–N.
Poznań, 2014, s. 753 s
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. Rutkowski (red.)
Opis bibliograficzny:Wędrówki między Odrą a Drawą. Spotkanie z Nową Marchią.
Potsdam, 2012, s. 217 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Sochacka (red.)
Opis bibliograficzny:Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 15: Wem-Wrzes.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2011, s. 154
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:S. Sochacka (red.)
Opis bibliograficzny:Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, tom 16: Wrzesień-Żyznów.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2014, s. 198
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Rejter
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w barokowym romansie wierszowanym — w stronę analizy genologicznej (na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 349–362.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:A. Rejter
Opis bibliograficzny:Onomastykon poezji polskiego baroku wobec kontekstów kulturowych epoki. Wybrane problemy badawcze, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 513-524.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:R. M. Remiszewski
Opis bibliograficzny:Fundacje Komorowskich
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
47, 2013 (2014), s. 202-204.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Rieger
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o badaniach polskich w zakresie onomastyki ukraińskiej, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 315–321.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:Etymologie ludowe nazw wsi w gminie Radziłów (powiat grajewski).
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
14, 2014, s. 127–144.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:Inskrypcje nagrobne wiejskiego cmentarza jako nośniki pamięci o zmarłych (na przykładzie cmentarza parafialnego w Łojach w diecezji łomżyńskiej).
Studia Łomżyńskie
Studia Łomżyńskie. Łomża.
XXII, 2012, s. 91–114.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:Michałowa ‘żona Stacha’, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. s. 285.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:Obraz dawnej architektury miejskiej w etymologiach ludowych nazw miast, (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 123–139
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:O etymologiach ludowych nazw miejscowości w powiecie kolneńskim.
Studia Łomżyńskie
Studia Łomżyńskie. Łomża.
XXV, 2015, s. 233–253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:O etymologiach ludowych nazw typu Zamkowa Góra i Diabelskie Jezioro na przykładzie pseudoetymologii kaszubskich regionów
Zeszyty Łużyckie
Zeszyty Łużyckie. Instytut Filologii Słowiańskiej UW, Koło Zainteresowań Kulturą Łużyczan, pod red. Ewy Siatkowskiej. Warszawa.
XLIX, 2015, s. 35–45,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:O etymologii ludowej nazw miejscowych jako zjawisku skalarnym, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... III
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. III. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 77–85.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:O motywacji imionami w etymologiach ludowych polskich toponimów.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 167–181.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:O odantroponimicznych nazwach dzierżawczych, rodowych i patronimicznych w świetle etymologii ludowej polskich toponimów.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXXI, z. 1, 2014, s. 109–122.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:O sposobach tworzenia nazw miejscowości w świetle etymologii ludowej.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 1, 2015, s. 271–283.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:Rola słowotwórstwa w kształtowaniu wartości perswazyjnej chrematonimów (na przykładzie nazw gdańskich firm handlowych i usługowych), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 393–408.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:Red. M. Milewska-Stawiany i E. Rogowska-Cybulska
Opis bibliograficzny:Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 2013, s. 289 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Roguski
Opis bibliograficzny:Urzędnicy grodzcy i kancelaryjni liwscy w latach 1764–1795.
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 14, 2014, s. 11–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Z. Roguski
Opis bibliograficzny:Urzędnicy ziemscy liwscy w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795).
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 12, 2012, s. 11–36.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:J. Rokicki
Opis bibliograficzny:W Y K A Z z nazwami majątków oraz z imionami i nazwiskami ich właścicieli z woj ich właścicieli z województw Nowogródzkiego, Białostockiego, Poleskiego, Wileńskiego, Wołyńskiego.
http://www.centrum.jaroslawrokicki.pl/indexa.htms.
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Rokita
Opis bibliograficzny:Głupio się nazywamy.
Ha!art
Ha!art. Postdyscyplinarny Magazyn o Kulturze Współczesnej. Kelet.
nr 48, 2014, s. 40–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. J. Rosół
Opis bibliograficzny:Początki dziejów parafii Raniżów i jej filii Spie (XIV–XIX w.).
Kolbuszowa, 2012, s. 150 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. J. Rostworowski
Opis bibliograficzny:Wawrzyniec z Rostworowa.
Nasza Przeszłość
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i i kultury katolickiej w Polsce. Kraków.
115/116, 2011, s. 499–510.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. M. Roszkowski
Opis bibliograficzny:Dobra Zakopane-Kościelisko i ich właściciele w latach 1805–1889
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Kraków.
LXXVIII, 2012, s. 111–124,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:Imiennictwo krakowian od XVI do XVII wieku na tle historii i kultury.
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków, 2013, s. 248 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:Imiona mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w perspektywie socjolingwistycznej.
OSG
Onomastica Slavogermanica. Wrocław
XXX, 2011, s. 197–206.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:Ludowe antroponimy przezwiskowe a gwara w dobie współczesnych przemian cywilizacyjnych.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 187–199.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:Nominaty abrewiacyjne jako model nazewniczy we współczesnej cywilizacji a nazwy kwiaciarni (na przykładzie województwa śląskiego), (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 231–240.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:Określenia identyfikacyjne kobiet w szesnastowiecznych dokumentach krakowskich w aspekcie społeczno-obyczajowym i historyczno-kulturowym, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 525-536.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:„Rodzime” czy „obce” w aspekcie proprialnym – kilka refleksji.
Studia Logopaedica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 96. Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja. Pod red. L. Bednarczuka, S. Koziary, H. Pawłowskiej-Jaroń, E. Stachurskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 446–454.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:Wokół imienia i nazwiska Jubilata – nazwy osobowe w perspektywie lingiwstyki kulturowej
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 276–285.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Rudnicka-Fira
Opis bibliograficzny:Żeńskie imiona chrzestne w XVI-wiecznym Krakowie — tendencje nazewnicze, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 289–298.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Rudyk
Opis bibliograficzny:O afektonimach w języku polskim i rosyjskim.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Łódź.
z. 9, 2013, s. 89–98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Ruszkowski
Opis bibliograficzny:Ewolucja normy językowej (na przykładzie form wariantywnych zawartych w Słowniczku błędów językowych Artura Passendorfera)
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIV, z. 4, 2014 , s. 322-329.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność, varia
Autor:M. Ruszkowski
Opis bibliograficzny:W mieście Kielcach cz w mieście Kielce?, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 195–197.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, poprawność
Autor:K. Ruta, M. Wrześniewska-Pietrzak
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w „Słowniku mimicznym dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających”.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 93–106.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Chrematonimy w procesie ich generowania – typologia gatunku, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 409–420.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Diabeł i jego imiona w toponimii wielkopolskiej i małopolskiej, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... III
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. III. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 103–110.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej. Preteksty. Tekst. Podteksty.
Wydawnictwo Poznańskie. Poznań, 2013, s. 419 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Hierarchiczność słownika mentalnego propriów.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 125–140.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Literatura na usługach miejskiej ikonosfery, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 151–159.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Mózg a nazwy własne, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 63–71
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w przestrzeni społeczno-komunikacyjnej. Uwagi językoznawcy, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 355-363.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Nomina propria i nomina appellativa — układy samoistne. O podstawach neuroonomastyki, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 299–315.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Semantyka nazw własnych w ujęciu neurolingwistycznym, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 67–80
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Specyfika nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego jako konsekwencja dziejów terenu.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXXI, z. 1, 2014, s. 145–151.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Symbioza nazw, czyli o intertekstualności onimicznej.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXIX, 2012, s. 199–211.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkiewicz-Hanczewska
Opis bibliograficzny:Wstęp do semantyki onimicznej: nomina propria i nomina appellativa – inkluzja czy ekskluzja?, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 22–31.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:16th International Conference of the Names Society of Southern Africa (NSA) (Langebaan, Republika Południowej Afryki, 26–28 października 2010).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 298–300.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:(Anty)estetyka nazewnictwa punkrockowego, (w:) Unisono w wielogłosie 2
R. Marcinkiewicz (red.), Unisono w wielogłosie, 2: W kręgu nazw i wartości. Sosnowiec
Wyd. GAD Records
, 2011, s. 131–138.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Dictionary of proper names, metaphors and connotations: outline of theoretical background.
Acta Onomastica LII, 2011, s. 141–148.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:A. Siwiec, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:„Dżastiny i Alany to łobuzy”. Forum interentowe jako źródło informacji o wartościwowaniu i motywacji imion osobowych.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 279–296.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy osobowe
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Humorous Names in the Light of Incongruity Theory
Voprosy onomastiki
Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)
Vol. 13, Issue 1, 2016, s. 129–139,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Jeszcze o dyskursywnym opisie nazw własnych, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 161–167.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski, K. Skowronek
Opis bibliograficzny:Kaczor (i) Donald. Medialne konstrukcje ideowe premierów RP w świetle teorii amalgamatów, (w:) Oblicza nowych mediów
Oblicza nowych mediów, red. A. Ogonowska. Kraków
, 2011, s. 61–81.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Koncepcja opisu konotacji nazw własnych w “Słowniku metafor i konotacji nazw własnych”.
Poznańskie Studia Polonistyczne
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza.
t.19 (39), z. 1, 2012, s. 141–148.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Nazwa w systemie – nazwa w tekście. Kilka uwag o poziomach interpretacji nazw włanych, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 323–329.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Od Goebbelsa do Balcerowicza. Performatywne aspekty użycia nazw własnych w dyskursie publicznym, (w:) Performatywne wymiary kultury
Performatywne wymiary kultury. Pod red. K. Skowronek i K. Leszczyńskiej. Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. Kraków
, 2012, s. 61–72
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Od wiedzy o denotacie do definicji. Kilka uwag o definiowaniu w „Słowniku metafor i konotacji nazw własnych”
JPol
Język Polski.
XCI, 2011, s. 60–67.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Onomastyka a metaonomastyka, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 317–323.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Onomastyka polska w ostatnim ćwierćwieczu
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCV, z. 1-2, 2015, s. 135-144.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:O zasadach ustalania wartości konotacyjnej nazw własnych.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 207–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Polish names, (w:) Oxford Handbook of Names and Naming
Oxford Handbook of Names and Naming, red. Carol Hough, Oxford: Oxford University Press.
, 2015, s. 183–184.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Porównania z komponentem proprialnym a konotacje nazw.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 247–252.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Problem funkcji nazw własnych w onomastyce. Przegląd stanowisk.
Conversatoria Linguistica
Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy. Pismo afiliowane przy Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach.
IV, 2011, s. 54–65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Przez miasto iście…” Lingwistyczne aspekty tekstów Pablopavo, (w:) Unisono w wielogłosie 3
Unisono w wielogłosie 3. Rock a korespondencja sztuk, red. R. Marcinkiewic., Sosnowiec.
, 2012, s. 188–199.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Słownik metafor i konotacji nazw własnych.
Olsztyn, 2012, s. 131
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Status obiektów i zasięg funkcjonowania nazw a ogólne tendencje nazwotwórcze.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 13–26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
XLVI, 2001(2002), s. 7–29.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:R. Rybacki
Opis bibliograficzny:Dokument lokacyjny miasta Gostynia.
Rocznik Gostyński
Rocznik Gostyński. Muzeum w Gostyniu. Gostyń.
nr 1, 2014, s. 107–110.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Rydel
Opis bibliograficzny:Sikorzyno – uratowane gniazdo rodowe Wybickich.
Spotkania z zabytkami
Spotkania z zabytkami. Informator popularnonaukowy MKiS. Warszawa.
XXXV, nr 3/4, 2011, s. 6–11.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. M. Ryguła
Opis bibliograficzny:Imiennictwo w Kobiórze w XVIII wieku
Wieki Stare i Nowe
Wieki Stare i Nowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice.
3, 2011, s. 104–127,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Chojeński dwór i zamek panujących w Nowej Marchii władców i ich urzędników.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VI, 2014, s. 29–42.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Czelińsko-kłosowski ród Mornerów w wiekach średnich.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
IV, 2012, s. 81–92.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Dalsze rody rycerskie ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej w średniowieczu.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VII, 2015, s. 85–116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Dawne młyny, folusze i tartaki w ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
IV, 2012, s. 59–80.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Dlaczego Chojna?
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VI, 2014, s. 229–236.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Gmina Dolice i część gminy Stargard z dawnego powiatu pyrzyckiego w niemieckojęzycznej bibliografii pyrzyckiego regionu do 2012 roku.
Stargardia
Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie. Stargard Szczeciński.
IX, 2014, s. 217–246.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Jeszcze o kilku średniowiecznych rodach rycerskich z okolic Gorzowa.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 18, 2011, s. 231–236.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Kilka średniowiecznych rodów rycerskich ziemi chojeńskiej, mieszkowickiej i trzcińskiej (Butz, Doberkow, Ellingen, Elzholtz, Velthane, Gustebiese, Jagow).
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VI, 2014, s. 43–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Kolejne rodziny rycerskie ziemi chojeńskiej, trzcińskiej i mieszkowickiej w średniowieczu (Fiddichow, Plötz, Schwarzenholtz, Uchtdorf, Steinbeck, Werbelow, Werben, Witte).
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
V, 2013, s. 85–112.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Mellentinowie ze Starzyna i Linówka.
Stargardia
Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie. Stargard Szczeciński.
IX, 2014, s. 81–100.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Metryka nazw wybranych miejscowości powiatu stargardzkiego.
Stargardia
Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie. Stargard Szczeciński.
VII, 2013, s. 113–128.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Nazwy wodne prawobrzeżnej dolnej Warty między Santokiem i Kostrzynem.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 19, 2012, s. 23–77.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Nazwy wzniesień w regionie chojeńskim, trzcińskim i mieszkowickim.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
V, 2013, s. 317–338.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Nowomarchijska rodzina rycerska von Wrech (Vrege, Werch, Werg, Wreche, Wreech, Wregh, Wreich, Wreige, Wrig, Wrechow) w XIII–XVI wieku.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 19, 2012, s. 313–317.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Nowomarchijski ród rycerski Schönebeck (Schonenbeke, Sconebeke, Schünbeck, Schowenbecke, Swanebeke) w średniowieczu i wczesnej dobie nowożytnej.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 20, 2013, s. 259–266.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny:Podchojeńska rodzina rycerska von Sack (Saccus, Sak, Secken) w średniowieczu.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
III, 2011, s. 49–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rymar
Opis bibliograficzny: