Instytut Języka Polskiego PAN
Pracownie: Metodologii gramatyki, Socjolingwistyki, Wielkiego Słownika Języka Polskiego, Antroponimiczna, Toponomastyczna, Dialektologii, Języka staropolskiego, Języka Kochanowskiego, Obserwatorium językowe, Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, Historii języka polskiego, Łaciny średniowiecznej, Geografii lingwistycznej, Polszczyzny kresowej
Pracownicy: Żmigrodzki, Bajerowa, Bobrowski, Boryś, Cieślikowa, Czopek-Kopciuch, Dunaj, Fisiak, Gajda, Grochowski, Kucała, Laskowski, Malec, Okoniowa, Pisarek, Pisarkowa, Przybylska, Rieger, Smółkowa, Twardzik, Dzięgiel, Gruszczyński, Kowalik, Sieradzka-Baziur, Skowronek, Tyrpa, Waniak, Wronicz, Czesak, Maciąg, Leńczuk

Autor: Tytuł:
Nazwa źródła: Numer:
Miejscowość: Rok:
Sortuj według: Tryb wyświetlania
Rodzaj publikacji
Słowa kluczowe:


Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Antroponimikon sovremennogo belorusskogo goroda v dinamičeskom i sociolingvističeskom aspektah (na materiale russkoâzyčnyh ličnyh imen g. Vitebska). T. Skrebneva Vladimirovna. Minsk, 2010.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 367–372.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Identyfikacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich i białoruskich (XVI–XVIII w.).
Acta onomastica LII, 2011, s. 7–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Imiona starotestamentowe w kulturze podlaskich Żydów i chrześcijan.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 69–89.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Nominacja ludności żydowskiej w najstarszych metrykach XIX w. z regionu Podlasia.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 7, 2011, s. 90–106.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz, L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Polityczne aspekty przemian w nazewnictwie miejskim Polski północno-wschodniej w przekroju historycznym.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XII, 2012, s. 187–198.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Abramowicz, L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Proces stabilizacji i przyjmowania nazwiska dziedzicznego przez Żydów Podlasia, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 31–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Skrócone formy imion chrzestnych Podlasian w XVI–XVII w, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacj. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 11-24.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Slawizacja systemu antroponimicznego Żydów podlaskich, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 87–95.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Abramowicz
Opis bibliograficzny:Synkretyzm w antroponimii żydowskich i chrześcijańskich mieszkańców Podlasia
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 175–191.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. S. Abramowski
Opis bibliograficzny:O rodzie Abramowskich w ziemi liwskiej parafii Kałuszyn.
Rocznik Kałuszyński
Rocznik Kałuszyński. Towarzystwo Przyjaciół Kałuszyna. Kałuszyn.
z. 12, 2012, s. 77–142.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Abramska
Opis bibliograficzny:O nazwach własnych w polskim i angielskim przekładzie sztuki „Дракон” Eugeniusza Szwarca.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Rocznik naukowy Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.
T. XXII/1, 2017, s. 107–118,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:Herb gminy (wiejskiej) Zduńska Wola
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 14, 2014, s. 75-84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:Herb powiatu zduńskowolskiego
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 14, 2014, s. 85-96.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:W sprawie nowego herbu gminy i miasta Szadek
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 12, 2012, s. 5-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Adamczewski
Opis bibliograficzny:Znak miejski Zduńskiej Woli
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 14, 2014, s. 59-74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Adamek
Opis bibliograficzny:Najpopularniejsze imiona nadawane w gminie Koszęcin w latach 2000–2009.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 8, 2012, s. 9–22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Adamek
Opis bibliograficzny:Tabuizowanie imienia w Chinach
Nurt SVD
Nurt SVD. Kwartalnik misjologiczno-religioznawczy Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Pieniężno
R. XLVIII, z. 1 , 2014, s. 40-52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Charakterystyka funkcjonowania nazw własnych we współczesnej polszczyźnie, (w:) Dynamika spolocenckych zmien
Dynamika spolocenckych zmien a stratifikacia narodneho jazyka. Red. A. Galisova. Banska Bystrica
, 2012, s. 126-136
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Dorobek naukowy prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko w zakresie onomastyki.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXX, z. 1, 2013, s. 193–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Kilka uwag na temat współczesnych falaronimów polskich, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 11–22.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Kulturowe konteksty nazw szczecińskich przedszkoli publicznych, (w:) Kulturowe konteksty języka
Kulturowe konteksty języka. Pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej. Szczecin.
, 2014, s. 9-26
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego.
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796. Szczecin, 2012, s. 257 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy szczecińskich dzielnic, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 253–261.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Peryfrazy ojkonimów polskich.
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
12, 2013, s. 7–27.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Piotr Zaremba jako \"onomasta\"
Przestrzeń i Forma
Space & Form. Przestrzeń i Forma. Scientific journal of Polish Academy of Sciences and West Pomeranian University of Techonology
22, z. 3, 2014, s. 133-144,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Afeltowicz
Opis bibliograficzny:Sposoby użycia nazw toponimicznych w tekstach prasowych, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 295–306
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy geograficzne
Autor:M. Ambrosiewicz
Opis bibliograficzny:Droga Suwałki – Sejny.
Wigry
Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki.
Nr 4, 2014, s. 19–22,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Ambrosiewicz, J. Koncewicz
Opis bibliograficzny:Wigierskie anojkonimy. Cz. 1.
Wigry
Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki.
Nr 3–4, 2015, s. 26–27,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:Antroponimy w inskrypcjach nagrobnych nekropolii syberyjskiej wsi Wierszyna na tle antroponimikonu cmentarza na Podolu, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 43–59.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:Gwarowe postacie niektórych onimów w gwarach polskich (na przykładzie polszczyzny kresowej Dwińska i wsi okolicznych oraz polskiej gwary wyspowej na Syberii), (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 17–26.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:N. Ananiewa
Opis bibliograficzny:O niektórych mikrotoponimach w wyspowej gwarze na Syberii, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 35–37.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Anders
Opis bibliograficzny:Krotoszyńskie kurhany
Kronika Wielkopolski
Kronika Wielkopolski. Wydawcy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
1, 2018, s. 96-99.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Andrejczyk
Opis bibliograficzny:Nazwy kamieni szlachetnych w ”Słowniku wileńskim” i ”Słowniku języka Adama Mickiewicza”. Próba porównania
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXIV, cz. 1 , 2013, s. 11-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:R. Anisimowicz
Opis bibliograficzny:Saga rodu Anisimowiczów
Zeszyty Wiejskie
Zeszyty Wiejskie. Pismo naukowe Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ. Łódź
z. 22, 2016, s. 527-541.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:B. Antoszczyk
Opis bibliograficzny:O rodzinie Siemiątkowskich. Część I. Cwetana vel Tsena i Józef Siemiątkowscy – z dworu w Tymienicach w świat.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 16, 2016, s. 141–158,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Antoszczyk
Opis bibliograficzny:O rodzinie Siemiątkowskich. Część II. Dwór w Wojsławicach i jego mieszkańcy na fotografii, w pamiętnikach i wspomnieniach rodzinnych.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 17, 2017, s. 29–53,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie dzielnic, placów i ulic Katowic.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
T. 6 , 2012, s. 7–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:O ekspresywności przezwisk i wyzwisk (na przykładzie powieści kryminalnej \\\\\\\"Wszystko czerwone\\\\\\\" Joanny Chmielewskiej).
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
T. 9 , 2014, s. 11–18.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:Procesy wpływające na kształtowanie się nazw miejscowych kiedyś i dziś.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
T. 7 , 2013, s. 9–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arciszewska
Opis bibliograficzny:W poszukiwaniu korzeni współczesnego miasta Chorzów oraz etymologia nazw jego pierwszych kolonii., (w:) Język w Komunikacji 1
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2014, s. 5–11.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Arndt
Opis bibliograficzny:O imionach na Śląsku
Strony
Strony. Czasopismo społeczno-kulturalne. Opole
3/4, 2011, s. 250-260.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor: B., A. Podgórscy
Opis bibliograficzny:Ruda Śląska w nazwy zaklęta. Onomastykon z antologią tekstów źródłowych.
Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew OPP, Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej. Ruda Śląska, 2018, s. 886
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Bąba
Opis bibliograficzny:Wielką czy małą literą? Przymiotnik pochodzący od osobowej nazwy własnej jako komponent frazeologizmu.
JPol
Język Polski. Kraków
XCII, 2012, s. 70–71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:A. Bańkowski (1931–2014) jako onomasta.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 23–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:…a vado in Pruthenico Singurbrast et in Polonico Sgers nominato…
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 171–199.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:E. Zając, Toponimia powiatu tureckiego. Słownik nazw. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 118 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 315–326,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Glosa czy nazwa terenowa? O dwóch dyskusyjnych miejscach XV-wiecznych ksiąg ziemskich.
Język Polski
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCVII, z. 4, 2017, s. 49–58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Is the Prosody of Slavic *pergyńi Really Not Reconstructible? , (w:) Essays in the History of Languages and Linguistics
Essays in the History of Languages and Linguistics. Dedicated to Marek Stachowski on the Occasion of His 60th Birthday. M. Németh, B. Podolak, M. Urban (eds.). Kraków: Księgarnia Akademicka
, 2017, s. 81–105.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o nazwach Dniestru i Dniepru, (w:) Linguistique romane et linguistique indo-européenne
Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków: PAU–UJ.
, 2014, s. 59–76.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Kłopoty z nazwą Bizoręda, (w:) Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana.
Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek.
, 2014, s. 225–234.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Nazwy rzeczne zlewni Wieprzówki – komentarze do haseł zamieszczonych w „Hydronymia Europaea” 12
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 401–442,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Przedsłowiańska warstwa nazewnicza północnego Mazowsza – poprawki i uzupełnienia (dorzecze Narwi)
Linguistica
Linguistica [Ljubljana]. Journals of Faculty of Arts. [Ljubljana
LV (1) , 2015, s. 29–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Przerośl — próba rekonstrukcji ewolucji znaczenia apelatywu topograficznego
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 323–334.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Tzw. akcja UN-owska (1954?–1970?) – projekt, przebieg, efekty, próba oceny
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII , 2019, s. 291-313.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Uwagi do artykułu Pawła Swobody „Hydronim Szywra – efekt polsko-niemieckich kontaktów językowych”
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 326–340,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Wkład Andrzeja Bańkowskiego w badania nad słowiańskim złożem apelatywnym w toponimii polskiej, (w:) Przeszłość w języku zamknięta
Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski. Red. U. Wójcik, V. Jaros, przy udziale I. Kuśnierek, P. Piaseckiej. Częstochowa
, 2018, s. 95–107
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:W obronie kartografii. Polemika wokół lokalizacji i identyfikacji jezior luboskich
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Warszawa.
5, 2017, s. 79-93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej. Przypadek ziem polskich. Cz. 2.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
R. XII, nr 2 , 2017, s. 153-163.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:W poszukiwaniu tzw. „centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej” – przypadek ziem polskich. Część I
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Kraków
XII (1), 2017, s. 167–181.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Babik
Opis bibliograficzny:Z polskiej etymologii toponimicznej II (5. Nacpolsk (i Necpaly), 6. Jeszcze o Cichmianie, 7. Puronket i Tarnakal), (w:) Studiï z onomastyky ta etymolohiï
Studiï z onomastyky ta etymolohiï. [Kyïv]
, 2013, s. 7–18.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Sz. Babuchowski
Opis bibliograficzny:Imię, które znaczy.
Gość Niedzielny
O tradycji nadawania imion, też o modnych i dziwacznych imionach nadawanych dzieciom w Warszawie, np. Żyraf, Thorgal, Niunia, Calineczka, Myszon.
LXXXVIII, nr 10, 2011, s. 44-45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Bachórz
Opis bibliograficzny:EDWARDOWI BREZIE (1932–2017) po sąsiedzku.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XIX, 2017, s. 604–609,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Baczyńska
Opis bibliograficzny:Dziewczyna jak malina. Żeńskie imiona roślinne w Polsce.
Maska
Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy. Kraków
27, 2015, s. 93-103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Baduń-Grabarek, J. Grabarek
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o przekładzie tytułów na podstawie tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich
Rocznik Przekładoznawczy
Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
T. 7, 2012, s. 11-26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:„Co na to słownik? Co na to zasady pisowni? Milczą, wciąż pozwalają…” O ”MAKARą (nie?)
Język. Szkoła. Religia
Język. Szkoła. Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie. Wyd. „Bernardinum”. Pelplin
T. 8, nr 1, 2013, s. 7-17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo współczesnych szkół tańca w aspekcie funkcjonalnym na przykładzie szkół trójmiejskich.
Język. Szkoła. Religia
Język. Szkoła. Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie. Wyd. „Bernardinum”. Pelplin
T. XIII, nr 2, 2018, s. 16-29,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:O problemach z ustaleniem postaci chrematonimu – na przykładzie nazw polskich wyrobów cukierniczych, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 31–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:E. Badyda
Opis bibliograficzny:Tendencje nominacyjne we współczesnym trójmiejskim nazewnictwie osiedli i budynków mieszkaniowych, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 1. Red. M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 119–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Badyda, L. Warda-Radys
Opis bibliograficzny:W żartach, ale na serio – odwołania do polskiej rzeczywistości politycznej w toponimii fikcyjnego kraju San Escobar
JPol
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
R. XCVIII, nr 3, 2018, s. 49–64,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Baj
Opis bibliograficzny:Zur morphoologischen Struktur der kosmetischen Produktnamen
Germanica Wratislaviensia
Germanica Wratislaviensia. Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski. Wrocław
133, 2011, s. 65-77.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Bajda
Opis bibliograficzny:Przemiany historyczne oraz współczesne funkcjonowanie wybranych nazw koloru niebieskiego we francuskim i polskim słownictwie producentów farb, artystów i historyków sztuki
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie rozprawy filologiczne. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
vol. 49, 2018, s. 7-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Lechniccy
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XVIII[XIX], nr 2, 2012, s. 64-65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Limonowie. Cz. 1. Brat starszy
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XVIII[XIX], nr 3 , 2012, s. 64-65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Meissnerowie, Lutosławscy i inni. Cz. 1
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXIII, nr 10 , 2016, s. 61-63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Meissnerowie, Lutosławscy i inni. Cz. 2
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXIII, nr 11 , 2016, s. 62-64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Wysłouchowie
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXV, nr 7/8 , 2018, s. 90-91.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Zieleńczykowie. Dom różnych światów
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XXIII, nr 9, 2016, s. 62-63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Bajer
Opis bibliograficzny:Żygulscy. Cz. 2. Kontynuacje
Forum Akademickie
Forum Akademickie. Dwutygodnik ogólnopolski. Lublin
R. XVIII[XIX], nr 1 , 2012, s. 64-65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:W. Bakinowska
Opis bibliograficzny:Rola materiałów kartograficznych w badaniu średniowiecznych miast północnego Śląska
Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Lubuskie Materiały Konserwatorskie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
T. 11, 2014, s. 161-172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Bąkowski
Opis bibliograficzny:Herb Stanisławowa
Rocznik Stanisławowski
Rocznik Stanisławowski. Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Stanisławów
z. 3, 2015, s. 19-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Bąkowski, T. Czajkowski, A. Plichta
Opis bibliograficzny:Rody stanisławowskie. Rodzina Bąkowskich
Rocznik Stanisławowski
Rocznik Stanisławowski. Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne. Stanisławów
z. 4, 2016, s. 49-82.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. Bąk
Opis bibliograficzny:Poprawność polityczna a problem ekwiwalencji polskich i niemieckich nazw osobowych
Lingwistyka Stosowana
Lingwistyka Stosowana. Przegląd. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. Warszawa
T. 8, 2013, s. 27-41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Balowski
Opis bibliograficzny:Badania onomastyczne i dialektologiczne Rudolfa Sr ́amka
Bohemistyka
Bohemistyka. Instytut Filologii Słowiańskiej. Poznań
R. XIX, [nr] 2, 2019, s. 269-271.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Balowski
Opis bibliograficzny:Mˇeˇsek nebo Dago, Dobrava nebo Doubravka. Jm ́ena prvn ́ıho polsk ́eho vladce a jeho ˇcesk ́e manˇzelky
Bohemistyka
Bohemistyka. Instytut Filologii Słowiańskiej. Poznań
R. XIX, [nr] 2, 2019, s. 181-193.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Balowski
Opis bibliograficzny:Nazwy własne jako element mapy mentalnej (na przykładzie Rodzinnej Europy Czesława Miłosza), (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 21–41.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:A. Banach
Opis bibliograficzny:Zły Niemiec i leniwy Włoch, czyli stereotypy etniczne na przykładzie tekstów kabaretowych, (w:) Język w Poznaniu 10
Język w Poznaniu 10. Red. J. Aptacy, V. Frankowska, B. Mikołajczyk, K. Waliszewska, M. Woźniak, M. Woźnicka, W. Zabrocki. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2018, s. 11-25.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Banach
Opis bibliograficzny:Ludność klucza radzyńskiego w XVIII wieku.
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Radzyński Rocznik Humanistyczny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim. Radzyń Podlaski.
XII, 2014, s. 49–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Banacki
Opis bibliograficzny:Rola leśników i myśliwych w zachowaniu historycznych i tradycyjnych nazw topograficznych
Rydwan
Rydwan. Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Kociewskiej. Starogard Gdański
9, 2014, s. 336-339.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Ad ius civile suscepti”. Antroponimy poznaniaków w rejestrach przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 117–125.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Architektura namingowa: relacje między nazwą własną a marką, (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 77–90
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o cechach językowych nazwisk na podstawie poznańskich "Ksiąg przyjęć do prawa miejskiego" (XVI-XVIII w.).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 106–116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Mens sana in corpore sano. Współczesne tendencje w nazewnictwie polskich sanatoriów, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 43–58.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793).
Wydawnictwo Rys. Poznań, 2013, s. 260 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Patronimika obywateli poznańskich (XVI–XVIII wiek)
PF
Prace Filologiczne
LXII, 2011, s. 37–48,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Poznańskie ”album civium”. Charakterystyka właściwości graficznych i językowych dokumentu
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań
T. XVIII, z. 1 , 2011, s. 75-88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikowania obywateli poznańskich i wskaźniki stabilizacji ich nazwisk na podstawie ksiąg przyjęć do prawa miejskiego, (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 43–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:Status społeczny nosicieli nazwisk – poznańskich obywateli miejskich z lat 1575–1793.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 5–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Banderowicz
Opis bibliograficzny:W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi. Lublin, 2010.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XVIII, z. 2, 2011, s. 147–157.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Bańka-Kowalczyk
Opis bibliograficzny:Nazwiska wrocławian z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła (od 1946 do 1996 roku)
OSG
Onomastica Slavogermanica. Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Filologiczny. Wrocław
T. XXX, 2011, s. 223-235.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. E. Piotrowska, M. Majdak, M. Bańko
Opis bibliograficzny:Andrzej Bańkowski, ”Słownik etymologiczny języka polskiego”, Warszawa, 2000
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 6, 2013, s. 88-92.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Baran
Opis bibliograficzny:Przyimek ”na” w konstrukcjach z nazwami niektórych państw (”Białoruś”, ”Litwa”, ”Łotwa”, ”Słowacja”, ”Ukraina”, ”Węgry”) w miejscowniku i bierniku.
PorJęz
Poradnik Językowy.
z. 6, 2018, s. 92-102,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:T. Baranowski
Opis bibliograficzny:Zmienny obraz wczesnej historii Kalisza. Dowody i hipotezy
Rocznik Kaliski
Rocznik Kaliski. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Kaliszu
T. XLI, 2015, s. 11-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Ł. Baranowski
Opis bibliograficzny:Najstarsze wykazy mieszkańców ziemi janowskiej (XVI-XVII w.)
Janowskie Korzenie
Janowskie Korzenie. Pismo regionalne ziemi janowskiej. Janów Lubelski.
16, 2011, s. 52–55,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. J. Barański
Opis bibliograficzny:Toponim Beskid w „Dziejopisie Żywieckim”
Płaj
Płaj. Almanach karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego. Warszawa
43, 2011 (2012), s. 195-201.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Ł. Barciński
Opis bibliograficzny:Czarni Rycerze i strategia Lady Makbet. Metafory w biznesie i ich tłumaczenie.
Podkarpackie Forum Filologiczne
Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria Językoznawstwo. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
, 2011, s. 7-14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Bartmiński
Opis bibliograficzny:Leon Kaczmarek (1911–1996)., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 29–35.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bartmiński
Opis bibliograficzny:Pamięci Profesora Michała Łesiowa (1928-2016).
Etnolingwistyka
Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury. Wyd. UMCS w Lublinie. Lublin
[Vol.] 29 , 2017, s. 7-9.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bartmiński
Opis bibliograficzny:Rola etymologii w rekonstrukcji językowego obrazu świata
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
R. VIII, nr 2, 2013, s. 233-245.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Barwiński
Opis bibliograficzny:Podlasie jako region pogranicza
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
T. 3, 2014, s. 281-306.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Batura
Opis bibliograficzny:Miasta województwa podlaskiego. Zawiera rec. książki: A. Cz. Dobroński, Miasta województwa podlaskiego. Białystok 2014
Rocznik Augustowsko-Suwalski
Rocznik Augustowsko-Suwalski. Czasopismo naukowe wydawane przez Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach i Archiwum Państwowym w Suwałkach
T. 14, 2014, s. 275-277. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Les contacts linguistiqes sur le territoire du Grand Duché de Lituanie (GDL), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 155–167.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:O żydowskiej toponimii Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 73–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Początki i pogranicza polszczyzny.
Kraków, 2018, s. 212 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Problem przedsłowiańskiej hydronimii ziem polskich, (w:) Przeszłość w języku zamknięta
Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski. Red. U. Wójcik, V. Jaros, przy udziale I. Kuśnierek, P. Piaseckiej. Częstochowa
, 2018, s. 75–94
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Bednarczuk, S. Sarek
Opis bibliograficzny:Prof. dr hab. Maria Karpluk.
Summarium
Summarium Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II. Lublin
R. XLV, 2016, s. 113-114.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:L. Bednarczuk
Opis bibliograficzny:Tabliczki z Podebłocia w świetle inskrypcji greckich na Rusi Kijowskiej
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. 14, 2014, s. 143-150.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:[Red.] L. Bednarczuk, A. Bochankowa, S. Widłak
Opis bibliograficzny:Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offers à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. [Studia ofiarowane Witoldowi Mańczakowi w 90. Rocznicę urodzin]
Polska Akademia Umiejętności-Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 2014, s. 487
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:Red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel.
Opis bibliograficzny:Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska. Krakowskie Studia Slawistyczne II.
Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków, 2014, s. 360 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Bednarczyk
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w rosyjskiej wersji Pana Kleksa (gra słów, kontekst, intertekstulany i kulturowy a czytelnik dziecięcy), (w:) Le Petit Prince et les amis au pays des traduction
Le Petit Prince et les amis au pays des traduction. Ed. U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Ksiągarnia Akademicka. Kraków
, 2012, s. 311–327.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:O. Belej, H. Sojka-Masztalerz
Opis bibliograficzny:Ojkonimia ukraińska w kontekście procesów dekomunizacyjnych Europy środkowo-wschodniej końca XX–początku XXI wieku
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 259–272,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. C. Belzyt
Opis bibliograficzny:Kaszubi w świetle pruskich danych spisowych w latach 1827–1911.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XIX, 2017, s. 194–235,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:I. Benenowska
Opis bibliograficzny:Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Pod red. A. S. Dyszaka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
2, 2016, s. 15–26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Benenowska
Opis bibliograficzny:Słownik XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic. Zawiera rec. książki: J. Kuć, Słownik XVII-wiecznych nazw osobowych Trzebieszowa i okolic. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Siedlce 2012, 204 ss.
Studia Slavica
Studia Slavica. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski. Opole
18, [cz.] 2, 2014, s. 303-307. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Bereta
Opis bibliograficzny:ŚLĄSK – WIEŚ CZY MIASTO, TRADYCJA CZY ZMIANA?
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach.
5, 2014, s. 18–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Berezowski
Opis bibliograficzny:The article vs. the artist. The demise of the definite article in the names of popular music groups
Anglica Wratislaviensia
Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia. Wrocław
50, 2012, s. 125-135.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:T. Białecki
Opis bibliograficzny:Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego.
Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd Zachodniopomorski. Szczecin.
XXVI, z. 4, 2011, s. 153–172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia, materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:T. Białecki
Opis bibliograficzny:Słownik wszystkich nazw geograficznych Pomorza Zachodniego (nazwy urzędowe miejscowości i fizjograficzne, tymczasowe z lat 1945-1948, zwyczajowe, nazwy błędne, nie posiadające urzędowego zatwierdzenia; stan na 1 I 2018).
Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Szczecin, 2018, s. ss. 687.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:E. Białek
Opis bibliograficzny:Nazwa własna w leksykografii i dydaktyce przekładu
Rocznik Przekładoznawczy
Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
T. 9, 2014, s. 281-301.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:”Cognati” czy ”agnati”? Przyczynek w sprawie rodu u pogańskich Prusów
Pruthenia
Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
T. 9, 2014, s. 183-205.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą). Zawiera rec. książki: E. Kowalczyk-Heyman, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą). Warszawa 2013
KM-W
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Olsztyn
2, 2014, s. 295-298. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Nieznany wilkierz miasta Giżycka.
Echa Przeszłości
Echa Przeszłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. 14, 2013, s. 39–48,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:O początkach wsi Dębowiec i okolicy do roku 1525.
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
4, 2012, s. 735–746.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Ród herbu Kot Morski (XIII–XV wiek).
KMW
Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn.
1, 2011, s. 3–31.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Ród Wyszeliców.
Echa Przeszłości
Echa Przeszłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. 13, 2012, s. 25–39,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Białuński
Opis bibliograficzny:Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII–XVI wiek).
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Olsztyn , 2012, s. 262 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Bielicki
Opis bibliograficzny:Dobrzyński ród Bielickich. Materiały do biografii rodziny.
Rocznik Dobrzyński
Rocznik Dobrzyński. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Rypin.
VIII, 2015, s. 197–235.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda).
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
10, 2011, s. 33–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Językowa kreacja miasta i jego mieszkańców w łódzkich tekstach folklorystycznych
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
14, 2015, s. 43–55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Łódzkie urbonimy w okresach utraty niepodległości.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XX, z. 2, 2013, s. 47–58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie Łodzi.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2012, s. 264 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy geograficzne, varia
Autor:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń
Opis bibliograficzny:O niektórych mechanizmach zmian urbonimów (nazwy pośrednio motywowane w nazewnictwie łódzkim).
Studia Językoznawcze
Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
11, 2012, s. 37–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Karasiński, D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń (red.)
Opis bibliograficzny:Profesor Maria Kamińska.
Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 106. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź, 2011, s. 80 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:generalia, varia
Autor:J. K. Bieńkowski
Opis bibliograficzny:Hydronimia na tle oronimii Gór Kaczawskich
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony tematyce górskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
R. LXXVII, 2011, s. 91-120.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Biernat
Opis bibliograficzny:Uzdrowiska - ”wyspami ciszy” w krajobrazie Polski?
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sosnowiec
33, 2016, s. 79-93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Biesaga
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo zajęć fitnesowych (źródła i mechanizmy produktywności)
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 5, 2014, s. 64-74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biesaga
Opis bibliograficzny:Paryska, Marzycieli, Dożynkowa... - nazewnictwo ulic krakowskich suburbiów odbiciem procesu tworzenia się nowych wspólnot lokalnych., (w:) Kultura codzienności, codzienność w kulturze
Kultura codzienności, codzienność w kulturze. Red. R. Mielczarek, M. Skorzycki, A. Sołtys, B. Sułkowski. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. Łódź
, 2014, s. 43-52.
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:M. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Problemy ze standaryzacją nazw jaskiń, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego
Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
, 2011, s. s. 44.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Arboretum onimiczne
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 381–400.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Bułgarskie publikacje onomastyczne.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 211–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:J. Krško, Úvod do toponomastiky. Vydavatel’stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. Banská Bystrica 2014, 175 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Kraków
LIX, 2015, s. 445–447,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak, A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Mały słownik nazw polskich miast, państw Europy, ich stolic i mieszkańców.
Wydawnictwo Rytm. Kraków, 2011, s. 211 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:U. Bijak, P. Swoboda
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszkańców powiatu grójeckiego. Pochodzenie – Frekwencja – Geografia.
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Grójcu. Grójec, 2011, s. 346 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:U. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Nazwy jaskiń – spojrzenie językoznawcy (na marginesie prac nad standaryzacją).
Prądnik
Prądnik. Prace i Materiały im. prof. Władysława Szafera. Ojców
22, 2012, s. 109–114.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XIII: Sa-Si
Kraków, 2016, s. 215 s. + II
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XII: Ru-Rż.
Kraków, 2015, s. 168 s. + II.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XI: Rę-Rs.
Kraków, 2015, s. 146 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XIV: Sk-Sn
Kraków, 2017, s. 197 s. + III
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:Red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. X: Ra-Re.
Kraków., 2015, s. 160 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia-pochodzenie-zmiany. T. XV: So-Stą
Kraków, 2018, s. 231 s. + IV
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne.
Wydawnictwo FALL. Kraków, 2013, s. 308 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Polskie słownictwo speleologiczne i speleonimia na tle słowiańskim (próba rekonesansu), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 61–68.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII , 2019, s. 145-156.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Potamonyms of the Vistula river basin as a part of cultural heritage, (w:) Sea Names: Heritage, Perception and International Relations
Sea Names: Heritage, Perception and International Relations. Proceedings of the 21st International Seminar on Sea Names. Helsinki, Finland, 23–26 August 2016. Ed. by The Society for East Sea. Seoul
, 2015, s. 31–41.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Problemy ze standaryzacją nazw polskich jaskiń, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 29–35.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Rozwój polskiej terminologii toponomastycznej
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 1, 2019, s. 91-103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Transonimizacja, czyli „wędrówki nazw”
Folia onomastica Croatica
Folia onomastica Croatica, red. A. Frančić. Zagreb
knj. 26, 2017, s. 1–14.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nr 11 (2), 12 (1). Red. E. L. Berezovič. Ekaterinburg 2011, 197 s., i 2012, 190 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 316–317.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nr 1 (14), 2 (15), red. E. L. Berezovič. Ekaterinburg 2013, 193 I 247 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 431–435.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, nry 7, 9 (2), 10 (1). Red. A. K. Matveev. Ekaterinburg 2009, 2010, 2011, 189, 144, 230 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 257–259.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy Onomastiki, red. E. L. Berezovič, nr 1 (18), 2 (19), Ekaterinburg 2015, 269 i 212 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 442–445.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:„Voprosy onomastiki\\\", red. E. L. Berezovič, t. 13, nr 1–2, 2016, 272 + 252 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 318–320.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Voprosy onomastyki, t. 14 (No 1, 2, 3), red. E. L. Berezovič, Ekaterinburg 2017, 207 s., 157 s., 247 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 360–362,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Zamiast toastu. Kilka uwag o bułgarskim winie.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 317–332.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:U. Bijak
Opis bibliograficzny:Z leksykografii onomastycznej.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 105–123.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:I. Bily
Opis bibliograficzny:Orts- und Familiennamen in den „Ortyle ossolińskie”, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 27–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:I. Bily
Opis bibliograficzny:Slawische Personen namen in Ortsnamen des ehemals altsorbischen Sprachgebietes: Entwurf eines Nachschlagewerkes, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 25-38
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:E. Binkuńska
Opis bibliograficzny:Jak zwracamy się do małych dzieci
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIII, z. 5, 2013, s. 377-386.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Analiza strukturalno-gramatyczna mikrotoponimów (na przykładzie nazw terenowych gminy  Kolno w województwie podlaskim).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 17–30.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:B. Ziajka, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim). Kraków 2014, ss. 466.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/2, 2016, s. 175–178,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik, J. Duma
Opis bibliograficzny:Chrematonimia jako fenomen współczesności.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 2011, s. 520 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Derywacja słowotwórcza w antroponimach przezwiskowych socjolektu młodzieżowego.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 149–166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Formy wschodniosłowiańskie imion męskich używane w dobrach ofiarowanych zakonowi kamedułów wigierskich w 1668 roku.
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
XVIII/2, 2016, s. 5–16.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Funkcja kumulatywna nazw własnych a etniczne stereotypy językowe, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 39-50.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:H. Górny. Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna. Kraków, 2013.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 99–102.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Imiona ludzi jako nazwy zwierząt, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 33–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, zoonimy
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Incipity z komponentem proprialnym w pieśniach ludowych Gustawa Gizewiusza
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 447–459.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Kurwożej z Główki na Mazurach, czyli hipotetyczne ścieżki antroponimii, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 69–77.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Młyny wodne i wiatraki w nazwach obiektów terenowych na Warmii i Mazurach.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 19–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 59–78.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Nazwy obiektów terenowych z Warmii i Mazur motywowane nazwami zwierząt.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 4, 2014, s. 17–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Nazwy wód płynących na Warmii i Mazurach powiązane etymologicznie z wyrazem młyn, niem. Mühle.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 2, 2015, s. 5–19.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Osobowe nazwy apelatywne uczestników kiermasu w utworze Kiermasy na Warmii Walentego Barczewskiego, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 81–94.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Słowotwórstwo antroponimów nieoficjalnych.
Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn, 2016, s. 132 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Sposoby nominacji w zakresie współczesnego nazewnictwa wędlin i wyrobów garmażeryjnych, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 39–50.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Biolik, J. Duma
Opis bibliograficzny:Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Olsztynie.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 207–213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Uwagi o zbieraniu i budowie nazw terenowych, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 195–205.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:M. Biolik
Opis bibliograficzny:Współczesne problemy badawcze hydronimii polskiej.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XX/2, 2018, s. 25–38,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:R. Bizior
Opis bibliograficzny:Wieluński słownik biograficzny. Zawiera rec. książki: Wieluński słownik biograficzny. T. 1-2. Wieluń 2014
Przegląd Archiwalno-Historyczny
Przegląd Archiwalno-Historyczny. Wyd. Archiwum Państwowe w Poznaniu i Instytut Historii UAM. Poznań
T. 2, 2015, s. 194-200. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Błaszczyk, P. Zawilski
Opis bibliograficzny:Pradzieje ziemi dobryszyckiej
Zeszyty Radomszczańskie
Zeszyty Radomszczańskie. Polskie Towarzystwo Historyczne w Radomsku
T. 9, 2014, s. 9-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Bławat
Opis bibliograficzny:Socio-cultural origin of localities in Cornwall
Zeszyty Wydziału Humanistycznego
Zeszyty Wydziału Humanistycznego. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
T. 9, 2014, s. 171-189.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Bloch, P. M. Pogodziński
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne osadnictwo odkryte w Kościelnej Jani na stanowisku 13, gm. Smętowo Graniczne. Wstępne wyniki badań.
Rydwan
Rydwan. Roczniki Muzealne. Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański.
9, 2014, s. 75–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Bloch-Pogodzińska, P. M. Pogodziński
Opis bibliograficzny:Ziemia Pirsna w świetle źródeł archeologicznych
Kościerskie Zeszyty Muzealne
Kościerskie Zeszyty Muzealne. Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. Kościerzyna
z. 9, 2015, s. 59-67.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Bobrowski
Opis bibliograficzny:Marian Kucała (2 III 1927 - 20 X 2014). Wspomnienie.
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych. Kraków
T. XIII, 2015, s. 11-12.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:I. Bobrowski
Opis bibliograficzny:Profesor Marian Kucała (2 III 1927-20 X 2014).
BiulPTJ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Kraków
z. LXXI, 2015, s. 5-8.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bobrowski
Opis bibliograficzny:Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
R. VII, nr 2 , 2012, s. 267-279.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:N. Boczek
Opis bibliograficzny:Nazwisko ”Kotarba//Koterba” w świetle geografii językowej.
PorJęz
Poradnik Językowy.
z. 10, 2018, s. 98-103,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:L. Dacewicz. Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). Białystok, 2012.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIV, nr 3, 2015, s. 649–653.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Metafory z nazwami własnymi w strukturze jako wykładnik wartościowania (na materiale polskiej i rosyjskiej publicystyki prasowej).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. XVI, 2016, s. 165-173.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy własne jako podstawa kontaminacji (na materiale prasowym), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 95–106.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w funkcji metaforycznej (na polskich i rosyjskich przekładach prasowych).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 187–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Rola nazw własnych w publicystycznych tekstach prasowych.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/3, 2016, s. 7–18,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:E. Bogdanowicz
Opis bibliograficzny:Wartości konotacyjne wybranych toponimów (na materiale publicystyki prasowej), (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 307–317
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, nazwy geograficzne
Autor:M. Bohr
Opis bibliograficzny:Bycz, Drohomil, Przybyszów i Szymocin. Archiwalne stanowiska z okresu wpływów rzymskich ze Środkowego Nadodrza
Archeologia Środkowego Nadodrza
Archeologia Środkowego Nadodrza. Wyd. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
T. 12, 2015, s. 233-257.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Czyżew w metrykaliach z lat 1808-1867
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. 14, z. 1 , 2018, s. 93-157.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Mateusz Ślepowroński (ok. 1752-1830) ze Ślepowronów i jego rodzina
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. 12, 2016, s. 55-64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Miecznik Józef Ołdakowski i rodziny jego potomków. Babcine opowieści – Nadrowscy
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. XIII, 2017, s. 181-195.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Bohusz-Rubaszewska
Opis bibliograficzny:Zanim zniknęły z mapy Janowięta... O rodzinie Boguckich ze Ślepowronów-Janowiąt
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
T. 11, 2015, s. 127-145.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak, J. Bojarski
Opis bibliograficzny:Chełmno i Toruń. Początki miast na ziemi chełmińskiej
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIII, 2015, s. 83-105.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:J. Bojarski
Opis bibliograficzny:Gród w Ostrowitem (Napolu) na ziemi chełmińskiej - od centrum opolnego do włości rycerskiej
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIV, 2016, s. 75-103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Bojarski, W. Chudziak, M. Weinkauf
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa (stan. 2) w Kałdusie, woj. kujawsko-pomorskie. Badania w latach 2012-2013
Acta Archaeologica Pomoranica
Acta Archaeologica Pomoranica. Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Stargardzie
T. 5, 2015, s. 155-166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Boksa
Opis bibliograficzny:Chłapowscy w Poznaniu
Kronika Miasta Poznania
Kronika Miasta Poznania. Kwartalnik poświęcony historii i współczesności Poznania. Wydawnictwo Miejskie Posnania. Poznań
1, 2018, s. 169-184.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:B. Bolesta-Wrona
Opis bibliograficzny:Nekotorye osebennosti nominacii ˇcasov na osnove ojkonimov.
Linguodidactica
Linguodidactica. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
T. XXI, 2017, s. 75-83,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Bonczkowski
Opis bibliograficzny:Rejestry łąk z 1606 roku.
Rocznik Grudziądzki
Rocznik Grudziądzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu. Grudziądz.
XIX, 2011, s. 239–257.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:W. Bondyra
Opis bibliograficzny:Lubycza i starostwo rzeczyckie w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, (w:) Ziemia Lubycka. Geografia, Historia, Język, Kultura
Ziemia Lubycka. Geografia, Historia, Język, Kultura. Red. M. Koper. Lublin–Lubycza Królewska
, 2017, s. 61–74
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Boniecka-Stępień
Opis bibliograficzny:Historia żydowskiej Falenicy ukryta w nieznanej mapie
Rocznik Józefowski
Rocznik Józefowski. Praca zbiorowa pod red. R. Lewandowskiego. Wydawnictwo Świdermajer. Józefów
T. 2, 2016, s. 83–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Borciuch
Opis bibliograficzny:Profesor Michał Łesiów (3.05.1928 – 15.07.2016).
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa
R. LXV, nr 3 , 2016, s. 632-633.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Borkowski, A. Kuczkowski
Opis bibliograficzny:Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
Rocznik Koszaliński
Rocznik Koszaliński. Wyd. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Słupsku
42, 2014, s. 19-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Borkowski, A. Kuczkowski
Opis bibliograficzny:Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
Materiały Zachodniopomorskie
Materiały Zachodniopomorskie. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie
T. 10, z. 1, 2013, s. 237-253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Lubomirscy i początki ich władzy w Rzeszowie.
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Rzeszów.
XXVII, 2015, s. 29–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Początki Głowowa, dzisiejszego Głogowa Małopolskiego.
Rocznik Kolbuszowski
Rocznik Kolbuszowski. Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej.
T. 16, 2016, s. 295–318,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Borkowski
Opis bibliograficzny:Podział latyfundium rzeszowskiego przez synów Hieronima Augustyna Lubomirskiego w XVIII wieku.
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne. Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Rzeszów.
XXVI, 2014, s. 21–38.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:Czy firmonimy można rozpatrywać w kontekście projektowym? Wprowadzenie do problematyki badań
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 2, 2019, s. 167-178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:Czy istnieje ”język wildecki”?
Kronika Miasta Poznania
Kronika Miasta Poznania. Kwartalnik poświęcony historii i współczesności Poznania. Wydawnictwo Miejskie Posnania. Poznań
2, 2015, s. 104-109.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:”Hebros niosący srebro...”, czyli o płowdiwskich hydronimach i innych nazwach związanych z wodą
Słowo
Słowo. Studia językoznawcze. Instytut Filologii Polskiej UR. Rzeszów
3, 2012, s. 33-38.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Borowiak, A. Sieradzki
Opis bibliograficzny:Heortonimy łacińskie i polskie w siedemnastowiecznych dokumentach sądowych Pobiedzisk (prolegomena badawcze), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 51-62
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Borowiak
Opis bibliograficzny:\"Tam gdzie nie braknie wina, tam smutki i troski nie trafiają\". O nazwach bułgarskich winnic i win., (w:) Małe przyjemności
Małe przyjemności: katalog słowiański. Pod red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović. Wyd. \"scriptum\". Kraków
, 2016, s. 333-344.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:G. Borowski
Opis bibliograficzny:Rejon Środy Śląskiej w pradziejach i wczesnym średniowieczu jako przykład obszaru ”pomiędzy”
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. Czasopismo Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
T. LIII, 2011, s. 151-166.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Bortliczek
Opis bibliograficzny:I. Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska Cieszyńskiego XIX wieku. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 448 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 303–306.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Borun
Opis bibliograficzny:Przyczynek do badań nad wielojęzycznymi nazwami miejscowymi na mapach internetowych.
Folia Turistica
Folia Turistica. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Kraków
42, 2017, s. 203-224,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Boryś
Opis bibliograficzny:Słowiańskie słowniki etymologiczne.
Rocznik Slawistyczny
Rocznik Slawistyczny. The Committee on Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Warszawa
LX, 2011, s. 15–70.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzński
Opis bibliograficzny:Profesor Jerzy Treder (1942-2015). Kaszubolog, językoznawca, działacz Społeczności Zrzeszonej, harcerz i turysta, współzałożyciel i współtwórca dorobku Instytutu Kaszubskiego.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
T. XVII, 2015, s. 419-424.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Bralczyk
Opis bibliograficzny:Protazy, Janusz i Syntia. Rozmawia Piotr Świątkowski.
W Drodze
W Drodze. Miesięcznik. Poznań.
nr 10, 2018, s. 10-19,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Beus(z), Deus, Dreus(z), Meus(z), Teus(z) i podobne, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 63-74.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Epitety i wyrażenia dotyczące Matki Bożej z \\\"Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMPanny\\\".
Językoznawstwo
Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź
T. 9, 2015, s. 13-29,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona dwuczłonowe analogiczne (wtórne).
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 1, 2014, s. 19–43.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona pochodzące od nazw bóstw germańskich, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 79–88.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona wywodzące się od imienia Boga: Elohim
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
8/1, 2013, s. 18–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Imiona złożone typu Anna Maria, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 203–210.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska obywateli polskich od zawodu masarza, (w:) Niejedno ma imię...4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 51–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska obywateli polskich, wywodzące się od wyrazów nazywających duchownych
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
6, 2011, s. 32–48.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska pochodzące od wyrazu dobroć, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 53–68.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwiska typu \\\"Amberg\\\", \\\"Andag\\\".
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVII, 2011, s. 9–17.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy osobowe związane z pojęciem rodziny, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 95–112.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych męskich.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXIX, 2012, s. 45–80.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Nazwy zakonów i zgromadzeń zakonnych żeńskich.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Warszawa.
LXX, z. 1, 2013, s. 35–62.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie. [Cz.] 4.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 15–49.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie (III).
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVI, 2011, s. 6–45.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Niektóre rzadsze imiona męskie (V), (w:) Amor verborum nos unit
Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Stanisława Gali. Red. P. Stalmaszczyk, I Jaros. Wyd. UŁ. Łódź
, 2015, s. 33–44.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Pamięci Profesora Jerzego Tredera, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 3. Red. A. Iwanowska, M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2016, s. 24–26.
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Podstawa woda w antroponimii polskiej, (w:) Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej
Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Red. A. Gałkowski, R. Gliwa. Wyd. UŁ, Łódź
, 2016, s. 49-58
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Breza
Opis bibliograficzny:Trójca Święta w ”Hymnach kościelnych” i w pieśniach kościelnych
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań
T. XX, z. 2 , 2013, s. 73-83.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Bronicki, J. Gurba
Opis bibliograficzny:Mikroregion włodawski w prahistorii i wczesnym średniowieczu
Rocznik Chełmski
Rocznik Chełmski. Rocznik historyczny. Chełm
T. 19, 2015, s. 11-53.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:R. Bronikowska, A. Krawczyk-Wieczorek
Opis bibliograficzny:Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym ( na podstawie prac nad PoliMorfem)
PF
Prace Filologiczne
LXV/1, 2014, s. 29–41,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Saloni, Z. Bronk
Opis bibliograficzny:Kłopotliwy wyjątek – „w/pod Zakopanem”
JPol
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
R. XCVIII, nr 1, 2018, s. 18–34,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:M. Broszko
Opis bibliograficzny:Zarys badań archeologicznych w krypcie kościoła pw. św. Jana w Sieniawie. Sieniawa jako miasto rodu Sieniawskich
Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. Jarosław
T. 24, 2018, s. 208-240.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Brzeziński
Opis bibliograficzny:Wkład profesora Bodgana Walczaka w kształtowanie zielonogórskiego środowiska językoznawczego, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 219–221.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Brzostowicz
Opis bibliograficzny:Problematyka zachodniosłowiańskich grodów plemiennych w świetle badań archeologicznych w dorzeczu dolnej Parsęty
Slavia Antiqua
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań.
T. LIX, 2018, s. 97-119.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Brzostowicz
Opis bibliograficzny:Wielkopolska XII i XIII wieku w świetle badań archeologicznych
Fontes Archaeologici Posnanienses
Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici Posnaniensis. Poznań
vol. 51, 2015, s. 55-72.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Brzozowski
Opis bibliograficzny:Gmina Niemce.
Wyd. Gmina Niemce; Lobosoft II Sp. z o.o. Niemce , 2019, s. ss. 96.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. J. Brzustowicz
Opis bibliograficzny:Folwark rycerski w Granowie do końca XVI w.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 19, 2012, s. 79–99.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:G. J. Brzustowicz
Opis bibliograficzny:„W połowie szczecińskie, w połowie marchijskie”. Zależność lenna rycerstwa pogranicza Nowej Marchii i Księstwa Pomorskiego w XV i XVI wieku na przykładzie rodów mieszkających w Granowie na ziemi choszczeńskiej.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
IV, 2012, s. 113–138,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Bubak
Opis bibliograficzny:Névtani Értesítő, 36, 2014, i 37, 2015, red. Tamás Farkas, Budapest.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 433–438.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:G. Bubak
Opis bibliograficzny:Névtani Értesítő, nr 39, red. T. Farlas, Budapeszt 2017, 304 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 356–358,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:G. Bubak
Opis bibliograficzny:Névtani Értesítő, red. Tamás Farkas, nr 38, 2016, 330 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 314–316.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:P. Franczak, K. Buczek
Opis bibliograficzny:Historia poznania, rozmieszczenie i zróżnicowanie jaskiń Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków., 2011, s. 56–57.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Buczek
Opis bibliograficzny:Perevod liˇcnyh imen na primere perevoda pesy ”Luˇcˇse netu togo svetu” Olega Bogaeva.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka.
z. 10, 2018, s. 9-18,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:A. Lisiecki, P. Weszpiński, R. Wodzicki, P. Stryczyński, A. Sołtan, J. Sawicki, A. Sheybal-Rostek, A. Przybyliński, J. Kaczorowski, A. Buczyński, K. Michalski, P. Lech, M. Malinowski, C. Król
Opis bibliograficzny:Praski ”groch z kapustą”, czyli o nazewnictwie prawobrzeżnej Warszawy.
Kronika Warszawy
Kronika Warszawy. Archiwum Państwowe w Warszawie. Warszawa
1, 2017, s. 23-48.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:M. Budzińska
Opis bibliograficzny:Relacje między polskimi i niemieckimi urbanonimami na przykładzie nazewnictwa wrocławskich obiektów miejskich.
RKJW
Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wrocław.
XXXIX, 2012, s. 163–178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Budz
Opis bibliograficzny:Franciszek Chowaniec Suchowian
Prace Pienińskie
Prace Pienińskie. Wyd. Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. Szczawnica
T. XXV, 2015, s. 484-486.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:F. Bujak
Opis bibliograficzny:W sprawie kartografii historycznej.
Studia Geohistorica
Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny. Fundacja Centrum Geohistorii, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Historii KUL, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Warszawa.
3, 2015, s. 17–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Buko
Opis bibliograficzny:Ośrodki centralne a problem najstarszego ”patrymonium” dynastii Piastów
Archeologia Polski
Archeologia Polski. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa.
T. LVII, z. 1/2 , 2012, s. 133-159.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Buko
Opis bibliograficzny:Zanim powstało państwo Piastów. O osobliwościach ziemi krakowskiej IX-X wieku w świetle danych archeologii
Studia nad dawną Polską
Studia nad dawną Polską. Wydawnictwo: Muzeum Początków Państwa Polskiego. Gniezno
T. 4, 2015, s. 37-61.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Bukowska
Opis bibliograficzny:Osiemnastowieczne deskrypcje i nominacje onimiczne miejsc terenowych. Proces onimizacji na przykładzie akt wizytacji Kościoła katolickiego diecezji przemyskiej.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LXII, z. 6, 2014, s. 75–84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Bura, K. Prędka
Opis bibliograficzny:Historia zapisana w nazwach ulic Brna. Klasyfikacja semantyczna.
Bohemistyka
Bohemistyka. Kwartalnik. Czasopismo poświęcone problemom języka i literatury czeskiej. Poznań.
XIII, nr 4, 2013, s. 266–285.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Burchacka
Opis bibliograficzny:Przezwiska uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Działdowie. Analiza formalna i znaczeniowa.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 31–40.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:I. Burkacka
Opis bibliograficzny:SIWZ, siwz czy s.i.w.z.? Uwagi o skrótowym zapisie nazw wielowyrazowych
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 3, 2015, s. 51-63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność, varia
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Delikatne mussnięcie MONstrualną dziurą, OBAMERYKA, Futbol w czasach zarazy – o recepcji nagłówków prasowych i telewizyjnych oraz sloganów reklamowych.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź.
46, 2012, s. 28–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Kontaminacje jedno- i wielowęzłowe w nagłowkach prasowych I komunikatach reklamowych.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź.
46, 2012, s. 42–52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Burska
Opis bibliograficzny:Właściwości strukturalne i semantyczne antroponimów i ich odpowiedników w prasie sportowej.
Język. Komunikacja. Informacja
Język. Komunikacja. Informacja. Instytut Językoznawstwa UAM. Poznań
T. XI, 2016, s. 14-33,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Gąsienica Byrcyn
Opis bibliograficzny:Kozie nazwy w Tatrach
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Kraków.
LXXIX, 2013, s. 153–166,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Caffarelli, A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:II premio del direttore dell’Istituto della Lingua Polacca ad Aleksandra Cieślikowa.
RiON
Rivista Italiana di Onomastica. Roma.
XVII/1, 2011, s. s. 342.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:S. Całka, F. Zwierzyński
Opis bibliograficzny:Folwark starogrodzki i jego właściciele.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXI, 2013, s. 59–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Caputa-Jurasz
Opis bibliograficzny:Do Bojków, na Węgry, Pawlusie, Księżarka. O pochodzeniu nazw dzielnic, osiedli i ulic Żywca oraz przykłady podobnych nazw terenowych na Żywiecczyźnie.
Gronie
Gronie: historia, kultura, sztuka. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Żywiec
15, 2015, s. 49-64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Ceglińska
Opis bibliograficzny:Rabsztyn. Rodzina Manterysów
Ilcusiana
Ilcusiana. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Olkusz
1, 2014, s. 94-131.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Cepil, T. Figlus
Opis bibliograficzny:Geneza majoratu i stosunki osadnicze w dobrach rodziny Tollów pod Uniejowem
Biuletyn Uniejowski
Biuletyn Uniejowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
06, 2017, s. 91–107.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Cepil, T. Figlus
Opis bibliograficzny:Wybrane zagadnienia toponimiczne w kontekście przemian osadniczych na przykładzie gminy Szadek
Biutektyn Szadkowski
Biutektyn Szadkowski. Czasopismo mieszkańców Ziemi Szadkowskiej. Łódź
T. 18, 2018, s. 21–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chabińska
Opis bibliograficzny:Osada kultury pomorskiej w Odrach, stan. 2, gm. Czersk
Pomorania Antiqua
Pomorania Antiqua. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Gdańsk
T. 27, 2018, s. 163-201.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Chańko
Opis bibliograficzny:Genealogia rodziny Miziołków. Zawiera rec. książki: E. Miziołek, Genealogia rodziny Miziołków. Łodź 2012.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Wydawnictwo poświęcone dziejom Łodzi i ziem województwa łódzkiego. Łódź
T. LXI, 2014, s. 221-222. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:W. Charczuk
Opis bibliograficzny:Historia dóbr ziemskich Krzesk w latach 1655–1944.
Szkice Podlaskie
Szkice Podlaskie. Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Siedlce.
19/20, 2011/2012, s. 287–305.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Charczuk
Opis bibliograficzny:Wiśniew jako siedziba gminy w latach 1658-2013. Próba zarysu
Radzyński Rocznik Humanistyczny
Radzyński Rocznik Humanistyczny. Wydawnictwo Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Radzyniu Podlaskim. Radzyń Podlaski.
XIII, 2015, s. 7–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Charkiewicz
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo prawosławnych świętych w języku polskim
PF
Prace Filologiczne
LXV/1, 2014, s. 43–53,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Chlebda
Opis bibliograficzny:Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych.
Opole, 2011, s. 178 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:W. Chlebda, I. Dobrotová.
Opis bibliograficzny:Tematyczny czesko-polsko-rosyjski słownik pogranicza.
Opole, 2015, s. 315 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:W. Chlebda
Opis bibliograficzny:Złożone nazwy własne w słowniku przekładowym. Spojrzenie frazeografa.
Studia i Szkice Slawistyczne
Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura, kultura, język. Wyd. Uniwersytet Opolski. Opole
13, 2016, s. 9-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Antroponimy niemieckie zawarte w nazwach miejscowych powiatu białogardzkiego, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 2. Red. M. Klinkosz, A. Lica, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2015, s. 241–256.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528), cz. V: Damerow – Fritzowe, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 1. Red. M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 99–108.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym Pomorza Zachodniego (Szczecińskiego).
Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd Zachodniopomorski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin
R. XXXIII, z. 1 , 2018, s. 169-190.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Motywy biblijne w nazewnictwie geograficznym województwa pomorskiego.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XIX, 2017, s. 375–398,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy miast powiatu sławieńskiego., (w:) Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej XI
Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T. XI. Ośrodki miejskie. Red. W. Rączkowski, J. Sroka. Darłowo–Sławno
, 2013, s. 145-160.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe powiatu gdańskiego (pruszczańskiego).
Wydawnictwo Jasne. Pruszcz Gdański , 2017, s. 350, [1] s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy mieszkańców Białogardu w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528), (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 89-98.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Nazwy osób duchownych z Gdańska w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528), (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 34–55.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Toponimiczna przestrzeń średniowiecznego Koszalina. Cz. 1, Miejscowości.
Rocznik Koszaliński
Rocznik Koszaliński. Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Słupsku. Koszalin.
42, 2014, s. 27–39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Chludziński
Opis bibliograficzny:Toponimy upamiętniające kapłanów w nazewnictwie powiatu białogardzkiego
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
6, 2011, s. 58–63.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Chmiel
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Górnego Śląska z perspektywy historycznej i w kontekście współczesnym.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Czasopismo naukowe Zakładu Komparatystyki Kulturowej i Literackiej Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. LIX, 2017, s. 593-606.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Chodyła
Opis bibliograficzny:Osadnictwo i zaludnienie powiatu konińskiego w latach 1789–1791.
Rocznik Koniński
Rocznik Koniński. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koninie. Poznań.
XIX, 2015, s. 7–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Chodyła
Opis bibliograficzny:Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793.
Muzeum Regionalne Pyzdry. Pyzdry, 2015, s. 151 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Choińska
Opis bibliograficzny:Willa „Lodusieńka” – modrzewiowy rarytas wśród świdermajerów
Rocznik Józefowski
Rocznik Józefowski. Praca zbiorowa pod red. R. Lewandowskiego. Wydawnictwo Świdermajer. Józefów
T. 4, 2018, s. 189–194.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Chojnacka-Kuraś, A. Wesołek
Opis bibliograficzny:Named entity annotation in the National Corpus of Polish
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXIII, 2012, s. 85-98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Chojnacka
Opis bibliograficzny:Witomino. Stan badań nad historią dzielnicy
Zeszyty Gdyńskie
Zeszyty Gdyńskie. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni. Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. Gdynia.
9, 2014, s. 131–137,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Chojnacki
Opis bibliograficzny:Nazwy toni rybackich na Pojezierzu Gnieźnieńskim.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 229–238.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. i B. Chorąży
Opis bibliograficzny:Początki Bielska w świetle nowych odkryć archeologicznych
Bielsko-Bialskie Prace Historyczne
Bielsko-Bialskie Prace Historyczne. Wydawnictwo Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Bielsko-Biała
T. 1, 2014, s. 11-30.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Antroponimy w niemieckich i polskich nazwach ulic Opola, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 107–134.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Najstarsze nazwy miejscowe ziemi kozielskiej
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. Wydawnictwo IŚL. Opole
T. 17, 2014, s. 23-37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejscowe w polityce władz rejencji opolskiej (spojrzenie onomasty).
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXXI, 2012, s. 45–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie w Opolu na przestrzeni wieków.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXX, 2011, s. 125–141.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Nazwy złożone w toponimii śląskiej.
Opole , 2011, s. 155 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Odra w nazewnictwie miejskim Górnego Śląska.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Opole
T. LXXIX, 2016, s. 187-202.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Polityka władz wobec nazewnictwa górnośląskiego w okresie międzywojennym
Opolski Rocznik Muzealny
Opolski Rocznik Muzealny. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
T. XX, 2014, s. 111-123.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Profesor doktor habilitowany Ernst Eichler (1930-2012)
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Opole
T. LXXI, 2012, s. 321-322.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Przemiany nazewnicze w latach 1945-1950 na przykładzie nazw miejscowości ziemi nyskiej.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Opole
T. 82, 2018, s. 206-220,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Rzeka Odra i jej wpływ na toponimię.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Czasopismo naukowe PIN-Instytut Śląskiego w Opolu.
LXXVII, 2015, s. 201–218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś
Opis bibliograficzny:Rzeki i ich wpływ na krajobraz nazewniczy Kędzierzyna-Koźla.
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie
Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie. Wydawnictwo IŚL. Opole
T. XVIII, 2016, s. 9-24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Schlesische Orts- und Flurnamen mit dem Glied Mühle/młyn, (w:) Wassermühlen und Wassernutzung
Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. Hrsg. M. Maříková und C. Zschieschang. Franz Steiner Verlag. Stuttgart
, 2015, s. 173–192
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Choroś, Ł. Jarczak, S. Sochacka
Opis bibliograficzny:Słownik nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, 2015, s. 470
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chorowska, P. Duma, M. Furmanek, M. Legut-Pintal, A. Łuczak, J. Piekalski
Opis bibliograficzny:Wleń jako miejsce centralne
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIV, 2016, s. 153-193.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Chromik
Opis bibliograficzny:Geschichte des deutsch-slawischen Sprachkontaktes im Teschener Schlesien. (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa FzDiMOS, 7).
Universitätsbibliothek Regensburg. Regensburg , 2018s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Chrupczalska-Laskowska
Opis bibliograficzny:”Jaja na trzepaku”, ”Pęczak nie pęka”, ”Czarna piękność” : język i styl przepisów kulinarnych Marty Gessler
Językoznawstwo
Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź
T. 1, 2013, s. 23-32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:P. Chruszczewski, M. Kudła
Opis bibliograficzny:Etnonimy pokarmosemiczne. Tradycje kulinarne w nazwach grup etnicznych z perspektywy językoznawstwa antropologicznego.
Język. Kultura. Komunikacja
Język. Kultura. Komunikacja. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wrocław
vol. 9, 2016, s. 9-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:K. Chrzan
Opis bibliograficzny:Miejsce w krajobrazie oraz funkcje wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczach środkowej i górnej Obry, Baryczy oraz środkowej Prosny w IX i X w.
Przegląd Archeologiczny
Przegląd Archeologiczny. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Poznań
T. LXVI, 2018, s. 261-282.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak
Opis bibliograficzny:Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu
Slavia Antiqua
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań.
T. LIX, 2018, s. 195-220.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak
Opis bibliograficzny:Osadnictwo grodowe na Kujawach i ziemi chełmińskiej w okresie wczesnego średniowiecza w świetle tradycji miejsca centralnego
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIV, 2016, s. 41-58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:W. Chudziak, R. Kaźmierczak, B. Kowalewska, J. Niegowski
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad jeziorem Lubiąż na ziemi lubuskiej. Badania Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 2013-2015
Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Lubuskie Materiały Konserwatorskie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
T. 12, 2015, s. 137-145.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Chudzik
Opis bibliograficzny:Wybrane aspekty wczesnośredniowiecznego osadnictwa Równiny Łukowskiej i Wysoczyzny Siedleckiej
Światowit
Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. 13/14, fasc. A/B, 2015/2016, s. 107-132.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzik
Opis bibliograficzny:Problemy toponomastów.
Respectus Philologicus
Respectus Philologicus. Regionalne czasopismo naukowe z dziedziny nauk humanistycznych. Uniwersytet Wileński. Wydział Humanistyczny w Kownie, Centrum Badań Socjokulturowych. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny w Kielcach. Kowno–Kielce.
20, 2011, s. 202–208.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzik
Opis bibliograficzny:Ślady karczem w nazwach kieleckich ulic.
Rocznik Świętokrzyski. Seria A: Nauki Humanistyczne
Rocznik Świętokrzyski. Seria A: Nauki Humanistyczne. Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce.
XXXIV, 2013, s. 11–16.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Kiernozia i jej sławni mieszkańcy z przełomu XVIII i XIX wieku.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
III, 2012, s. 269–280.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Kolonizacja holenderska-olęderska (olenderska) na terenie ziemi gostynińskiej.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
IV, 2016, s. 305–320.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Sławni mieszkańcy Kiernozi z przełomu XVIII i XIX w.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
2, 2011, s. 3–10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Chudzyński
Opis bibliograficzny:Słubice Prusów, Słubickich, Mikorskich, Potockich i Grzybowskich.
Rocznik Gostyniński
Rocznik Gostyniński. Regionalne pismo naukowe. Gostynin.
IV, 2016, s. 321–334.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Graf, M. Cieliczko
Opis bibliograficzny:”Atak chmielu” w kuflu i ”Pierwsza pomoc” w pokalu. Piwo okiem filologa.
Język. Religia. Tożsamość
Język. Religia. Tożsamość. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża. Gorzów Wielkopolski
2, 2017, s. 7-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Cieplik
Opis bibliograficzny:Historia karczmy w Bralinie
Parantele
Parantele. Rocznik Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu
3, 2018, s. 245-259.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Ciesielka, D. Milińska-Tran
Opis bibliograficzny:La toponymie du monde des sorciers en anglaise, français, italien et polonais ou quelques aspects des traductions d’Harry Potter, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 413–421
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:P. Cieśla
Opis bibliograficzny:Zróżnicowanie genetyczne hydronimów na obszarze Suwalszczyzny, Warmii i Mazur
Mrągowskie Studia Humanistyczne
Mrągowskie Studia Humanistyczne. Studia Humanitatis Mrongoviensis. ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W OLSZTYNIE, KOŁO W MRĄGOWIE
1 (10), 2014, s. 3-21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Chronologia i standaryzacja imion zdrobniałych, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 57–66.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Co może być największym zagrożeniem dla polszczyzny następnych pokoleń? Jak przeciwstawiać się deprecjacji języka polskiego?
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 39–46.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Czy możemy mówić o antonimach, synonimach w nazwach własnych?, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 269–276.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 113–124.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 99-106.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jeszcze raz o różnicy między motywacją a etymologią nazw własnych na przykładzie antroponimu, tzw. obraźliwego, (w:) Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska.
Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska. Pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel. Krakowskie Studia Slawistyczne II.
, 2014, s. 39–46.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Jubileusz Rudolfa Šrámka.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 447–448.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offers à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. [Studia ofiarowane Witoldowi Mańczakowi w 90. Rocznicę urodzin]. Polska Akademia Umiejętności-Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2014, 487 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
Kraków
LIX, 2015, s. 469–470,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Maria Bobowska-Kowalska (8 V 1931–3 II 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 29–32.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Maria Kamińska (29 VII 1930–9 VI 2011).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 9–11.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 13–18.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:M. Rutkowski, Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn 2012, 131 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 282–286.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych, varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Oficjalność i wariantywność imion nadawanych w Polsce.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 129–143.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:O nazwisku Wolnicz i o kilku innych, ale także o nazwach miejscowych z sufiksem -icz, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 61–71.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Onomastyka w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie: stan obecny, perspektywy badawcze.
PorJez
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 7, 2011, s. 41–55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Osiągnięcia onomastyczne jubilatów, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 321–329.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa, I. Nobis, R. Przybytek
Opis bibliograficzny:Prace naukowe Profesor Marii Malec
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 11–26.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia, materiały i słowniki
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Refleksje związane z dawnymi i współczesnymi opracowaniami i recenzjami onomastycznymi.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
VII, nr 1, 2012, s. 245–255.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:R. Mrózek, Miejski krajobraz nazewniczy Cieszyna w perspektywie diachronicznej. Galeria „Na Gojach”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice–Cieszyn–Ustroń 2010, 72 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 206–208.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Studia onoamstyczne i dialetologiczne, red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 22, Poznań 2011, 180 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 263–264.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu. Ed. M. Harvalík, E. Minářová, J. M. Tušková. Brno 2009, 315 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 216–217.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Cieślikowa, M. Malec
Opis bibliograficzny:Władysław Lubaś (5 VI 1932–9 I 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 16–22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Cieślikowa
Opis bibliograficzny:Zamiast „słowa wstępu” kilka słów największej pochwały Profesora Roberta Mrózka, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 7-15.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Akty Horodelskie z 1413 roku jako źródło do historii antroponimii polskiej i litewsko-ruskiej.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. XV, 2015, s. 209-218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Ethnica jako podstawy motywacyjne antroponimów historycznego Podlasia, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 135–148.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Identyfikacja onimiczna szlachty litewsko-ruskiej w średniowiecznych źródłach Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie akt horodelskich).
Białorutenistyka Białostocka
Białorutenistyka Białostocka. Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok
T. VII, 2015, s. 346-354.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Piśmiennictwo i nazewnictwo starobiałoruskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wybrane problemy.
Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 2019, s. ss. 293.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:L. Citko
Opis bibliograficzny:Z toponimii Podlasia (nazwy z apelatywem lad, lada, lado), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 113–117.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:C. K. Cudny
Opis bibliograficzny:Studium o rodzinie Cudnych z Ładzynia.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXIII, 2015, s. 15–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:C. K. Cudny
Opis bibliograficzny:Wokół historii wsi ładzyńskiej oraz folwarku, dziejów rodziny Cudnych i nie tylko.
Rocznik Mińsko-Mazowiecki
Rocznik Mińsko-Mazowiecki. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki.
XXII, 2014, s. 19–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Cwanek-Florek
Opis bibliograficzny:Hodonimy Wiednia. Typologia semantyczna nazw ulic stolicy Austrii.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
LIV, 2014, s. 531–546.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Ł. Ćwikła
Opis bibliograficzny:Śladem Głowackich herbu Prus I (do początku XVI wieku)
Częstochowskie Teki Historyczne
Częstochowskie Teki Historyczne. Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Częstochowa
T. 8, 2018, s. 43-52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Rogowska Cybulska, M. Cybulski
Opis bibliograficzny:Onomastyczny obraz Pomorza w dramacie Jana Karnowskiego Zôpis Mscëwòja, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 184–197.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski
Opis bibliograficzny:”Jak ulana...” : etymologie ludowe nazwy gdańskiej dzielnicy Oliwa.
Język. Szkoła. Religia
Język. Szkoła. Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie. Wyd. „Bernardinum”. Pelplin
T. XIII, nr 2, 2018, s. 55-65,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Cybulski
Opis bibliograficzny:Maria Kamińska. Służba tradycji – szukanie nowych przestrzeni badawczych., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 37–47.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Rogowska-Cybulska, M. Cybulski
Opis bibliograficzny:Odniesienia do Boga w etykiecie językowej bohaterów dramatów Jana Karnowskiego
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
8/1, 2013, s. 45–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Cybulski
Opis bibliograficzny:O problemach z normalizacją morfonologiczną kaszubszczyzny literackiej (na przykładzie Łiskawicë Stanisława Jankego), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 285–293.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Cygan
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejscowe gminy Nowej Słupi i okolic w ”Świętokrzyskich opowieściach, legendach, gawędach” Leonarda Zyzmana.
Debaty Świętokrzyskie
Debaty Świętokrzyskie. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce
vol. 2, 2016, s. 259-279.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, onomastyka literacka
Autor:S. Cygan
Opis bibliograficzny:System mikrotoponimiczny wsi Nietulisko Duże i Nietulisko Małe w powiecie ostrowieckim na Kielecczyźnie.
Studia Logopaedica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 96. Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja. Pod red. L. Bednarczuka, S. Koziary, H. Pawłowskiej-Jaroń, E. Stachurskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 82–98.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Cygan
Opis bibliograficzny:Wspomnienie o Profesor dr hab. Danucie Kopertowskiej (8 VIII 1935–30 XII 2010)
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 10, 2014, s. 105-111,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Czachorowska
Opis bibliograficzny:A. Myszka, Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta.
Język Polski
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCVII, z. 3, 2017, s. 134–137.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czachorowska
Opis bibliograficzny:Najczęściej reprezentowane typy nazw osiedli w Bydgoszczy, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 248–250.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. S. Czachorowski
Opis bibliograficzny:Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów.
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Wrocław, 2019, s. 189, [2] s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Czaja, Z. Kozieł, R. Golba, A. Pilarska
Opis bibliograficzny:Atlas historyczny miast polskich, (w:) Z Dziejów Kartografii
Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z Dziejów Kartografii. T. XVIII. Pod red. B. Konopskiej i J. Ostrowskiego. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce; Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2014, 24 artykuły i komunikaty.
, 2014, s. 349–352
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Apelatywy ukryte w nazwach miejscowych (na podstawie ziemi lwowskiej), (w:) Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku
Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku. Red. I. Kępka, L. Warda-Radys. T. 1. Wyd. \"Bernardinum\". Gdańsk
, 2011, s. 32-42
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Czapla, A. Kutyła
Opis bibliograficzny:Nazwy lubelskich aptek.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Historyczno-Filologiczny. Lublin.
LX, z. 6, 2012, s. 75–85.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej.
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródła i monografie 379. Lubin , 2011, s. 328 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Toponimy ziemi halickiej w nowej interpretacji
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 2, 2019, s. 83-96.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Czapla
Opis bibliograficzny:Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: ”Cucułowce” i ”Czupernosów”.
Językoznawstwo
Językoznawstwo. Współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź
1, 2016, s. 63-68.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Antroponimia Bydgoszczy dziedzictwem kultury regionu.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Pod red. A. S. Dyszaka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz.
2, 2016, s. 27–47.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Artystyczne wykorzystanie znanej frazy z Elementarza Mariana Falskiego w utworze Wandy Chotomskiej „Ala ma kota”, (w:) Edukacja czytelnicza
Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. Anny Jakubowicz-Bryx, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
, 2011, s. 191–218.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Aspekty kulturowe, historyczne i topograficzne nazw bydgoskich ulic i osiedli, (w:) Język. Natura. Cywilizacja
Język. Natura. Cywilizacja, pod redakcją E. Laskowskiej, B. Morzyńskiej-Wrzosek i W, Czachowskiego, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr XXII, Bydgoszcz.
, 2012, s. 34–46.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Aspekty religijne i społeczne imion najstarszych mieszkańców regionu Bydgoszczy.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Series Nova. Katedrze Gramatyki i Semantyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW w Bydgoszczy. Bydgoszcz
Vol. 3 , 2018, s. 51-64,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Językowe i kulturowe aspekty imienia Edward, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 56–67.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo wiejskie a wiejskie mikrosystemy toponimiczne.
Acta onomastica
Acta onomastica. Red. M. Harvalík. Praha.
LV, 2016, s. 53–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Obraz społeczeństwa w międzywojennej Bydgoszczy utrwalony w antroponimii miasta w świetle powieści Wiesława Rogowskiego pt.: „Kamienny bruk”, (w:) Polszczyzna Mazowsza i Podlasia XVII
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XVII. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Towarzystwo Kultury Języka Odział w Łomży. Łomża.
, 2013, s. 115–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Omówienie książki L. B. Sudakiewicz \\\"Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej\\\".
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 1, 2015, s. 95–108.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:O zagadkowej nazwie osiedla Czyżówko, (w:) Polszczyzna budgoszczan
Polszczyzna budgoszczan. Historia i współczesność. Pod red. M. Święcickiej. Wydawnictwo UKW. Bydgoszcz.
, 2011, s. 117–127.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czaplicka-Jedlikowska
Opis bibliograficzny:Toponimy z końcówką ‘-e w mianowniku, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 169–181
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Cząstka-Szymon, H. Synowiec
Opis bibliograficzny:Onomastyka w szkole — refleksje dydaktyczne, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 119–130.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:K. Czechowska, M. Rzeszowski (red.)
Opis bibliograficzny:Duch i czas: materiały do dziejów Szubina i ziemi szubińskiej. [4/5]
Szubin, 2008-2009, s. 152 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:S. Przęczek-Kisielak, K. Czekańska, M. Gałkowska, P. Karpeta, M. Milaniak, K. Oracz, K. Ptak, A. Sarnowska-Frank, M. Stróżyk
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe w małopolskich rotach przysiąg sądowych z lat 1399–1418.
Conversatoria Linguistica
Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy afiliowany przy Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Siedlce
XII, 2018, s. 195–226,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Funkcje nazw własnych w esejach Zbigniewa Herberta na przykładzie Barbarzyńcy w ogrodzie, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 107-114.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w \\\"Trylogii księżycowej\\\" Jerzego Żuławskiego wobec słownika i systemu nazewnictwa potocznego.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVI, cz. 2, 2014, s. 11–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:O niektórych nazwiskach mieszkańców parafii Osie na podstawie księgi chrztu z lat 1741–1750, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 3. Red. A. Iwanowska, M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2016, s. 49–60.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Czemplik
Opis bibliograficzny:Sposoby polonizacji XVIII wiecznych nazwisk niemieckich utrwalonych w księgach chrztu parafii Osie, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 4. Red. Z. Lica, A. Lica, K. Czemplik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2018, s. 68–78.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Czerniakowska
Opis bibliograficzny:Nazwa Szopy, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 250–253.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Czerniakowska
Opis bibliograficzny:Jakie jest pochodzenie nazwiska znanego astronoma Jana Heweliusza?, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 253–256.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych.
Lublin , 2015, s. 223 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Nazwy geograficzne, dziedzictwo kulturowe i turystyka.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 53–73.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Przekład nazw geograficznych w „Podróży dookoła świata” Jurgija Lisianskiego (1803–1806).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 211–234.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, onomastyka literacka
Autor:A. Czerny
Opis bibliograficzny:Teoria nazw geograficznych.
Warszawa, 2011, s. 266 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:A. Czerny, M. Zych
Opis bibliograficzny:Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2013, s. 94 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czerny, M. Zych
Opis bibliograficzny:Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych.
Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 2011, s. 92 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Czesak
Opis bibliograficzny:Od Kareniny do Anodiny, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 146–150.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Czeszewski, K. Foremniak
Opis bibliograficzny:Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych. Red. Naukowa M. Bańko.
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 2011, s. 349 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:K. Czonstke
Opis bibliograficzny:Osadnictwo kultury pomorskiej na stanowiskach nr 18 i 19 w miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki
Teki Kociewskie
Teki Kociewskie. Czasopismo społeczno-kulturalne wydawane przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie. Tczew
z. 10, 2016, s. 112-116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Baza mroz w polskich toponimach i antroponimach, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 131–142.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Frekwencja i geografia imion najrzadziej nadawanych w Polsce w latach 1995–2010.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 71–93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Geographical Names Deriving from Saints’ Names (Patrocinia) in Poland.
Onomastica Uralica
Onomastica Uralica 8. Patrociny Settlement Names in Europe. Ed. V. Tóth. Debrecen–Helsinki
8, 2011, s. 227–245.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:I. Billy, Potsdam bis München. Die Ausfahrten der A-9 — ihre Namen kurz erklärt. Engelsdorfer Verlag. Leipzig 2012, 131 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 299–300.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Imię Maria w polskiej ojkonimii
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 43–51.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Imiona nadawane w Warszawie w latach 1995–2010, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 83–95.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Jeszcze o potrzebie ujednolicenia terminologii onomastycznej
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 1, 2019, s. 83-90.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Lexicon der Vornamen, 6., völing neu bearbeitete Auflage von Rosa und Volker Kohlheim. Dudenverlag. Mannheim–Zürich 2013, 480 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 302–303.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:K. Skowronek, B. Czopek-Kopciuch, H. Górny, M. Magda-Czekaj, E. Palinciuc-Dudek, E. Supranowicz
Opis bibliograficzny:„Najczęstsze nazwiska w Polsce – współczesność i historia. Słownik elektroniczny”. Stan badań nad projektem
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 299–314,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.)
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. XIII: Sa-Si
Kraków, 2016, s. 215 + II
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, U. Bijak (red.)
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany. T. XIV: Sk-Sn
Kraków, 2017, s. 197 + III
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Nick – nowa kategoria antroponimiczna?, (w:) Język w internecie
Język w internecie. Antologia. Pod red. naukową M. Kity i I. Loewe. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Katowice
, 2016, s. 123–127.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Onomastyka przyszłości
Polonica
Polonica. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kraków
XXXIV, 2014, s. 167-172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Portret onomastyczny Stefana Reczka
Słowo
Słowo. Studia językoznawcze. Instytut Filologii Polskiej UR. Rzeszów
9, 2018, s. 11-22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Prace Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 71–79.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Prace Komisji Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków., 2011, s. s. 111.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:R. Šrámek, Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft, Bd. 16, Praesens Verlag, Wien 2007, 569 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 239–240.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:The Great Toponymie Divide. Reflections on the definitione and usage of endonyms and exonyms. Ed. P. Woodman. Główny Urząd Geodezji I Kartografii. Warszawa 2012, 302 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 286–287.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Wkład Kazimierza Rymuta do polskiej onomastyki., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 97–106.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zachodnioeuropejskie poglądy na chrematonimię, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 125–132.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zmiany nazw miejscowości w świetle prac Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (na przykładzie województwa łódzkiego), (w:) Nie tylko o dydaktyce...
Nie tylko o dydaktyce... Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Annie Grochulskiej. Pod red. M. Obrusznik-Partyki i L. Pacan-Bonarek. Piotrków Trybunalski
, 2011, s. 73–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Czopek-Kopciuch
Opis bibliograficzny:Zunamen. Zeitschrift für Namenforschung/Surnames. Journal of Name Studies. Hrsg. S. Brendler. Jahrgang/Volume 5, Hefte/Numbers I–II. Hamburg 2010, 217 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 249–250.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Czwojdrak
Opis bibliograficzny:Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Zawiera rec. książki: M. Wolski, Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe. Wyd. Societas Vistulana. Kraków 2013, ss. 438
Studia Źródłoznawcze
Studia Źródłoznawcze. Commentationes. Warszawa-Poznań
T. LIII, 2015, s. 227-228. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Ostrołęka
z. 27, 2013, s. 48-58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic Kadzidła, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 349–356.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:D. Czyż
Opis bibliograficzny:O nazwach ulic pamiątkowych w Ostrołęce, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 133–136.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych. Cz. 1. Słownik nazwisk.
2013, s. LXX + 150 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o nazwiskach z formantem -owicz//-ewicz na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie inskrypcji nagrobnych wschodniej Lubelszczyzny), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 149–166.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Profesor Stefan Warchoł – kontynuator idei ośrodka slawistycznego w Lublinie, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 11–16.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Pseudonimy partyzanckie w obwodzie włodawskim utworzone od apelatywów odzwierzęcych, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 75–80.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Uwagi o mikrotoponimii powiatu włodawskiego, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 143–156.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Uwagi o pograniczu językowym na przykładzie antroponimii południowego Podlasia, (w:) Amor verborum nos unit
Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Stanisława Gali. Red. P. Stalmaszczyk, I Jaros. Wyd. UŁ. Łódź
, 2015, s. 53–66.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:F. Czyżewski
Opis bibliograficzny:Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi.
Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 2011, s. 301 s.
Rodzaj publikacji:księga pamiątkowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Dąbrowska
Opis bibliograficzny:Syntactic patterns of English and Polish fixed phrases with proper names.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin
T. LXIII, z. 6 , 2015, s. 53-88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Nazwiska z sufiksem -uk, -czuk w antroponimii polskiej na podstawie wybranych przykładów ze „Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku” Kazimierza Rymuta, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 137–150.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Uwagi o nazwiskach polskiego pochodzenia w wybranych ukraińskich słownikach antroponimicznych, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 97–108.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Warianty odmiejscowych struktur przymiotnikowych w polskiej antroponimii, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 113–122
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Wybrane antroponimy w perspektywie lokalnej i ogólnonarodowej, (w:) Kulturowe konteksty języka
Kulturowe konteksty języka. Pod red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońskiej. Szczecin.
, 2014, s. 47-56
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Dąbrowska-Kamińska
Opis bibliograficzny:Z zagadnień zapisu imion kanonicznych, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 187–198.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Dąbrowska
Opis bibliograficzny:Nowa Ameryka nad Wartą. Kolonizacja Łęgu Krzeszyckiego w okresie fryderycjańskim (II połowa XVIII wieku).
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
III, 2011, s. 91–104.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. M. Kojder. Lublin, 2014.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego.
XV, 2015, s. 646–650.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Etnonimy v russkih i pol’skih leksikografiˇceskih rabotah
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. 14, 2014, s. 165-177.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Etnonimy w słownikach ogólnych języka polskiego i rosyjskiego.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXV, nr 2, 2016, s. 363–375.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Księgi metrykalne dawnych parafii mahometańskich w Polsce jako źródło do badania antroponimii Tatarów litewsko-polskich, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 357–366.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim. M. Sajewicz. Lublin, 2013.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XIV, 2014, s. 380–382.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska w nagłówkach prasowych, (w:) Człowiek i kultura w komunikacji medialnej
Człowiek i kultura w komunikacji medialnej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin: Wyd. UMCS
, 2015, s. 111–122.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Nazwy rosyjskich uczelni wyższych w okresie poradzieckim.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XI, 2011, s. 169–183.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:On the Use of Surnames in Polish Newspaper Headlines.
Acta onomastica
Acta onomastica. Red. M. Harvalík. Praha.
LVI, 2016, s. 62–75.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Pani Profesor Zofia Abramowicz – kilka uwag o pracy badawczej i podróżach naukowych, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 27–31.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Rusyfikacja nazewnictwa osobowego w katolickich księgach metrykalnych Dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1918).
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXIV, nr 2, 2015, s. 363–374.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sokółce w okresie zaboru rosyjskiego (lata 1865–1918).
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 227–237.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Dacewicz
Opis bibliograficzny:Sposoby rejestracji osób w księgach metrykalnych dekanatu białostockiego w II połowie XIX wieku – alfabetyczne spisy ochrzczonych z roku 1875 i 1880, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 167–186.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska
Opis bibliograficzny:Le Petit Prince et les amis au pays des traduction.
Ksiągarnia Akademicka. Kraków, 2012, s. 656 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:Jedenastowieczne cmentarzysko w Morawach
Historia Slavorum Occidentis
Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Wyd. Adam Marszałek. Toruń
3 (14), 2017, s. 23–42.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:Książka ”Radzim - gród i wieś nad Wartą” w kontekście badań nad osadnictwem grodowym Wielkopolski. Zawiera recenzję książki: Radzim - gród i wieś nad Wartą. Dziekanowice 2017
Historia Slavorum Occidentis
Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Toruń
1, 2018, s. 109-118. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:O osadach służebnych. Uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis.
Historica Slavonorum Occidentis
Historica Slavonorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Toruń.
1 (10), 2016, s. 266–277.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Danielewski
Opis bibliograficzny:Przyczynek nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII-XIV wieku
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu
T. 16, 2015, s. 209-217.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Danowska
Opis bibliograficzny:Dzieje rodziny Czackich na Wołyniu do XVIII wieku
Przegląd Wschodnioeuropejski
Przegląd Wschodnioeuropejski. Centrum Badań Europy Wschodniej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
[Nr] 6, [cz.] 2 , 2015, s. 11-26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Dawidejt-Drobek
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic w Nysie w kontekście pamięci kulturowej.
Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2015, s. 160
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Dawidowicz
Opis bibliograficzny:\\\"Biba\\\", \\\"Lijek\\\", \\\"Wtorek\\\", \\\"Grucha\\\", czyli o przezwiskach polskich sportowców. , (w:) Język w Komunikacji 1
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2011, s. 95–102.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Mechanizmy kreacji onimów w literaturze dla dzieci (na przykładzie wybranych utworów)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 341–354,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Nazwy potraw a marketing. Perswazyjne środki językowe we współczesnym nazewnictwie gastronomicznym.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 13, 2013, s. 99–122.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Nazwy świąt katolickich w świadomości współczesnych użytkowników polszczyzny
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 6, 2015, s. 70-83.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa.
Roczniki Biblioteczne
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
T. LIX, 2015, s. 125-139.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:O nazwach kolorów farb do wnętrz sprzedawanych na polskim rynku
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo
z. 8, 2012, s. 53-73.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Dawidziak-Kładoczna
Opis bibliograficzny:Syntaktyczne ukształtowanie tytułów tekstów naukowych.
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo. Częstochowa.
z. 10, 2014, s. 87–103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Dębicki
Opis bibliograficzny:Zagadnienia etniczne i językowe jako czynniki spajające i dezintegrujące Śląsk nowożytny? Podokres 1618/48–1740
Sobótka
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Wrocław
T. LXVIII/2, 2013, s. 85-96.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Dębowiak
Opis bibliograficzny:Witold Mańczak (12 VIII 1924–12 I 2016).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 5–10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 7, 2011, s. 56–71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Kontakty językowe polsko-moskiewskie w XV wieku w świetle nazewnictwa geograficznego (na podstawie ”Roczników...” Jana Długosza).
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXIX, 2016, s. 75-90.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:O nazwach i ludziach: studium onomastyczne (na przykładzie wsi Wilczogęby w gm. Sadowne).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
nr 1, 2012, s. 25–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Decyk-Zięba
Opis bibliograficzny:Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do roku 1795.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 3, 2011, s. 5–29.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. I. Deczyński
Opis bibliograficzny:Kształtowanie nazewnictwa ulic toruńskiego osiedla Bielany w dwudziestoleciu międzywojennym.
Rocznik Toruński
Rocznik Toruński. Wyd. Towarzystwa Miłośników Torunia. Toruń
T. XLV, 2018, s. 105-135.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:T. Demidowicz
Opis bibliograficzny:Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. T. 1. Siedlce, 2009.
Szkice Podlaskie
Szkice Podlaskie. Siedleckie Towarzystwo Naukowe. Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Siedlce.
19/20, 2011/2012, s. 419–422.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Deptuchowa
Opis bibliograficzny:Profesor Marian Kucała – historyk języka, leksykograf i dydaktyk
LingVaria
LingVaria. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
21, 2016, s. 217–225.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:W. Długokęcki
Opis bibliograficzny:Środowisko geograficzne i topografia gdańskiego zespołu osadniczego we wczesnym średniowieczu (do początku XIV w.). Wybrane problemy.
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XX, 2018, s. 7–72,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. A. Dmochowski, A. Sikorski
Opis bibliograficzny:Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce. Zawiera rec. książki: T. Garczyński, Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce. Studium genealogiczne. Toruń 2012
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Warszawa
T. XII, 2013, s. 253-259. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. A. Dmochowski, A. Sikorski
Opis bibliograficzny:Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie. Zawiera rec. książki: Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie. T. 1-2. Szczecin 2011, 2014
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Lublin
T. VI, 2014, s. 326-340. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. A. Dmochowski
Opis bibliograficzny:O wartości przekazów rodzinnych dotyczących genealogii na przykładzie łukowskiej linii Dmochowskich herbu Pobóg
Gens
Gens. Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu.
, 2013/2014, s. 33-50.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. A. Dmochowski
Opis bibliograficzny:Próba identyfikacji kręgu krewniaczego Świętosława, pierwszego sędziego łukowskiego. Przyczynek do genealogii i osadnictwa rodu Pobogów w ziemi czerskiej w średniowieczu.
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Lublin Genealogical Society, Lublin
VI, 2014 (2015), s. 21–43,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Dzieńkowski, R. Dobrowolski
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne osadnictwo zachodniej części Ziemi Chełmskiej. Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osad
Prace i Materiały
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna. Łódź
46, 2013/2015, s. 55-70.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Dolatowski
Opis bibliograficzny:Spolszczenie nazw stacji i przystanków kolejowych województw lubelskiego i lubuskiego. Statystyczna analiza porównawcza.
Język w Poznaniu
Język w Poznaniu. Ogólnopolska Studencka Językoznawcza Konferencja Naukowa. Wydawnictwo UAM. Poznań
T. 5, 2015, s. 39-54.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:19. Slovenská Onomastická Konferencia (Bratysława, 28–30 IV 2014).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 451–458.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Chrematonimy na polskich stronach interentowych wirtualnych państw i społeczeństw.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 73–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Jak opisywać nazwy własne w grach komputerowych? Z dylematów onomasty, (w:) Z nazwą w świat
Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Pod red. M. Graf, W. Hofmańskiego, P. Grafa. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o.o. Poznań
, 2018, s. 183–193.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:I. Domaciuk-Czarny, P. Herbut
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo przestrzeni fantasy w grze MMORPG Kroniki Fallathanu 2.
Acta onomastica
Acta onomastica. Red. M. Harvalík. Praha.
LV, 2016, s. 69–80.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Nazwy miejsc w wybranych utworach literatury niemimetycznej, (w:) OKO XVIII/2
Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2015, s. 321–331
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w fantasy humorystycznej na przykładzie utworów Jacka Piekary i Pawła Majki.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 51–65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w ”Kronikach Jakuba Wędrowycza” Andrzeja Pilipiuka.
Roczniki Humanistyczne
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin
T. 66, z. 6 , 2018, s. 29-42,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej. Lublin , 2015, s. ss. 223
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Onimiczne realizacje motywu quest w tekstach fantasy, (w:) Wędrówka, podróż, migracja
Wędrówka, podróż, migracja. Red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz. Katowice
, 2018, s. 207–218.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Sposoby opisu nazw własnych w utworach zaliczanych do fantasy, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 368–377.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:I. Domaciuk-Czarny
Opis bibliograficzny:Uwagi o nazwach własnych w tekstach gier komputerowych z gatunku fantasy.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/3, 2016, s. 19–30,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:A. Domagała
Opis bibliograficzny:M. Rutkiewicz-Hanczewska, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej. Poznań 2016, 444 s.
Logopedia
Logopedia. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Lublin
XLVI, 2017, s. 355-358,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. A. Konkel, K. Domagała-Konkel
Opis bibliograficzny:Zarys dziejów rodu von Kerkow.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VIII, 2016, s. 219–240.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:H. A. Konkel, K. Domagała-Konkel
Opis bibliograficzny:Zarys dziejów wsi Golczew.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VII, 2015, s. 117–142.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Dombrowski
Opis bibliograficzny:Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów: analiza semantyczna.
Językoznawstwo
Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
T. 9 , 2015, s. 31–41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Kochanowski, K. Donimirska
Opis bibliograficzny:Zmienne losy sieci osadniczej regionu mazowieckiego, w tym Obszaru Metropolitalnego Warszawy
Mazowsze Studia Regionalne
Mazowsze Studia Regionalne. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
25, 2018, s. 29-44.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:O. Dorczuk
Opis bibliograficzny:Antroponimikon ”sluˇzilyh lˆudej” Ivana Groznogo. Oo formal’nyh pokazatelˆah social’nogo statusa nositelej imen.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa
R. LXVI, nr 4 , 2017, s. 635-650.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Doroszewski
Opis bibliograficzny:Ujmowanie w cudzysłów ostatnich członów wielowyrazowych nazw własnych, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 38–42.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, poprawność
Autor:H. Drawnel
Opis bibliograficzny:The transformation of biblical proper names. J. Kraˇsovec, The transformation of biblical proper names. New York 2010.
Biblical Annals
Biblical Annals. Czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie
Vol. 3, nr 1, 2013, s. 193-195.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Drążek
Opis bibliograficzny:Analiza strukturalno-semantyczna wybranych nazw gabinetów stomatologicznych w województwie podkarpackim.
Słowo
Słowo. Studia językoznawcze. Instytut Filologii Polskiej UR. Rzeszów
7, 2016, s. 184-195.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:B. Drążek
Opis bibliograficzny:Nazwy pokojów zagadek jako element gier językowych między nadawcą a odbiorcą tekstu reklamowego
Słowo
Słowo. Studia językoznawcze. Instytut Filologii Polskiej UR. Rzeszów.
9, 2018, s. 23-31.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:S. Drewniak
Opis bibliograficzny:"Dziewierzowa spadli z drabiny", czyli o nazwach naszych krewnych i powinowatych (podane uwagi oparto na języku mieszkańców okolic Błażowej w pow. rzeszowskim).
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa
z. 2, 2012, s. 85–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Drozd
Opis bibliograficzny:Inskrypcje na tatarskim cmentarzu w Osmołowie.
PrzOrient
Przegląd Orientalistyczny. Rocznik społeczno-naukowy. Warszawa
1/2, 2016, s. 73-88,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:U. Jęczeń, K. Drozd
Opis bibliograficzny:Nazwy geograficzne w świadomości językowej osoby niepełnosprawnej intelektualnie.
Logopedia
Logopedia. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS. Lublin
T. XLVI , 2017, s. 321-335,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Drożdż
Opis bibliograficzny:Olza w krajobrazie nazewniczym Górnego Śląska.
Studia Śląskie
Studia Śląskie. Wyd. Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu. Opole
T. LXXIX, 2016, s. 203-216.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Dróżdż
Opis bibliograficzny:Lotnictwo i lotnicy w nazewnictwie ulic Krakowa
Krakowski Rocznik Archiwalny
Krakowski Rocznik Archiwalny. Archiwum Narodowe w Krakowie
T. XIX, 2013, s. 81-105.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Drzonek
Opis bibliograficzny:Nazwisko, hasło czy koszula? Atrybuty autoprezentacji pośredniej – przykłady ze szczecińskiej kampanii samorządowej 2014 roku
Edukacja Humanistyczna
Edukacja Humanistyczna. \"Pedagogium\" Wydawnictwo OR Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
1, 2016, s. 77–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Dubaj
Opis bibliograficzny:Patroni nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej i podległych placówek SG.
Rocznik Chełmski
Rocznik Chełmski. Rocznik historyczny. Chełm.
XIX, 2015, s. 231–262.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:J. Dubiec-Stach
Opis bibliograficzny:Diachroniczna analiza nazw ulic w Schwerin an der Warthe/Skwierzyna.
Język. Religia. Tożsamość
Język. Religia. Tożsamość. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża. Gorzów Wielkopolski
1, 2018, s. 23-34,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Dubiec-Stach
Opis bibliograficzny:Polskie i niemieckie nazwy miejscowości w powiecie skwierzyńskim.
Dziedzictwo Kulturowe Regionu Pogranicza
Dziedzictwo Kulturowe Regionu Pogranicza. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski
T. 7, 2018, s. 27-36,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:”Anastazje”, ”dyzmowie” i ”misiewicze”, czyli o eponimach.
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 6, 2017, s. 109-112.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Bogucicki czy bogucki?
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 9, 2017, s. 121-122.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Dlaczego Samarytanin?
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 7, 2015, s. 129-130.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Europa – geneza nazwy, ewolucja pojęcia
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 8, 2014, s. 112-113,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Europejczyk – europejczyk?
PorJęz
Poradnik Językowy.
z. 9, 2018, s. 117-118,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Imię
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 10, 2012, s. 119-121,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Muzułmanin — muzułman
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 5, 2014, s. 129-131.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo polonijne — łącznik między „starym” a „nowym” krajem, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 157–164.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Nazwisko
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 2, 2013, s. 125-127,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:”Nietypowe” imiona
PorJęz
Poradnik Językowy. Warszawa
z. 2, 2019, s. 123-125.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Polskie nazwy „emigracyjne”
Poradnik Językowy
Poradnik Językowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
z. 9, 2014, s. 114-116,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Profesor Janusz Siatkowski. Polonista, bohemista, slawista
Bohemistyka
Bohemistyka. Instytut Filologii Słowiańskiej. Poznań
R. XIV, [nr] 3 , 2014, s. 293-299.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:S. Dubisz
Opis bibliograficzny:Przygraniczny problem.
PorJęz
Poradnik Językowy.
z. 1, 2018, s. 98-99,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:S. Dubisz, Z. Zaron, M. Stępień
Opis bibliograficzny:”Słownik nazw osobowych”. Cele i założenia
Studia Pragmalingwistyczne
Studia Pragmalingwistyczne. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
R. 5, 2013, s. 129-139.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:H. Duda
Opis bibliograficzny:\\\"Fert\\\" i \\\"Ferd\\\". Durnowate \\\"d\\\" czy reguły (mor)fonologiczne? , (w:) Poezja i egzystencja
Poezja i egzystencja. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta. Red. W. Kruszewski, D. Pachocki. Lublin
, 2015, s. 505-516.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Duda
Opis bibliograficzny:Materiały do słownika biograficznego Małopolski
Małopolska
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Kraków
T. XVII, 2015, s. 317-321.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. Dudek
Opis bibliograficzny:Language Policy, Dialect and Bilingualism: A focus on Hungarian language use in Slovakia, red. I. Vančo, L. A. Arany, Civic Association Gramma Language Office Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2011, 169 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 245–247.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Palinciuc-Dudek, P. Dudek
Opis bibliograficzny:O Hrabim Murdel-Bęskim, Lilce, Mirce..., czyli o autografonimach wybranych twórców dwudziestolecia międzywojennego.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 119–138.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:P. Dudek
Opis bibliograficzny:W. Decyk-Zięba, Leksykon geograficzny bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia). Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2009, 326 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 238–241.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Palinciuc-Dudek, P. Dudek
Opis bibliograficzny:W stronę asymilacji, integracji czy separacji? O imionach w aspekcie dwukulturowości i emigracji
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 253–263.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Magda-Czekaj, P. Dudek
Opis bibliograficzny:XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka — neohumanistyka — nauki społeczne” (Kraków, 21–23 września 2016 r.).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 321–326.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Autor:A. Dudek-Szumigaj
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w inskrypcjach nagrobnych pogranicza polsko-ukraińskiego, (w:) Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych
Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997). Red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa. Lublin–Włodawa
, 2015, s. 159-172.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Dudek-Szumigaj
Opis bibliograficzny:Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie w świetle badań nad inskrypcjami nagrobnymi, (w:) Droga ku wzajemności
Droga ku wzajemności. Materiały XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Red. E. Pańkow, I. Popow, E. Jarmusik. Lida
, 2014, s. 130-136.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Archaizmy w rozwoju zachodniopomorskich sonantów na tle gwar kaszubskich i innych języków słowiańskich (uwagi o różnych przyczynach braku metatezy w nazwie miejscowości Kołdrąb i pomorskich nazwach typu Karwia, Starogard).
Slawistyka
Slawistyka. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś.
12, 2012, s. 15–21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Fala i wełna – pochodzenie polskich wyrazów oraz ich najstarsze przekształcenia semantyczne (z nazewnictwem w tle, np. nazwa rzeki Wełna, nazwa miejscowości Wleń oraz nazwy miejsc Wawel i Bawół).
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XX/3, 2018, s. 43–50,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Kilka ciekawych nazw terenowych Pomorza Zachodniego (z wieloznacznym elementem *-anc, niem. -anz), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 161–168.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Kłomia i inne wielkopolskie nazwy jeziornych toni rybackich związane z określeniami zwierząt wodnych oraz narzędziami do ich połowu.
Prace Językoznawcze UW-M
Prace Językoznawcze UW-M. Olsztyn 2011
XIII, 2011, s. 87–92.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
XIX/2, 2017, s. 5–12.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie. T. II: *Q–Ž.
Instytut Slawistyki PAN. Fundacja Slawistyczna. Warszawa, 2013, s. 166 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Słowiańskie dwuczłonowe imiona przezwiskowe ze „Słownika nazw terenowych Pomorza Zachodniego”
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wyd. UMW w Olsztynie.
XV/3, 2013, s. 5–13.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Uwagi o nazwach terenowych Pomorza Zachodniego na tle toponimii innych regionów Polski, (w:) Polszczyzna Mazowsza i Podlasia XVI
Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. T. XVI. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, red. H. Sędziak, D. Czyż. Łomża
, 2012, s. 222–228.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Wybrane nazwy jezior z terenu Welskiego Parku Krajobrazowego i najbliższej okolicy.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wyd. UMW w Olsztynie.
XIV, 2012, s. 79–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Wilczewska, J. Duma
Opis bibliograficzny:XVII Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna (Olsztyn, 9–11 września 2010).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 295–297.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Duma
Opis bibliograficzny:Zagadkowa nazwa rzeki Powa dawniej Pokrzywnica.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/2, 2016, s. 45–52,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Dunaj
Opis bibliograficzny:Funkcje nazw własnych
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 77–89.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Dunaj, M. Mycawka
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o klasyfikacjach nazw własnych, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 165–175.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:B. Dunaj
Opis bibliograficzny:Mieczysław Karaś (1924–1977) – uczony i człowiek., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 49–55.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Dunaj, M. Mycawka
Opis bibliograficzny:Pisownia a wymowa polska w perspektywie historycznej
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCV, z. 5, 2015, s. 397-405.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Dunaj, M. Mycawka
Opis bibliograficzny:Zmienność normy w polszczyźnie literackiej (na przykładzie realizacji grupy xv), (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 435–442.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Duska
Opis bibliograficzny:Maria Karpluk (30 X 1925–2 I 2016).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
l, 2016, s. 11–12.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Duska
Opis bibliograficzny:Profesor Maria Karpluk (1925-2016).
BiulPTJ
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Kraków
z. LXXIII, 2017, s. 13-15,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:K. Duszyk
Opis bibliograficzny:Motywy nadawania imion zwierzętom domowym w świetle Autobiografii na czterech łapach Doroty Sumińskiej
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 47–61.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:zoonimy
Autor:H. Duszyński
Opis bibliograficzny:Nazwy białoruskich kawiarni, restauracji i barów, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 169–178.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:H. Duszyński
Opis bibliograficzny:Topografičeskie nazvaniâ ulic goroda Grodno.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LX, nr 3, 2011, s. 395–403.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Antroponimia cmentarza komunalnego przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy (lata 1925–1935). Nazwiska osób dorosłych utworzone od nazw własnych, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 199–216.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Imiona uczniów Włocławskiego Gimnazjum Męskiego z lat 1913–1914, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 169–176
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Nazwiska odimienne wiernych parafii prawosławnej w Rypinie w początkach XX wieku, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 147-158.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic Sadek w powiecie nakielskim
Conversatoria Linguistica
Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Siedlce
R. 7, 2013, s. 43-52.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Sposoby identyfikacji osób w księgach metrykalnych parafii prawosławnych na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej na przełomie XIX i XX wieku.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Rocznik naukowy Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.
T. XXII/3, 2017, s. 7–20,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Z antroponimii Krajny. Imiona mieszkańców Nakła urodzonych w latach 1874–1875 (na podstawie akt Urzędu Stanu Cywilnego Nakło Miasto)
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 1, 2019, s. 195-208.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Duszyński-Karabasz
Opis bibliograficzny:Zmiany w urbanonimii Nakła nad Notecią (na przykładzie polskich i niemieckich nazw ulic i placów), (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 91–99
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Dygdała
Opis bibliograficzny:Historyk Kujaw i nie tylko. Sylwetka naukowa profesora Zenona Guldona
Ziemia Kujawska
Ziemia Kujawska. Polskie Towarzystwo Historyczne; Oddziały w Inowrocławiu i Włocławku.
T. XXVI, 2018, s. 109-121.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:J. Dygdała
Opis bibliograficzny:Lustracja województw Prus Królewskich 1765. T. 3, Województwo malborskie; Aneks: inwentarz zamku malborskiego 1764.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Toruń, 2011, s. XXIX, 1 nlb. + 134 s, tabl.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Dygdała
Opis bibliograficzny:Lustracja województw Prus Królewskich 1765. T. 4, Indeksy.
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Toruń, 2015, s. 220 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. S. Dyszak
Opis bibliograficzny:Charakterystyka leksykalno-gramatyczna złożonych nazw miejscowości byłego województwa bydgoskiego.
Linguistica Bidgostiana
Linguistica Bidgostiana. Series Nova. Katedrze Gramatyki i Semantyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW w Bydgoszczy. Bydgoszcz
Vol. 3, 2018, s. 65-81,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. S. Dyszak
Opis bibliograficzny:Święty Krzyż i wyrazy pokrewne w systemie leksykalno-słowotwórczym polszczyzny i we współczesnym uzusie.
Debaty Świętokrzyskie
Debaty Świętokrzyskie. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce
vol. 2, 2016, s. 39-58.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:J. Gajowniczek, Z. Dzedzej
Opis bibliograficzny:Historia zapisana w nazwach. Spacer słowiańskimi ścieżkami po Dolickiej Ziemi.
Dolice, 2015, s. 419 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Dzięgiel, T. Korpysz.
Opis bibliograficzny:Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
Prace Językozanwcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW. Wydawnictwo Uniwersytetu Karydnała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa , 2013, s. 364 s.
Rodzaj publikacji:księga pamiątkowa
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:E. Dzięgiel
Opis bibliograficzny:O losach etnonimów Lach i Mazur na dawnych Kresach południowo-wschodnich, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 117–132.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:P. M. Dziembowski
Opis bibliograficzny:Materiały do genealogii rodziny Paetz. Przyczynek do genealogii rodzin bamberskich
Gens
Gens. Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu.
, 2015/2016, s. 15-80.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. M. Dziembowski
Opis bibliograficzny:Metryki szlachty parafii ewangelickiej w Międzychodzie. Wypisy
Gens
Gens. Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu.
, 2013/2014, s. 109-145.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:P. M. Dziembowski
Opis bibliograficzny:Przyczynek do genealogii rodziny Anioła
Gens
Gens. Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu.
, 2018, s. 127-138.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:K. Dzierzkowski
Opis bibliograficzny:Zacne rodziny Kramarkiewiczów i Paruszewskich
Kronika Miasta Poznania
Kronika Miasta Poznania. Kwartalnik poświęcony historii i współczesności Poznania. Wydawnictwo Miejskie Posnania. Poznań
4, 2015, s. 7-22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Dziewanowski, P. Romanowicz
Opis bibliograficzny:Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską
Materiały Zachodniopomorskie
Materiały Zachodniopomorskie. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie
T. 12, 2016, s. 573-610.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Dziewanowski-Stefańczyk
Opis bibliograficzny:Dziewanowscy i ich dwór w Grodkowie: zarys biografii.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
3, 2015, s. 10–26.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Dziwisz
Opis bibliograficzny:Nazwy realiów w przekładzie literatury fantasy – analiza wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego i ich tłumaczeń na język rosyjski.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Rocznik naukowy Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn.
T. XXIII/2, 2018, s. 43–54,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:R. Dźwigoł
Opis bibliograficzny:”Mała ojczyzna” Ślązaka we frazeologizmach i przysłowiach gwarowych (Śląsk Cieszyński, Górny Śląsk, Śląsk Opolski).
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Kraków
10, 2015, s. 15-39.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:R. Dźwigoł
Opis bibliograficzny:O śląskiej frazeologii i paremiologii toponimicznej raz jeszcze.
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Kraków
11, 2016, s. 58-74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:A. Ostasz, P. M. Pogodziński, E, Przytarska
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczne grodzisko w Śliwinach, gm. Tczew
s. ,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Ebertowski
Opis bibliograficzny:Bazy genealogiczne jako pomoc w poszukiwaniu przodków
Folia Bibliologica
Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS. Lublin
vol. 60, 2018, s. 187-207.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:E. Eichler, Ch. Zschieschang
Opis bibliograficzny:Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße. Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Band 81. Philologisch-historische Klasse.
Leipzig, 2011, s. 256 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Elbanowski
Opis bibliograficzny:Nazywanie Ameryki: Nowy Świat w słownikach w latach 1550–1750
PF
Prace Filologiczne
LXIV/1, 2013, s. 65–98,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:L. Engelking
Opis bibliograficzny:V oraz hrabia Tołstoj. Antroponimy i toponimy w twórczości powieściowej Vladimira Nabokova ze szczególnym uwzględnieniem częściowej bezimienności oraz nazw własnych przejętych z rzeczywistości pozatekstowej.
Acta Universitatis Lodziensis
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica.
z. 15, 2018, s. 169-178,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Famielec
Opis bibliograficzny:A. Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2012, s. 231.
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIV, z. 4, 2014, s. 379-381.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Famielec
Opis bibliograficzny:Charakterystyka językowa materiału onomastycznego (na przykładzie nazw terenowych z powiatu ełckiego).
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
11, 2011, s. 57–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Famielec
Opis bibliograficzny:Kreacje nazewnicze trójmiejskich osiedli mieszkaniowych
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku
16, 2016, s. 95–107.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Famielec
Opis bibliograficzny:Pamˆat’ goroda. Sledy Velikoj Oteˇcestvennoj vojny v nazvaniˆah brestskih ulic.
Białorutenistyka Białostocka
Białorutenistyka Białostocka. Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok
T. 7, 2015, s. 395-405.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Famielec
Opis bibliograficzny:Urbanonimnaˆa sistema meˇzvoennogo Bresta-nad-Bugom.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Uniwersytet w Białymstoku Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok.
T. XVI, 2016, s. 193-205.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Fedoriuk
Opis bibliograficzny:Specyfika funkcjonowania form adresatywnych w językach polskim i ukraińskim (uwagi wstępne)
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 131. Studia Linguistica VIII. Kraków
VIII, 2013, s. 73–81.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:O. Felecan
Opis bibliograficzny:„Name and Naming”. Proceedings of the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contemporary Public Space. ICONN 2. Baia Mare, May 9–11, 2013.
Editura Mega. Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2013, s. 1115 s.
Rodzaj publikacji:materiały pokonferencyjne
Słowa kluczowe:varia
Autor:T. Figlus
Opis bibliograficzny:Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
XV, 2015, s. 89–108.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Figlus
Opis bibliograficzny:Problem osad zaginionych na gruncie badań geograficzno-historycznych. Próba konceptualizacji teoretycznej i wybrane zagadnienia metodyczno-empiryczne
Acta Universitatis Lodziensis
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Łódź
z. 25, 2016, s. 83-108.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:T. Figlus
Opis bibliograficzny:Rozwój osadnictwa wiejskiego w kluczu uniejowskim dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich
Biuletyn Uniejowski
Biuletyn Uniejowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
05, 2016, s. 5-28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Figlus
Opis bibliograficzny:Wsie olęderskie w Polsce Środkowej. Uwagi na temat zróżnicowania morfogenetycznego na tle rozwoju osadnictwa.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LXII, 2014, s. 143–159.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Fijałkowski
Opis bibliograficzny:Polsko-żydowska topografia Warszawy. Z pism varsavianistycznych Ringelbluma.
Kwartalnik Historii Żydów
Kwartalnik Historii Żydów. Warszawa
4, 2015, s. 659-672.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, varia
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn.
XX, 2015, s. 187–194.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Historyczne nazwy terenowe Sokólszczyzny.
Studia Wschodniosłowiańskie
Studia Wschodniosłowiańskie. Rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą i językiem narodów wschodniosłowiańskich. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Bydgoskiego. Bydgoszcz.
XV, 2015, s. 253–263.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Litewski rdzeń var- w nazwach terenowych Sokólszczyzny.
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
18/2, 2016, s. 113–118,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:M. Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Białystok 2016, 799 s.
SlOcc
Slavia Occidentalis. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań
T. LXXIV, [z.] 1 , 2017, s. 180-182,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe powiatu sokólskiego z sufiksem -icha.
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn.
XVI, cz. 2, 2014, s. 15–24.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe związane z gospodarką rolną i leśną w powiecie sokólskim
Białorutenistyka Białostocka
Białorutenistyka Białostocka. Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok
T. IV, 2012, s. 291-299.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Filinowicz
Opis bibliograficzny:Wartościowa publikacja z zakresu mikrotoponimii. Zawiera recenzję książki: M. Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego. Rozprawy Slawistyczne UMCS 25. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2014, 202 s.
Białorutenistyka Białostocka
Białorutenistyka Białostocka. Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej. Białystok
T. 8, 2016, s. 510-513.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:G. Filip
Opis bibliograficzny:O nazwach modeli samochodów marki Volkswagen, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 294–303.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Firlej
Opis bibliograficzny:Odmiana nazwisk polskich. Część I
Polonica
Polonica. Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. XXXVIII, 2018, s. 19–49.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Flont
Opis bibliograficzny:Tytuły polskich zinów (część II).
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XIX/2, 2017, s. 13–38,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Flont
Opis bibliograficzny:Tytuły polskich zinów. Wstęp do badań nad onimią „trzeciego obiegu” (1978–1989) i „obiegu alternatywnego” (od 1990).
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/3, 2016, s. 31–54,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:J. Florczak
Opis bibliograficzny:Bierzwnik dawniej i dziś.
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archwialny. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wielkopolskim.
nr 19, 2016, s. 407–413.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Florek
Opis bibliograficzny:Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych
Slavia Antiqua
Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań.
T. LIX, 2018, s. 281-312.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Florek
Opis bibliograficzny:Rudnik nad Sanem. Układ przestrzenny i przemiany topografii miasta od połowy XVI do końca XIX w.
Analecta Archaeologica Ressoviensia
Analecta Archaeologica Ressoviensia. Wyd. Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów
vol. 7, 2012, s. 497-529.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Kołodziej, P. Fojtů
Opis bibliograficzny:Leksykograficzne opracowanie jednostek urbozoonimicznych w językach słowiańskich: problematyka gromadzenia i próba systematyzacji materiału. (Projekt słownika urbozoonimów słowiańskich), (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 259–268.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:K. Fokt
Opis bibliograficzny:Między Pragą a Miśnią: o lokalizacji Pobarane i Trebouane raz jeszcze
Sobótka
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Wrocław
T. LXIX/1, 2014, s. 3-22.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Fokt, M. Legut-Pintal
Opis bibliograficzny:Wzgórza Strzelińskie (zanikła średniowieczna wieś)
Silesia Antiqua
Silesia Antiqua. Muzeum Archeologiczne. Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia
T. XLIX , 2014, s. 221-224.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:S. Folgert
Opis bibliograficzny:”Katopolak” w ”katolandzie”. O najnowszych złożeniach ze zdezintegrowaną podstawą ”kato-”.
Język. Szkoła. Religia
Język. Szkoła. Religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie. Wyd. „Bernardinum”. Pelplin
T. XI, nr 4 , 2016, s. 56-65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Folta
Opis bibliograficzny:Jasło - to będą w przyszłości polskie Ateny!
Rocznik Jasielski
Rocznik Jasielski. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jasło
T. 9, 2018, s. 53-76.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. K. Frąckiewicz
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszczan łomżyńskich z XIX wieku w aktach rzymskokatolickich metryk rodzinnych parafii łomżyńskiej.
Studia Łomżyńskie
Studia Łomżyńskie. Łomża.
XXV, 2015, s. 215–232.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:L. Frączek
Opis bibliograficzny:Dziesięć pokoleń Gradoniów. Zawiera recenzję książki: M. Gradoń, Dziesięć pokoleń Gradoniów. Szczekociny 2015, ss. 159.
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne. Wydawnictwo: Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce
T. 5, 2016, s. 366-368. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:L. Frączek
Opis bibliograficzny:Rodzina Gierczyckich jako przykład szczekocińskiej rodziny mieszczańskiej na przełomie XVIII i XIX wieku.
Szczekociński Rocznik Historyczny
Szczekociński Rocznik Historyczny. Szczekociny.
I, 2013, s. 59–101.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Franczak
Opis bibliograficzny:Niewielkie jeziora na grzbiecie Policy
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony tematyce górskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
T. LXXVIII, 2012, s. 202-203.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Franczak
Opis bibliograficzny:Ryty naskalne Pod Mraźnicą w Skawicy Suchej Górze (Pasmo Polic)
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony tematyce górskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
R. LXXX, 2014, s. 195-196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Franczak
Opis bibliograficzny:Skała z rytami w Skawicy, w miejscu zwanym Na Zalesiu (Pasmo Polic)
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony tematyce górskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
R. LXXXI, 2015, s. 204-205.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Frolak
Opis bibliograficzny:Feliks Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, część 1: Słownik nazwisk. – Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2013, 151 s.
Rocznik Slawistyczny
Rocznik Slawistyczny. The Committee on Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Warszawa
LXIV, 2015, s. 167–173.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Fryda
Opis bibliograficzny:Szlacheckie „defraudacje” w lasach królewskich starostwa człuchowskiego, w świetle zapisów w XVIII-wiecznych chojnickich księgach miejskich
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Pod red. K. Jaruszewskiego i B. Kuffla. Chojnice.
30, 2014, s. 167–178.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. S. Fryźlewicz, H. Śmiałkowski
Opis bibliograficzny:Nadawanie nazw ulicom w mieście Nowy Targ w latach 1945-1989.
Almanach Nowotarski
Almanach Nowotarski. Rocznik społeczno-kulturalny. Nowy Targ
19, 2015, s. 61-66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Fuglewicz
Opis bibliograficzny:Dzieje badań radomskich cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, czyli co możemy powiedzieć o naszych przodkach
Radomskie Studia Humanistyczne
Radomskie Studia Humanistyczne. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu
T. 1, 2013, s. 29-54.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:J. Furmanek
Opis bibliograficzny:Ewolucja i etymologia nazwiska ”Furmanek”
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Ostrów Wielkopolski
R. VII, 2012, s. 215-217.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Gackowski
Opis bibliograficzny:Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Przyczynek do studiów geograficzno-osadniczych
Rocznik Grudziądzki
Rocznik Grudziądzki. Muzeum w Grudziądzu
XXII, 2014, s. 11–21.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Gackowski
Opis bibliograficzny:Pozostałości osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Czarnowie (dawny Kamieniec), pow. Toruń, w świetle badań w 2012 r. (stan. 46/AZP 38-39/1)
Acta Archaeologica Pomoranica
Acta Archaeologica Pomoranica. Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Stargardzie
T. 5, 2015, s. 67-78.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Gajda
Opis bibliograficzny:Horyzonty humanistyki.
Opole, 2012, s. 150 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Gajda
Opis bibliograficzny:Władysław Lubaś (1932–2014).
Studia Slavica
Studia Slavica. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
18, cz. 2, 2014, s. 5–7.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Geneza i funkcja antroponimicznych formantów -ał, -ała, -ało, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 513–524
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Jeszcze w sprawie homonimii onomastycznej, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 81–88.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Kategorie semantyczne a odmiany stylistyczne w antroponimii, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 525–551
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Nazwiska polskie na -ak, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 487–492.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Nazwiska polskie na -ek, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 181–186.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Polskie nazwy osobowe z formantami -ał, -ała, -ało, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 553–572
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Rola antroponimicznego przyrostka -ski w kulturze nazewniczej, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 573–580
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Słowotwórstwo polskich nazw osobowych z formantami -ał, -ała, -ało, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 461–478
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Struktura morfologiczna polskich antroponimów z komponentem -el, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 615–628
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:System antroponimiczny imion, przezwisk, nazwisk, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 607–613
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Gala
Opis bibliograficzny:Zagadnienie prymarności i sekundarności w onomastyce, (w:) Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych
Wybór pism dialektologicznych i onomastycznych. Red. I. Jaros. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
, 2014, s. 645–649
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:Z. Gałecki
Opis bibliograficzny:Łysogóry i terenowe nazwy własne pochodzące od przymiotnika łysy.
Debaty Świętokrzyskie
Debaty Świętokrzyskie. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce
vol. 2, 2016, s. 29-37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Gałecki
Opis bibliograficzny:O nazwach ulic w małych miejscowościach, (w:) Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych
Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997). Red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa. Lublin–Włodawa
, 2015, s. 173-180.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Gałecki
Opis bibliograficzny:Slavek i Slawko - nazwy maskotek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne KUL. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin
LX, z. 6., 2012, s. 87-95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:Z. Gałecki
Opis bibliograficzny:Trzepizur. Rozprawka metodyczna, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 493–496.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Gałecki
Opis bibliograficzny:Z zagadnień gramatyki onomastycznej. Rodzaj gramatyczny i odmiana nazw miejscowych typu Czerśl, Gostchorz, Ros(s)orz, Sterdyń, Wohyń, (w:) Verba docent
Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej. Praca zbiorowa, red. E. Koriakowcewa, V. Machnicka, R. Mnich, K. Wojtczuk, t. I, Siedlce
, 2012, s. 75-84.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, poprawność
Autor:K. Galewska
Opis bibliograficzny:Tłumaczenie chińskich nazw własnych w ujęciu kognitywnym
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII , 2019, s. 263-278.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:C. Galilej
Opis bibliograficzny:Z problematyki tłumaczeń anglojęzycznych tytułów filmowych na język polski
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin
T. LX, z. 8, 2012, s. 15-29.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Aspekt lokalizujący chrematonimów w świetle mikrotoponimii i makrotoponimii. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 267–278.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Chrematonimia w kulturze współczesnej.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 55–71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 181–194.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Funkcja marketingowa chrematonimów w przestrzeni gospodarczej, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 159-168.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Hasła reklamowe miast polskich w kontekście urbonimicznym.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LX, 2014, s. 67–79.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Il coronimo Italia/Włochy. Significati, etimologie, equivalenti, omonimi, antonomasie.
Studia de Cultura
Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Kraków
[T.] 9, [nr] 1 , 2017, s. 37-47.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Imię Maria w onimii włoskiej
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 53 – 64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:La crematonimia come classe "non-convenzionale" dell'onimia, (w:) Name and Naming
Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional/Unconventional in Onomastics. Baia Mare, September 1-3, 2015. Ed. by O. Felecan. Cluj-Napoca.
, 2015, s. 25-36.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:La (non) convenzionalitá della crematonimia storica e contemporanea.
RIOn
Rivista Italiana di Onomastica. Roma.
XXII/1, 2016, s. 111–124.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Licentia onimica. O tworzeniu i używaniu nazw własnych we współczesnym języku, (w:) Poznawanie słowa 2
Poznawanie słowa 2. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2010/2011. Red. P. Stalmaszczyk, A. Obrębska. Łódź
, 2011, s. 11–35.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:L’onymie sportive et la zone de transition entre les noms propres et les noms communs dans le langage du sport
Voprosy onomastiki
Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)
Issue 3 (15), 2018, s. 190–201,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Meeting of the Commission of Onomastics at the International Committee of Slavists
Voprosy onomastiki
Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)
Issue 2 (11), 2011, s. 123–125,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Pod red. I. Sarnowskiej-Giefing, M. Graf. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2010, 630 s.
RiON
Rivista Italiana di Onomastica. Roma XVII/1.
XVII/1, 2011, s. 187–190.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie badań nad mikro- i makrotoponimią — podsumowanie XVIII Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 323–331.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo włoskie w polskiej rzeczywistości językowej
Prace Komisji Neofilologicznej PAU
Prace Komisji Neofilologicznej PAU. Polska Akademia Umiejętności. Kraków
T. 12, 2014, s. 65-89.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Nazwa i obiekt w onomastyce, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 55–62
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Nazwa własna jako znak, (w:) Slavica Onomastica Regionalia
Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Komitet red. M. Biolik i in. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 77–87.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Nazwy synagog polskich jako przykład utrwalonych w pamięci kulturowej judaików onomastycznych, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 217–242.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016, s. 334 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Nomi degli aeroporti in Italia: tra crematonimia e neotoponimia.
RIOn
Rivista Italiana di Onomastica. Roma.
XXIII/2, 2017, s. 565–578.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:O limnonimach Jezioro Szczutowskie i Urszulewskie oraz o innych toponimach na Pojezierzu Dobrzyńskim.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 287–302.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:O nazwisku Eco i jego kolokacjach, (w:) Tygiel Kultury
Temat na pierwszą stronę. Umberto Eco. Tygiel Kultury 7-12 (223-228). Dom Literatury w Łodzi, Łódź.
, 2015, s. 132-141.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:O niektórych nazwach „duchem podszytych” w onimii polskiej, włoskiej i francuskiej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 78–91.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Osservazioni sul nome ”Wrocław” nella sua veste storica e contemporanea, polacca e internazionale
Italica Wratislaviensia
Italica Wratislaviensia. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej. Wrocław
5, 2014, s. 71-85.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i XV Międzynarodowy Kongres Slawistów.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 448–451.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Preliminaria do badań nad mikro- i makrotoponimią., (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10.
, 2014, s. 11–16.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 187–200.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Quelques remarques sur le statut de la chrématonomastique dans les études onomastiques.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 79–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica (RIOn). Direttore: E. Caffarelli (Roma). Vol. XXIII, Anno XXIII, no 1, primo semestre 2017, no 2, secondo semestre 2017, 918 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 352–355,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica (RIOn), direttore E. Caffarelli, vol. XXII, Anno XXII, no 1–2, primo–secondo semestre 2016.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 311–314.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica RION, vol. XXIV, Anno XXIV, n o 1–2, primo — secondo semestre 2018, s. 1190, direttore Enzo Caffarelli
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII , 2019, s. 333-336.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XIX, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2013, 950 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 427–431.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVIII, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2012, 870 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 312–316.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVII, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2011, 966 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 247–251.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica, vol. XVI, n. 1–2, direttore E. Caffarelli. Roma 2010, 838 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 259–260.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rivista Italiana di Onomastica XXI (2015), 1–2, direttore Enzo Caffarelli (Roma), 1008 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 430–433.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Rozwój międzynarodowych prac nad terminologią onomastyczną: przegląd ujęć słowiańskich
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 1, 2019, s. 61-81.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:The Meeting of the Commission for Slavic Onomastics of the International Committee of Slavists and the 15th International Congress of Slavists
Voprosy onomastiki
Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics)
Issue 1 (16), 2014, s. 150–154,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Włoszczyzna w polszczyźnie – italianizmy w polskiej leksyce apelatywnej i proprialnej.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LVII, 2011, s. 43–55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:Wyzwania XIX Słowackiej Konferencji Onomastycznej, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 11–13
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:A. Gałkowski
Opis bibliograficzny:XX Słowacka Konferencja Onomastyczna w Bańskiej Bystrzycy 26–29 czerwca 2017 r.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 363–366,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:[Red.] A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012.
2014, s. 345 s.
Rodzaj publikacji:materiały pokonferencyjne
Autor:[Red.] A. Gałkowski, R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia i makrotoponimia w komunikacji i literaturze. Językoznawstwo. Komunikacja i onomastyka. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 2015, s. 429 s.
Rodzaj publikacji:materiały pokonferencyjne
Autor:K. Gałuszka
Opis bibliograficzny:Joanna z Goduli
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Katowice
R. XIX[XX], nr 3 , 2014, s. 42-43.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Gancewski
Opis bibliograficzny:Początki gospodarki folwarcznej w kompleksie zamkowym w Malborku i na terenie komturstwa malborskiego.
Echa Przeszłości
Echa Przeszłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. 14, 2013, s. 29–38,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Gancewski
Opis bibliograficzny:Zespół dóbr, dobra złożone, młyny i karczmy oraz folwarki prywatne: elementy krajobrazu własnościowego po zakończeniu wojny trzynastoletniej w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach.
Echa Przeszłości
Echa Przeszłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. 13, 2012, s. 73–95,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Garbacz
Opis bibliograficzny:Patroni ulic Stalowej Woli.
Wydawnictwo Sztafeta. Stalowa Wola , 2019, s. ss. 174.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:K. Garbacz
Opis bibliograficzny:Gród i zamek. Przyczynek do poznania najstarszych dziejów Krosna Odrzańskiego
Lubuskie Materiały Konserwatorskie
Lubuskie Materiały Konserwatorskie. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
T. 11, 2014, s. 143-154.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Garbatowska
Opis bibliograficzny:Osadnictwo olęderskie w regionie nowotomyskim
Museion Poloniae Maioris
Museion Poloniae Maioris. Rocznik naukowy Fundacji Muzeów Wielkopolskich. Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań
T. 5, 2018, s. 162-169.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Gasek
Opis bibliograficzny:Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym.
Studia Rossica Posnaniensia
Studia Rossica Posnaniensia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań
z. 42, 2017, s. 137-148.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Gąsiorowski, I. Skierska
Opis bibliograficzny:Nazwiska mieszczan poznańskich w oczach językoznawców.
Roczniki Historyczne
Roczniki Historyczne. Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu. Poznań.
LXXVII, 2011, s. 229–236.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Gąsiorowie i Gąsiorowscy (szkic historyczny).
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. Wydawnictwo Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu przybliżające wiedzę o historii małego miasta, okolicach, jego ludziach i kulturze. Bieżuń.
28, 2014, s. 55–135.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Rokicie i Rokiccy
Nasze Korzenie
Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
3, 2012, s. 17-19.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Sieprscy: genealogia i pamięć.
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. Wydawnictwo Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu przybliżające wiedzę o historii małego miasta, okolicach, jego ludziach i kulturze. Bieżuń.
28, 2014, s. 5–20.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. B. Gąsiorowski
Opis bibliograficzny:Źródła sierpeckich rzek
Nasze Korzenie
Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
5, 2013, s. 7-10.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Gaweł
Opis bibliograficzny:Zwischen Freiheit, Technik und Konsum. Das Bild des produkts in deutsch- und polnischsprachigen Automobil-Werbespots.
Studia Niemcoznawcze
Studia Niemcoznawcze. Czasopismo naukowe Zakładu Komparatystyki Kulturowej i Literackiej Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. LVI, 2015, s. 472-487.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. S. Gawlik
Opis bibliograficzny:Działalność rodziny Goetzów-Okocimskich w Krakowie, Galicji i w Polsce południowej
Małopolska
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Kraków
T. 20, 2018, s. 297-306.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Gawryszczak
Opis bibliograficzny:Imiona i nazwiska Żydów łódzkich w XIX w.
Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi. Łódź.
LIX, 2012, s. 171–186.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta ”Feet of clay” i jej polskim przekładzie zatytułowanym ”Na glinianych nogach”.
Symbolae Europaeae
Symbolae Europaeae. Studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej.
13, 2018, s. 67-81,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:Analiza porównawcza funkcji nazw własnych postaci w powieści Terry’ego Pratchetta Men At Arms i jej polskim tłumaczeniu Zbrojni.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XX/4, 2018, s. 57–74,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Gibka, M. Rutkowski
Opis bibliograficzny:Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie Feet of Clay (Na glinianych nogach) Terry’ego Pratchetta, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 169-182.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, onomastyka literacka
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:Funkcje nazw własnych postaci w powieści Terryego Pratchetta Jingo i w jej polskim przekładzie zatytułowanym Bogowie, honor, Ankh-Morpork
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 2, 2019, s. 191-205.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:Onymization and Appellativization Leading to Incongruity and Humour in How I Met Your Mother.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wyd. UMW w Olsztynie.
XVIII/1, 2016, s. 61–76.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Zawiera rec. książki: Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Mariusz Rutkowski. Olsztyn 2012.
Beyond Philology
Beyond Philology. An international journal of linguistics, literary studies and English language teaching.
11, 2014, s. 187-194.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:The functions of characters’ proper names in Men at Arms by Terry Pratchett
Acta onomastica
Acta onomastica. Red. P. Štěpán. Praha
R. LIX, 2018, s. 54–68.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Gibka
Opis bibliograficzny:Two types of the expressive function served by charcters’ proper names in ”Harry Potter”.
Acta Philologica
Acta Philologica. Wydział Neofilologii UW. Warszawa
49, 2016, s. 373-381.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Gierke
Opis bibliograficzny:Kilka uwag o chojeńskich młynach miejskich – na marginesie pracy E. Rymara.
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna.
VI, 2014, s. 271–278.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Gierke
Opis bibliograficzny:Kto wymyślił Chojnę? Sprawozdanie z przebrzmiałej debaty
Rocznik Chojeński
Rocznik Chojeński. Pismo historyczno-społeczne. Chojna
T. IX, 2017, s. 159-172.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Gigoń
Opis bibliograficzny:Rycerstwo ziemi namysłowskiej w pierwszej połowie XIV wieku.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXX, nr 4, 2015, s. 3–24,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Gigoń
Opis bibliograficzny:Znikające znaki. Czy można prześledzić losy polskich herbów rycerskich w świetle źródeł średniowiecznych?
Ogrody Nauk i Sztuk
Ogrody Nauk i Sztuk. Fundacja Pro Scientia Publica. Wrocław
T. 2, 2012, s. 253-262.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Ginter
Opis bibliograficzny:O pisowni wyrażenia Ś/święty M.
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Uniwersytet Gdański. Wydawnictwo \"Bernardinum\" Sp. z o.o. Gdańsk
8/2, 2013, s. 67-80,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność
Autor:M. Ginther-Jakubczak
Opis bibliograficzny:Bydgoskie nazwy firmowe ulicy Gdańskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Kronika Bydgoska
Kronika Bydgoska. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz
T. XXXV, 2014, s. 367-376.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Fluencja słowna w zakresie wybranych kategorii nazw własnych i pospolitych w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera
Polonica
Polonica. Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. XXXIX, 2019, s. 45–70.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Mikrotopominy i makrotoponimy Stanisława Pigonia Z Komborni w świat, (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 57–66.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Nazwy własne a otępienie. Ujęcie kliniczne.
Polonica
Polonica. Wydawnictwo: Instytut Języka Polskiego PAN. Kraków
T. XXXVII , 2017, s. 37-51,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Przezwiska mieszkańców Dereźni, (w:) 19. slovenská onomastická konferencia
19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28.–30. Apríla 2014. Red. I. Valentowa. Zborník referátov. Bratislava
, 2015, s. 191–199
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:R. Gliwa, I. Jaros
Opis bibliograficzny:Sławomir Gala – dialektolog, onomasta, dydaktyk, organizator nauki. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 337–341.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:R. Gliwa
Opis bibliograficzny:Wyraz pospolity brzoza jako baza toponimiczna polskich makrotoponimów, (w:) Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej
Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej. Red. A. Gałkowski, R. Gliwa. Wyd. UŁ, Łódź
, 2016, s. 205-216
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Gloger
Opis bibliograficzny:Imiona staropolskie
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Ostrów Wielkopolski
R. VII, 2012, s. 19-25.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Głogowska
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimia Kowalewic Nowych i Kowalewic Włościańskich w powiecie pułtuskim.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XX/2, 2018, s. 39–52,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Głowacki
Opis bibliograficzny:O nowych nazwach własnych polskich pociągów
Język Polski
Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCIII, z. 3, 2013, s. 217-222.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Głowacki
Opis bibliograficzny:Pomorskie i morskie akcenty w nazewnictwie polskich pociągów.
Kościerskie Zeszyty Muzealne
Kościerskie Zeszyty Muzealne. Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. Kościerzyna
z. 11, 2017, s. 131-141,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Głuszkowska-Babicka
Opis bibliograficzny:Interferencja językowa w nazwach terenowych północno-wschodniej Polski.
Acta Albaruthenica
Acta Albaruthenica. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. XII, 2012, s. 99-122.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Głuszkowska-Babicka
Opis bibliograficzny:Mikrotoponimy oparte na terminach wegetatywnych w północno-wschodniej Polsce.
Acta Albaruthenica
Acta Albaruthenica. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. XI, 2011, s. 205-211.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Głuszkowska-Babicka
Opis bibliograficzny:Procesy interferencyjne w terenowych nazwach zestawionych w północno-wschodniej Polsce
Acta Albaruthenica
Acta Albaruthenica. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
T. XIV, 2014, s. 107-117.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Głuszkowska-Babicka
Opis bibliograficzny:Realizacja samogłosek nosowych w nazwach terenowych północno-wschodniej Polski, (w:) Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego
Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. Pod red. F. Czyżewskiego. Rozprawy Slawistyczne 23. Wydawnictwo UMCS. Lublin
, 2011, s. 89–112.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:W. Gogan
Opis bibliograficzny:Majątek Rulewo i jego właściciele
Rydwan
Rydwan. Rocznik muzealny Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański
7, 2012, s. 289-298.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor: GOK
Opis bibliograficzny:Dom słynnej pilotki. Historia jeleniogórskich budynków.
Nowiny Jeleniogórskie
Nowiny Jeleniogórskie. Tygodnik ilustrowany Ziemi Jeleniogórskiej. Jelenia Góra.
48, 2012, s. s. 20,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Golachowska
Opis bibliograficzny:Zmiana repertuaru imion katolików w Świrze na północno-zachodniej Białorusi w drugiej połowie XX wieku, (w:) Niejedno ma imię... 4
Niejedno ma imię… T. 4. Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej.
, 2013, s. 145–158.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Gołaski
Opis bibliograficzny:Skąd wypływa Cybina?
PPKart
Polski Przegląd Kartograficzny. Warszawa
43, nr 4, 2011, s. 399–402.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:J. Gołaski
Opis bibliograficzny:Wprowadzanie dawnych polskich nazw na współczesnych mapach, (w:) Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol.23. Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki. Wrocław
, 2012, s. 121–125.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:G. Gołębiowski
Opis bibliograficzny:\\\"Leksykon nazw płockich ulic\\\", P. Gryszpanowicz. Wyd. Towarzystwo Naukowe Płockie. Płock 2016, 386 s.
Notatki Płockie
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock
T. 62, nr 3 (252), 2017, s. 50–52,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:F. Golinelli
Opis bibliograficzny:Duchowni jako patroni ulic Krakowa i Bolonii
Język – Szkoła – Religia
Język – Szkoła – Religia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
7/2, 2012, s. 28–44.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:M. Goliński
Opis bibliograficzny:Ulica Żydowska we Wrocławiu do początków XV w. Cz. 1.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXVII, nr 1, 2012, s. 3–27,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Goliński
Opis bibliograficzny:Ulica Żydowska we Wrocławiu do początków XV w. Cz. 2.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXVII, nr 2, 2012, s. 19–38,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Goliński
Opis bibliograficzny:Ulica żydowska we Wrocławiu do początków XV w. Cz. 3.
Sobótka
Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocław.
LXIX, nr 1, 2014, s. 37–58,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Goótšová
Opis bibliograficzny:XVII. Pol’ská onomastická konferencia.
Acta Onomastica LII, 2011, s. 249–253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:I. Góralczyk
Opis bibliograficzny:Prezes Wszystko-mogę Kaczyński. Sekundarne użycia antroponimów w przedwyborczym dyskursie politycznym.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/3, 2016, s. 55–64,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:I. Góralczyk, J. Paszenda
Opis bibliograficzny:The proper name ”Misiewicz” as ”nomen appellativum” in the current political discourse in Poland.
Acta Neophilologica
Acta Neophilologica. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. 19, nr 2 , 2017, s. 65-75.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:Z. Górczak
Opis bibliograficzny:Kariera majątkowa kasztelana rogozińskiego Przecława Potulickiego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce.
Historica Slavonorum Occidentis
Historica Slavonorum Occidentis. Czasopismo historyczne. Toruń.
1 (10), 2016, s. 64–102.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:N. Gorczowska
Opis bibliograficzny:Nazwy biblijne w \\\"Trylogii husyckiej\\\" Andrzeja Sapkowskiego.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XVII, cz. 2, 2015, s. 21–35.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:E. Górkiewicz
Opis bibliograficzny:Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Zawiera rec. książki: Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia. Wrocław 2014.
Materiały Zachodniopomorskie
Materiały Zachodniopomorskie. Rocznik Muzeum Narodowego w Szczecinie
T. XI, z. 1 , 2014, s. 189-190. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Górniak
Opis bibliograficzny:Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego Eilharda Lubinusa – nowe fakty
Przegląd Zachodniopomorski
Przegląd Zachodniopomorski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
2, 2016, s. 41–67.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Wolnicz-Pawłowska, M. Górnicz
Opis bibliograficzny:Standaryzacja terminologii w Polsce w końcu XX i na początku XXI wieku
Vìsnik Termìnologìčnoï komìsjìï pri MKS
Vìsnik Termìnologìčnoï komìsjìï pri MKS / Vestnik Terminologičeskoj komissi pri MKS / Bulletin of the Terminology Commission under ICSS
1, 2017, s. 33–42,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:H. Górny, K. Skowronek
Opis bibliograficzny:„Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku” – czy „koniec historii”?
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 241–253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia, materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:D. Bieńkowska, E. Umińska-Tytoń, Nazewnictwo miejskie Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 264 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 255–257.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:chrematonimy, nazwy geograficzne
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Imię Cz(ś)cibor w polskiej antroponimii i toponimii
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 129–141.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Imiona jako podstawy nazw geograficznych Polski – prolegomena badawcze, (w:) Przeszłość w języku zamknięta
Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski. Red. U. Wójcik, V. Jaros, przy udziale I. Kuśnierek, P. Piaseckiej. Częstochowa
, 2018, s. 261–272
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Imiona założone o pierwotnym znaczeniu związanym z życiem rodzinnym w polskiej antroponimii i toponimii, (w:) Z nazwą w świat
Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Pod red. M. Graf, W. Hofmańskiego, P. Grafa. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o.o. Poznań
, 2018, s. 195–208.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:L. B. Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej, cz. 1: A–K, 287 s.; cz. 2: L–Ż, 305 s. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2011–2012.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 294–295.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Ludowy obraz egzystencji człowieka utrwalony w nazwiskach.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 137–150.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Mitologizmy w leksyce nowopolskiej – na podstawie wybranych tekstów pamiętnikarskich i słowników, (w:) Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18.
Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia. Ed. M. Ološtiak. Filozofická fakulta PU v Prešove. Prešov
, 2012, s. 132–143.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo miejskie Krakowa – przeszłość i teraźniejszość. Projekt badawczy
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 377–387,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazwa osobowa Prokop w systemie antroponimicznym polszczyzny, (w:) Le Petit Prince et les amis au pays des traduction
Le Petit Prince et les amis au pays des traduction. Ed. U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Ksiągarnia Akademicka. Kraków
, 2012, s. 587–593.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne placów targowych w wybranych miastach Polski – swoistość miejsca a model nazewniczy.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 93–105.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-telstologiczna.
Wydawnictwo LEXIS Spółka z o. o. Kraków, 2013, s. 255 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, onomastyka literacka, varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Nomina propria w strukturach tropicznych na podstawie dziewiętnastowiecznej literatury pamiętnikarskiej, (w:) Le Petit Prince et les amis au pays des traduction
Le Petit Prince et les amis au pays des traduction. Ed. U. Dąmbska-Prokop, J. Górnikiewicz, I. Piechnik, M. Świątkowska. Ksiągarnia Akademicka. Kraków
, 2012, s. 451–465.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, onomastyka literacka
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Obraz idei współżycia Słowian zachowany w toponimii Polski – na przykładzie nazw miejscowych motywowanych wybranymi imionami dwuczłonowymi.
Studia Russologica
Studia Russologica IV. Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość. Pod red. E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej. 90 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 65–76.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Od Logos, Libry do Głośnej Samotności – onimiczna mapa polskich księgarni i kluboksięgarni.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 181–195.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Onomastyczne prace Profesor Krystyny Kowalik i ich wymiar interpretacyjno-dokumentacyjny.
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Kraków
T. XII, 2017, s. 86-94,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia, varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:O strukturach proprialnych i procesach nazwotwórczych – od ujęć dawniejszych po najnowsze teorie.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 89–103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Polska terminologia antroponomastyczna – ku systematyzacji i normalizacji
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio FF. Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Vol. XXXVII, nr 1, 2019, s. 105-117.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Prace Językoznawcze, t. XIII. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2011, 286 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 260–261.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Słowiańskie imiona dwuczłonowe zachowane w najstarszych polskich toponimach (rekonesans).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 255–264.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Sygnały świadomości onimicznej w narracjach pamiętnikarskich z XIX i początku XX wieku, (w:) Kultura mówienia dawniej i dziś
Kultura mówienia dawniej i dziś. Red. M. Kułakowska, A. Myszka. Rzeszów, Wyd. UR
, 2014, s. 124–133
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi. Pod red. H. Pelcowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2010, 440 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 220–222.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:XXVI Międzynarodowy Kongres Onomastyczny (Debreczyn, 27 sierpnia–1 września 2017 r.)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 366–369,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia
Autor:H. Górny
Opis bibliograficzny:Zagadki nazewnicze w praktyce leksykograficznej i eksperckiej lingwisty onomasty
Polonica
Polonica. Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. Kraków
XXXIV, 2014, s. 173-182.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:Z. Górski
Opis bibliograficzny:Dobra królewskie w starostwie konińskim oraz województwach brzeskim i inowrocławskim w świetle lustracji z 1569 roku.
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Wierzbinek
4, 2013, s. 41–65.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Górski
Opis bibliograficzny:Lustracja starostwa konińskiego z 1765 r.
Rocznik Koniński
Rocznik Koniński. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Koninie. Poznań.
XIX, 2015, s. 157–187.,
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Górski, R. Kabaciński, A. Mietz
Opis bibliograficzny:Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich: 1765: województwo inowrocławskie.
Bydgoszcz, 2011, s. 140 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Górski
Opis bibliograficzny:Zmiany własnościowe w dobrach królewskich w powiecie konińskim w drugiej połowie XVIII wieku.
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Wierzbinek
6, 2015, s. 97–129.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Gostkowska
Opis bibliograficzny:Złożony świat kolorów w terminologii, czyli o nazwach pigmentów używanych w malarstwie z punktu widzenia semantycznego i pojęciowego
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie rozprawy filologiczne. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
vol. 49, 2018, s. 61-74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:I. Grabowski
Opis bibliograficzny:Rodzina Rembielińskich i ich archiwum.
Kutnowskie Zeszyty Regionalne
Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Kutno.
XVII, 2013, s. 11–60.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Grabowski
Opis bibliograficzny:Obraz historycznej Warmii na mapach włoskich i francuskich kartografów z XVI-XVIII wieku
Z Dziejów Kartografii
Z Dziejów Kartografii. Seria wydawnicza Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN.
T. 18, 2014, s. 121-132.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Gradoń
Opis bibliograficzny:Rodzina Gradoniów od połowy XVIII do początku XX wieku.
Szczekociński Rocznik Historyczny
Szczekociński Rocznik Historyczny. Szczekociny.
II, 2015, s. 30–77.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Gradziński, B. Michalska-Kasperkiewicz, M. Wawryka-Drohobycki
Opis bibliograficzny:Jaskinie Ojcowskie – liczba i rozmieszczenie w świetle zakończonych prac inwentaryzacyjnych, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Kraków, 2011, s. 63–65.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:M. Gradziński
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo jaskiniowe – spojrzenie przyrodnika, (w:) Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego
Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego, Ojców 20–23.10.2011 r. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.
, 2011, s. 61–62.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Gradziński
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo jaskiniowe. Spojrzenie przyrodnika
Prądnik
Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera
T. 22, 2012, s. 115-122.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:A. Rejter: Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 240.
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
T. XVIII/4, 2016, s. 187–192.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, J. Grzelak-Piastowska (red.)
Opis bibliograficzny:Bibliografia polskiej onomastyki literackiej za lata 2001–2013 (z uzupełnieniami za lata wcześniejsze).
Poznań, 2013, s. 53 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Ce n’est pas IPA, to Stare ALE jare. Globalne – etniczne – lokalne w nazwach własnych alkoholi.
Język Polski
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCVII, z. 3, 2017, s. 56–66.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Człowiek wobec onimicznej przestrzeni miasta – kilka uwag o współczesnej urbanonimii.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 107–118.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Konotacyjne i asocjacyjne właściwości określeń identyfikujących barwy (na przykładzie nazw farb ściennych)
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań
T. XIX, z. 1, 2012, s. 119-130.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej.
Wyd. Naukowe UAM. Poznań, 2015, s. 283 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:„Miasto z przetrąconym kręgosłupem” – Białystok w powieściach Ignacego Karpowicza (perspektywa onimiczna), (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 243–262.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Graf, P. Graf
Opis bibliograficzny:Nazwa w butonierce – wokół onimii tekstu poetyckiego (na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 15–31,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Notatki do dziennika naukowej podróży. Kilka uwag o drodze badawczej Ireny Sarnowskiej-Giefing, (w:) Z nazwą w świat
Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Pod red. M. Graf, W. Hofmańskiego, P. Grafa. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o.o. Poznań
, 2018, s. 9–15.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Onimiczna polifoniczność współczesnego tekstu literackiego – nowe spojrzenie na funkcję intertekstualną , (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 183-198.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Onimiczny rysopis postaci, czyli o czym nie zawsze pamiętają literaturoznawcy (na przykładzie literatury socrealistycznej i antysocrealistycznej), (w:) Roz-poznanie
Roz-poznanie. Filologiczne demony Wojciecha Wielopolskiego. Red. P. Graf, M. Cieliczko. Poznań
, 2017, s. 219–232.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Onimy marketingowe: między informacją a perswazją.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 1, 2015, s. 49–59.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Graf, P. Graf
Opis bibliograficzny:Roland Barthes i nazwy. Refleksje na marginesie pewnej teorii onomastycznej Marcela Prousta, (w:) Z nazwą w świat
Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Pod red. M. Graf, W. Hofmańskiego, P. Grafa. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o.o. Poznań
, 2018, s. 209–220.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:M. Graf, A. Kołodziejczyk-Trawińska, A. Kulupa, E. Nowak-Pasterska, I. Sarnowska-Giefing
Opis bibliograficzny:Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVIII w., t. II G-N.
Poznań, 2014, s. ss. 753
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Święte grzeszniczki, grzeszne świętoszki. Żywoty świętych osiedlowych Lidii Amejko pod onomastyczną lupą, (w:) Cum reverentia, gratia, amicitia... I
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk. T. I. Wydawnictwo Rys. Poznań
, 2013, s. 505–512.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Graf, P. Graf
Opis bibliograficzny:Teoretycy literatury i nazwy własne (uwagi wstępne)
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII, 2019, s. 13-30.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:M. Graf
Opis bibliograficzny:Współczesne badania onomastycznoliterackie – problemy i perspektywy, (w:) Studia onomastyczne i dialektologiczne
Studia onomastyczne i dialektologiczne. Carolo Zierhofher professori clarissimo LXXXV annos claudenti. Red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. T. XXII. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań
, 2011, s. 61–81.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka, teoria nazw własnych
Autor:Red. M. Graf, W. Hofmański, P. Graf
Opis bibliograficzny:Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing.
Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o.o. Poznań , 2018, s. ss. 324.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:W. Grajewski
Opis bibliograficzny:Ród Pogórskich z Pogórza, panów na Pogórzu i Brennej Przełomu XV–XVI w. (próba rekonstrukcji genealogicznej)
Pamiętnik Cieszyński
Pamiętnik Cieszyński. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie
XXI, 2016, s. 7–37.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:B. Gralicki
Opis bibliograficzny:Rosyjskojęzyczni mieszkańcy Płocka w świetle pierwszego powszechnego spisu ludności Imperium Rosyjskiego z 1897 roku.
NotPłoc
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock.
4, 2015, s. 10–15.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Granat
Opis bibliograficzny:Intencja skracania dystansu i jej skuteczność w mediach. Mówienie o kimś ”po nazwisku”.
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Lublin
vol. 33, 2015, s. 19-33.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:K. Grążawski
Opis bibliograficzny:Castrum Zwitinense. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Grążawach nad Drwęcą jako ośrodek centralny
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Historica Polona. Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych UMK. Toruń
T. XXIV, 2016, s. 105-116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Greiner
Opis bibliograficzny:Dzielenie Śląska. Jak wyznaczano granicę na Górnym Śląsku z lat 1922–1939.
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XVIII, nr 6, 2012, s. 12-16,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Strońska-Przybyła, P. Greiner
Opis bibliograficzny:Nieznane plany Pszczyny z XVIII i początków XIX wieku
Szkice Archiwalno-Historyczne
Szkice Archiwalno-Historyczne. Archiwum Państwowe w Katowicach
9, 2012, s. 51-64.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:C. Greń
Opis bibliograficzny:Jeziorko na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony tematyce górskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
R. LXXXI, 2015, s. 203-204.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Greń, K. Kleszczowa, Z. Zaron (red.)
Opis bibliograficzny:My z Nich 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, Warszawa, 2018, s. 211 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:generalia, varia
Autor:B. Greszczuk
Opis bibliograficzny:Bibliografia prac onomastycznych profesor Danuty Kopertowskiej (wybór).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 290–295.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Greszczuk
Opis bibliograficzny:Danuta Kopertowska (8 VII 1935 – 30 XII 2010).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 5–8.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:B. Grochla, M. Grochla
Opis bibliograficzny:Kotulin kolebką rodu Kottulinsky (na marginesie wizyty potomka szlacheckiego rodu)
Rocznik Toszecki
Rocznik Toszecki. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej. Toszek
1, 2017, s. 21-31.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:H. Grochola-Szczepanek
Opis bibliograficzny:Tradycja i nowoczesność w językowym kreowaniu przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy tatrzańskiej.
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Kraków
T. XII, 2017, s. 95-103,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:H. Grochola-Szczepanek
Opis bibliograficzny:Władysław Lubaś (5 V 1932 – 9 I 2014).
Socjolingwistyka
Socjolingwistyka. Prace Naukowe Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.
28, 2014, s. 6–9.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:K. Grochowska-Iwańska
Opis bibliograficzny:Dwa i pół wieku rodziny Askanasów w Płocku. Cz. 1
Notatki Płockie
Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego. Płock
2, 2016, s. 3-11.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:M. Grochowska, A. Wierzbicka
Opis bibliograficzny:Produktywne typy słowotwórcze nazw żeńskich we współczesnej polszczyźnie.
Acta Universitatis Lodziensis
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź
z. 49, 2015, s. 45-55.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:[Red.] Z. Zaron, M. Grochowski
Opis bibliograficzny:Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa. Warszawa , 2017, s. 124 s.
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Gronostaj
Opis bibliograficzny:Parnas na Siodle. Helikon - siedziba muz
Rocznik Jeleniogórski
Rocznik Jeleniogórski. Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. Jelenia Góra
T. XLIV, 2012, s. 261-270.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Groth
Opis bibliograficzny:Kaszubskie dobra wojewody pomorskiego Ignacego Przebendowskiego w świetle katastru fryderycjańskiego z lat 1772–1773 .
Acta Cassubiana
Acta Cassubiana. Wydawca, Instytut Kaszubski. Gdańsk
XX, 2018, s. 107–128,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Grybosiowa
Opis bibliograficzny:Czy to prawda, że JUŻ można nie odmieniać nazwisk?, (w:) Mówię, więc jestem
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie. T. 4. Red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska. Gdańsk
, 2013, s. 150-151
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:R. Grygiel, W. Stasiak, M. Trojan
Opis bibliograficzny:Archeologia o początkach Łęczycy. Między badania przyrodniczymi a historią
Prace i Materiały
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna. Łódź
46, 2013/2015, s. 127-186.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Gryguć
Opis bibliograficzny:Puszcza Augustowska i jej nazewnictwo w przeszłości.
Wigry
Wigry. Kwartalnik Wigierskiego Parku Narodowego. Suwałki.
Nr 4, 2011, s. 14–16,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Gryszpanowicz
Opis bibliograficzny:Leksykon nazw płockich ulic.
Wyd. Towarzystwo Naukowe Płockie. Płock , 2016, s. 386 s
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:P. Gryszpanowicz
Opis bibliograficzny:Urbanizacja Płocka. Procesy zmian nazewnictwa ulic w latach 1237-2017.
Wyd. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk , 2019, s. ss. 343.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Grzegorz
Opis bibliograficzny:Pogranicze kujawsko-wielkopolskie podczas najazdów krzyżackich w pierwszej połowie XIV w.
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego
Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Wierzbinku.
1, 2011, s. 17–23.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Grzegorz
Opis bibliograficzny:Słownik historyczno-geograficzny okręgu kiszewskiego, kościerskiego i skarszewskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu.
Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz , 2018, s. 107, [4] s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Grzegorz
Opis bibliograficzny:Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu.
Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz , 2017, s. 94, [2] s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Grzelak
Opis bibliograficzny:Najstarsi przedstawiciele rodu Grzelaków
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Ostrów Wielkopolski
R. VIII, 2013, s. 37-53.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:J. Grzenia
Opis bibliograficzny:Mia czy Mija?, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 256–259.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Grzenia
Opis bibliograficzny:Wyrazy pochodne od nazw własnych, (w:) Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4
Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2013, s. 259–261.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, varia
Autor:P. Guzikowski
Opis bibliograficzny:Napływ rycerzy na Pomorze Zachodnie do początku XIV wieku — ujęcie kwantytatywne.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
33, 2014, s. 7-20. ,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne, nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Beobachtungen zu der Struktur von deutschen Pflanzen- und Sortennamen onymischer Herkunft
Studia Linguistica
Studia Linguistica. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
30, 2011, s. 81-92.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Familiennamen der Juden in Preußen (im Bereich der Buchstaben A und B)
Annales Neophilologiarum
Annales Neophilologiarum. Czasopismo naukowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin
vol. 7, 2013, s. 31-41.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Gewebenamen und stoffbezeichnungen als eponyme
Colloquia Germanica Stetinensia
Colloquia Germanica Stetinensia. Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Szczecin
21, 2013, s. 203-213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Identyfikacja osób w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat 1579–1580.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 145–154.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Imiona nadawane w parafii miejskiej w Reszlu w latach 1579–1604.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 271–278.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:O nazwiskach żydowskich w formie złożeń niemieckich (w Prusach).
Białostockie Archiwum Językowe
Białoruskie Zeszyty Historyczne. Białoruskie Towarzystwo Historyczne. Białystok.
11, 2011, s. 67–74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Pflanzennamen in Form dreigliedriger Komposita
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
z. 15, [cz.] 2 , 2013, s. 37-46.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Semantische Kategorien der Eponyme franz ̈osischer Herkunft im Deutsche
Prace Językoznawcze
Prace Językoznawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
z. 14 , 2012, s. 97-109.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Wartości w nazwiskach genetycznie niemieckich na Warmii u schyłku XVIII wieku.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LXI, 2015, s. 17–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Guz
Opis bibliograficzny:Zur Struktur der Katzenrassennamen
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź
T. LX, 2014, s. 81-91.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:zoonimy
Autor:P. Guzowski
Opis bibliograficzny:Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
30, 2011, s. 7–23.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:P. Guzowski
Opis bibliograficzny:Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
31, 2012, s. 95–107.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Haas
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo drugiej osoby Trójcy Świętej w XVII- i XVIII-wiecznych rękopisach karmelitańskich.
Studia Slavica
Studia Slavica. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole.
18, cz. 2, 2014, s. 137–149.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Haduch
Opis bibliograficzny:Słowiński Park Narodowy. Góry nad Bałtykiem
Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wyd. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Kraków
T. XXIV, 2015, s. 298-306.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:J. Hajnos
Opis bibliograficzny:Kresowe korzenie mojej rodziny
Almanach Nowotarski
Almanach Nowotarski. Rocznik społeczno-kulturalny. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Nowy Targ
22, 2018, s. 205-218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Handke
Opis bibliograficzny:Dzieje Warszawy nazwami pisane.
Wyd. Muzeum Historyczne m. Warszawy. Warszawa, 2011, s. 576 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Handke
Opis bibliograficzny:Wtórne motywacje w systemie nazewnictwa miejskiego, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 201–209.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Hardt, M. Wołoszyn (red.)
Opis bibliograficzny:Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie. T. I-II.
Warszawa, 2017, s. 582 s. + CD, ss. 743
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Harvalík
Opis bibliograficzny:Ke specifičnosti propriální slovotvorby, (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 211–216.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:M. Harvalík
Opis bibliograficzny:Word-formation aspects of proper names - Word-formation or name-formation?, (w:) Name and Naming
Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional/Unconventional in Onomastics. Baia Mare, September 1-3, 2015. Ed. by O. Felecan. Cluj-Napoca.
, 2015, s. 37-43.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:teoria nazw własnych
Autor:Z. Hauser
Opis bibliograficzny:Saga lwowskiej rodziny
Sowiniec
Sowiniec. Materiały historyczne i dokumenty. Wyd. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Kraków
48, 2016, s. 91-110.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:C. Heliasz-Nowosielska
Opis bibliograficzny:”Grzecznie inaczej”. Wyrażenia ironiczne o kształcie form grzecznościowych.
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXVIII , 2016, s. 158-160.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:poprawność, varia
Autor:C. Heliasz-Nowosielska
Opis bibliograficzny:Od tytułowania do wyzywania. Czasowniki nominacyjno-adresatywne we współczesnej polszczyźnie.
PorJęz
Poradnik Językowy.
z. 9, 2018, s. 22-36,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:K. Hengst
Opis bibliograficzny:Ernst Eichler (15 V 1930–29 VI 2012).
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 12–13. ,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:P. Herbut
Opis bibliograficzny:Onimia w przestrzeni fantasy. Zawiera recenzję książki: I. Domaciuk-Czarny, Nazwy własne w przestrzeni literackiej i wirtualnej typu fantasy. Lublin 2015.
Acta Humana
Acta Humana. Rocznik Koła Naukowego Doktorantów. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin
7, 2016, s. 209-213.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:P. Herbut
Opis bibliograficzny:Różnorodność systemów, światów przedstawionych i onimii w ”Role Playing Games”.
Acta Humana
Acta Humana. Artykuły, recenzje, wydarzenia naukowe. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin
vol. 8, 2017, s. 73-87,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy, varia
Autor:K. Heska-Kwaśniewicz
Opis bibliograficzny:Odkopywanie Zakopanego. Zawiera rec. książki: P. Młynarska, B. Sabała-Zielińska, Zakopane odkopane. Lekko gorsząca opowieść góralsko-ceperska. Bielsko-Biała 2012.
Wierchy
Wierchy. Rocznik poświęcony tematyce górskiej. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
R. LXXVIII , 2012, s. 286-288. ,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Hibel
Opis bibliograficzny:Od \\\"Małopolski Wschodniej do \\\"Ukrainy Zachodniej. Geneza, rozwój oraz zakres funkcjonowania w języku polskim nazw geograficznych odnoszących się do \\\"Galicji Wschodniej\\\" w latach 1918–1939.
SlOrient
Slavia Orientalis. Warszawa.
LXI, nr 4, 2012, s. 475–510.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Hibel
Opis bibliograficzny:„Wojna na mapy”, „wojna na słowa”. Onomastyczne i międzykulturowe aspekty polityki językowej II Rzeczpospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej w Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym. (Slavische Sprachgeschichte Bd. 7).
Wien-Berlin, 2014, s. 336
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Hlebowicz
Opis bibliograficzny:Algonkini, Kikapowie, Ute i inni. O nazywaniu grup tubylczych Ameryki Północnej w polskojęzycznej literaturze naukowej i popularnonaukowej.
Lud
Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. Lwów
T. XCIX , 2015, s. 297-319.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:W. Hofmański
Opis bibliograficzny:Imiona paryżan wobec procesów internacjonalizacji i interakcji lingwokultur, (w:) Z nazwą w świat
Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Pod red. M. Graf, W. Hofmańskiego, P. Grafa. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA sp. z o.o. Poznań
, 2018, s. 221–229.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:P. Horodyński
Opis bibliograficzny:Krak, Celtowie i etymologia nazwy ”Kraków”
Alma Mater
Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków
171/172 , 2015, s. 100-101.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Horyń, E. Żmuda
Opis bibliograficzny:Andrzej w perspektywie (nie tylko) językowej, (w:) Przeszłość w języku zamknięta
Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrae Bańkowski. Red. U. Wójcik, V. Jaros, przy udziale I. Kuśnierek, P. Piaseckiej. Częstochowa
, 2018, s. 273–288
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, varia
Autor:E. Horyń
Opis bibliograficzny:Interwar period records from the Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka as a source for linguistic studies.
Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Kraków
T. XIII, 2018, s. 3-12.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Horyń, E. Zmuda
Opis bibliograficzny:Nazwy duszpasterstw akademickich działających w Archidiecezji Krakowskiej.
Małopolska
Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny. Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Kraków
T. XIX, 2017, s. 183-192.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:E. Horyń
Opis bibliograficzny:Nazwy miejscowe będące świadectwem tradycji górnictwa solnego w Polsce, (w:) Dialog z tradycją 3
R. Dźwigoł, I. Steczko (red.), Dialog z tradycją. T. 3: Język — komunikacja — kultura. Kraków: Collegium Columbinum.
, 2015, s. 293–304.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Horyń
Opis bibliograficzny:Nazwy ulic i placów Bochni i Wieliczki odzwierciedleniem tradycji górnictwa solnego w Małopolsce.
Małopolska
Małopolska. Regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Kraków
T. 18, 2016, s. 23-31.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:E. Horyń, E. Zmuda
Opis bibliograficzny:O imieniu ”Krystyna”: szkic onomastyczno-teologiczny.
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Kraków
T. XII, 2017, s. 130-139,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:E. Horyń
Opis bibliograficzny:Polskie nazwiska motywowane leksyką z zakresu górnictwa solnego.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 163–174.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Maříková und C. Zschieschang (hrsg.)
Opis bibliograficzny:Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa.
Franz Steiner Verlag. Stuttgart, 2015, s. 340 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:J. Hryniewska
Opis bibliograficzny:Chinese adaptations of Polish anthroponyms. A brief study on various substitution strategies.
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin
T. LXIII, z. 9 , 2015, s. 55-74.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Hryniewska
Opis bibliograficzny:Problem of consonant clusters in chinese adaptations of polish surnames
Roczniki Humanistyczne KUL
Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin
T. LXII, z. 9 , 2014, s. 27-48.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Hryniewska
Opis bibliograficzny:Współczesne imiona osobiste w języku chińskim.
PrzOrient
Przegląd Orientalistyczny. Rocznik społeczno-naukowy. Warszawa
3/4, 2011, s. 131–141.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewcz-Adamskich
Opis bibliograficzny:I. Alekseevna Kûršunova, Slovar’ nekalendarnyh ličnyh imen, prozvišč i famil’nyh prozvanij Severo-Zapadnoj Rusi XV–XVII vv. “DMITRIJ BULANIN”. Sankt-Petersburg 2010, 672 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 296–299.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Drevnerusskie mužskie otapellâtivnye antroponimy, obrazovannye putem paradigmatičeskoj derivacii.
Studia Rossica Posnaniensia
Studia Rossica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań.
XL, cz. 2, 2015, s. 93–107.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:O nekotoryh aspektah proprial’noj intertekstualalizacii v svete novejˇsih issledovanij.
Studia Rossica Posnaniensia
Studia Rossica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Poznań
XLI, 2016, s. 289-303.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:O uwarunkowaniach procesu kształtowania się i stabilizacji rosyjskich nazwisk.
PoznStPol
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. Poznań.
XXI, z. 1, 2014, s. 49–61.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Refleksy słowiańskiego kodu kulturowego w staroruskich nazwach osobowych nawiązujących do świata roślin.
Studia Russologica
Studia Russologica IV. Europa Słowian w świetle socjo- i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość. Pod red. E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej. 90 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków
IV, 2011, s. 77–84.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Siedemnastowieczne imiennictwo osobowe północnej Rosji na tle lokalnej kultury.
Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań, 2012, s. 499 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Słowiańskie imiona osobowe – voces magicae.
OSG
Onomastica Slavogermanica. Wrocław
XXX, 2011, s. 177–196.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Wschodniosłowiańskie nazwy miejscowe motywowane przez nazwy osobowe i ich funkcje (ujęcie diachroniczne).
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 241–253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Wstępne uwagi o typach i cechach językowych nazwisk szlachty powiatu lidzkiego w XIX wieku, (w:) Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze
Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze. Księga jubileuszowa dedykowana Zofii Abramowicz. Red. A. Rygorowicz-Kuźma, K. Rutkowski. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, 696 ss.
, 2019, s. 263–284.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:B. Hrynkiewicz-Adamskich
Opis bibliograficzny:Zastosowanie ilościowo-jakościowej metody statystyki lingwistycznej w badaniach siedemnastowiecznego zasobu męskich chrześcijańskich imion osobowych północnej Rosji. Na 90. Rocznicę urodzin Profesora Wasilija Daniłowicza Bondaletowa
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 183–202,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Huber, O. Jakowlewa
Opis bibliograficzny:Toponimy na mapach Półwyspu Kolskiego jako przykład bogactwa etnograficznego regionu, (w:) Z Dziejów Kartografii
Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z Dziejów Kartografii. T. XVIII. Pod red. B. Konopskiej i J. Ostrowskiego. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Zespół Historii Kartografii; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce; Wydawnictwa IHN PAN, Warszawa 2014, 24 artykuły i komunikaty.
, 2014, s. 353–359
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Wolnicz-Pawłowska, B. R. Zagórski, A. Karp, R. Huszcza, J. Pietrow
Opis bibliograficzny:Nazwy geograficzne w polskich słownikach poprawnościowych na przykładzie „Słownika nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi” Jana Grzeni oraz „Słownika nazw osobowych i miejscowych” Danieli Podlawskiej i Magdaleny Świątek-Brzezińskiej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 11–51.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Idzo
Opis bibliograficzny:Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 2, 2015, s. 123–134.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:medionimy
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:Aspekty socjolingwistyczne w badaniach procesu ewolucji systemu antroponimicznego. Zarys tematu.
Ogrody Nauk i Sztuk
Ogrody Nauk i Sztuk. Fundacja Pro Scientia Publica. Wrocław
T. 5, 2015, s. 327-330.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, teoria nazw własnych
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:Kategorie onimiczne średniowiecznej polszczyzny w \\\"Kronice\\\" Janka z Czarnkowa.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
13, 2013, s. 83–95.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:K. Banderowicz. Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie Ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (1575–1793). Poznań, 2013.
PorJęz
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka. Warszawa.
z. 9, 2014, s. 109–113.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:M. Kresa, Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Wydawnictwo BEL Studio. Warszawa 2013, 182 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
Kraków
LIX, 2015, s. 467–468,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:M. Magda-Czekaj. Wybrane typy słowotwórcze nazwisk (-icz, -owicz, -ewicz i z podstawowym -k-) okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym. Kraków, 2011.
Białostockie Archiwum Językowe
Białostockie Archiwum Językowe. Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Białystok.
13, 2013, s. 439–443.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:Nazwy współczesnych obiektów hotelarskich w Gdańsku, (w:) Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza
Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza. T. 3. Red. A. Iwanowska, M. Klinkosz, Z. Lica. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk
, 2016, s. 61–76.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:O imionach dzieci urodzonych w Gnieźnie w latach 2010–2013 , (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 199-208.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:S. Iglewska
Opis bibliograficzny:Słowiańskie composita antroponimiczne w \\\"Kronice polskiej\\\" (Chronica polonorum) Galla Anonima. , (w:) Język. Religia. Tożsamość 11
Język. Religia. Tożsamość. 11. Uniwersytet Szczeciński - Wydział Teologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
, 2015, s. 39–47.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Komitet redakcyjny M. Biolik i in.
Opis bibliograficzny:Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie.
Slavica Onomastica Regionalia

Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2016, s. 239 s.,
Rodzaj publikacji:praca zbiorowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Iwanowska
Opis bibliograficzny:Nazwy współczesnych kabaretów. Między nadawcą a odbiorcą.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 197–210.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Iwanowski
Opis bibliograficzny:Na marginesie korekty. Cz. 2. O imionach, nazwiskach, arce i dżumie.
Rydwan
Rydwan. Rocznik Muzealny Muzeum Ziemi Kociewskiej. Starogard Gdański
nr 13, 2018, s. 254-263,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:A. Iwanowski
Opis bibliograficzny:Na marginesie korekty: Kokoszowy, Lalkowy i inne -owy.
Rydwan
Rydwan. Rocznik muzealny Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. Starogard Gdański
12, 2017, s. 247-253.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. A. Iwanowski
Opis bibliograficzny:Einige Gedanken ̈uber die etymologischen W ̈orterb ̈ucher der polnischen Sprache (mit bosonderem Schwerpunkt auf das Werk von Andrzej Bańkowski).
Speculum Linguisticum
Speculum Linguisticum. Pod red. J. Wawrzyńczyka.
vol. 4, 2016, s. 63-101.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar
Opis bibliograficzny:Przeczytano, przyjęto, podpisano. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu.
Archiwum Państwowe w Opolu. Opole, 2017, s. 644
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:A. Jacenko
Opis bibliograficzny:Rola chrematonimów w autoprogramowaniu lingwistycznym osób z chorobą afektywną dwubiegunową, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 203–214.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, teoria nazw własnych
Autor:K. Jachimowska
Opis bibliograficzny:Nieoficjalne nazwy szkół ponadgimnazjalnych
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica. Łódź
048, 2014, s. 95–100.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:K. Jadanowska
Opis bibliograficzny:Czy nazwy firm są chrematonimami?
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 321–330.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Jagodziński
Opis bibliograficzny:Z cyklu: \\\"Moje ulice\\\" ul. Działyńskich; Z cyklu: \\\"Moje ulice\\\" ul. Jana Dziewanowskiego.
Rocznik Dobrzyński
Rocznik Dobrzyński. Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe. Rypin.
VIII, 2015, s. 283–284.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:R. Jakiel
Opis bibliograficzny:Intertekstualność i intertytułowość tytułu filmowego.
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie rozprawy filologiczne. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
vol. 43, 2015, s. 479-493.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:R. Jakiel
Opis bibliograficzny:Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1. 1, Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. 2, Antroponimia. Łask, 2010.
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie Rozprawy Filologiczne. Legnica.
37, 2011, s. 536–539.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:R. Jakiel
Opis bibliograficzny:”Różowe lata 80-te”. Diachronia w badaniach tłumaczeń tytułów filmowych
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie rozprawy filologiczne. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
vol. 40, 2014, s. 353-371.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek
Opis bibliograficzny:Dwugłos o Jubilacie, (w:) Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana.
Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia. Pod red. M. Jakubowicz i B. Raszewskiej-Żurek.
, 2014, s. 31–34.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:Red. M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek
Opis bibliograficzny:Etymologica Diachronica Slavica. Studia Borysiana. W 75. Rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia.
Instytut Slawistyki PAN. Fundacja Slawistyczna. Warszawa, 2014, s. 538 s.
Rodzaj publikacji:księga jubileuszowa
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta onomastica, red. M. Harvalík, ročník LV, LVI, LVII, Praha 2016, 430 s. + 287 s. + 204 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk – Komitet Językoznawstwa i Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/1, 2017, s. 306–311.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník LI (1. s. 1–410; 2, s. 411–640). Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2010, 410 + 230 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 243–246.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník LIII. Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2012, 441 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 425–427.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník LII. Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2011, 265 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVII, 2013, s. 310–312.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta Onomastica, ročník L. Vedoucí redaktor M. Harvalík. Praha 2009, 273 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 250–257.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Acta onomastica, Ročník LVIII. Vedoucí redaktor P. Štěpán, Praha 2017, 292 s.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 350–352,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:A. Gałkowski, R. Gliwa, Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 345 s.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Praha
LVIII, 2017, s. 193-195,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Edward Breza 24 X 1932–12 X 2017. Wspomnienie onomastyczno-osobiste
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Red. B. Czopek-Kopciuch. Kraków
LXII, 2018, s. 5–7,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Ernst Eichler – człowiek i onomasta ponad granicami. , (w:) OKO XVIII/1
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Materiały XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Łódz, 27–29. 10. 2012. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź
, 2014, s. 331–336.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:I. Bily, Eisenach bis Görlitz: Die Ausfahrten der A 4 - Ihre Namen kurz erklärt. Das Namenbuch fürs Handschuhfach. 2, Leipzig 2016, 107 s.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Praha
LVIII, 2017, s. 191-193,
Rodzaj publikacji:recenzja
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:I. Bily, Potsdam bis München: Der A 9 – ihre Namen kurz erklärt. Das Namenbuch fürs Handschuhfach. Engelsdorf Verlag. Leipzig 2012, 131 s.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Wydawane przez Ústav pro jazyk český AV ČR. Praha
LIII, 2012, s. 383–385.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Jubileusz Profesora Rudolfa Sr ́amka
Bohemistyka
Bohemistyka. Instytut Filologii Słowiańskiej. Poznań
R. XIX, [nr] 2, 2019, s. 282-284.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:K. i Z. Zierhofferowie, Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność. Filologia Polska 129. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2011, 272 s.
Acta Onomastica
Acta Onomastica. Wydawane przez Ústav pro jazyk český AV ČR. Praha
LIII, 2012, s. 385–389.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. Česká onomastická konference 15.–17. IX. 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Filozoficka fakulta v Ostravskiej univerzity, red. J. David, M. Čornejová i M. Harvalík. Ostrava–Praha 2010, 522 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 283–285.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:varia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Nazewnictwo hodowli psów rasowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych (na przykładzie hovawartów), (w:) W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych
W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi. Katowice
, 2012, s. 217–233.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:zoonimy
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Odszedł prof. dr dr h.c. Ernst Eichler.
Prace Językoznawcze UWM
Prace Językoznawcze UWM. Olsztyn.
XIV, 2012, s. 13–15.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:E. Jakus-Borkowa
Opis bibliograficzny:Polskie nazwy miejscowości z sufiksem -at-ka
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego. Kraków
LXI/2, 2017, s. 289–302.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Janczulewicz
Opis bibliograficzny:Komentarz do kilku toponimów z okolic Nowogrodu Wielkiego.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 373–381.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Kosmeda, D. Janczura
Opis bibliograficzny:I. Mytnik, Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku. Wyd. Sowa. Warszawa 2017, ss. 320
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
T. LXIII , 2019, s. 323-328.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:A. Janeczek
Opis bibliograficzny:Początki i rozwój kolonizacji wołoskiej na Roztoczu: Lubycza i jej okolice w XV–XVI wieku, (w:) Ziemia Lubycka. Geografia, Historia, Język, Kultura
Ziemia Lubycka. Geografia, Historia, Język, Kultura. Red. M. Koper. Lublin–Lubycza Królewska
, 2017, s. 33–60
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:G. Janicki
Opis bibliograficzny:Toponimy dorzecza Giełczwi – zapis historii krajobrazu kulturowego.
Niematerialne Wartości Krajobrazów Kulturowych.
Niematerialne Wartości Krajobrazów Kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Sosnowiec
Nr 15, 2011, s. 75–90.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:M. Janiga
Opis bibliograficzny:E. Rudnicka-Fira, Imiennictwo krakowian od XVI do XVII wieku na tle historii i kultury. Prace Monograficzne nr 651, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2013, 248 s.
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 420–423.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Janik
Opis bibliograficzny:Najstarszy dokument dotyczący Wołomina.
Rocznik Wołomiński
Rocznik Wołomiński. Urząd Miejski w Wołominie. Wołomin.
X, 2014, s. 7–8.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Jankowska
Opis bibliograficzny:Osadnictwo wczesnośredniowieczne nad Jeziorem Wojnowickim
Folia Praehistorica Posnaniensia
Folia Praehistorica Posnaniensia. Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań
T. 16, 2011, s. 313-326.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Jankowska-Nagórka
Opis bibliograficzny:Zmiana nazw miejscowości jako wyraz celowej repolonizacji Dolnego Śląska. Kilka nietypowych przypadków.
Sobótka
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Wrocław
R. LXXI, nr 2 , 2016, s. 139-147.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:A. Jankowski
Opis bibliograficzny:Osada Benkówka w latach międzywojennych
Rocznik Józefowski
Rocznik Józefowski. Praca zbiorowa pod red. R. Lewandowskiego. Wydawnictwo Świdermajer. Józefów
T. 4, 2018, s. 119–126.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:A. Janowska
Opis bibliograficzny:Studia śląskoznawcze Aliny Kowalskiej i nie tylko., (w:) Znaki Pamięci. 2.
Znaki Pamięci. 2. Spuścizna językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.
, 2017, s. 57–64.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:M. Jaracz
Opis bibliograficzny:Antroponimia Żydów w przestrzeni nazewniczej międzywojennej Bydgoszczy. System imion.
LingVaria
LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
X, nr 1, 2015, s. 253–259.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Jaracz
Opis bibliograficzny:Bydgoskie nazwiska pochodzenia niemieckiego. Rekonesans badawczy.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 105–116.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:M. Jaracz
Opis bibliograficzny:E. Jakus-Borkowa, K. Nowik, Polskie nazwy miejscowości. Układ a tergo. Wydawnictwo NOWIK. Opole 2010, 532 s.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LV, 2011, s. 208–210.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Ł. Jarczak
Opis bibliograficzny:Nazwy złożone w toponimii śląskiej. M. Choroś. Opole, 2011.
Studia Śląskie
Slawistyka. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś.
LXXII, 2013, s. 189–193.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:P. Stalmaszczyk, I Jaros
Opis bibliograficzny:Bibliografia prac Profesora Sławomira Gali, (w:) Amor verborum nos unit
Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Stanisława Gali. Red. P. Stalmaszczyk, I Jaros. Wyd. UŁ. Łódź
, 2015, s. 17–31.
Rodzaj publikacji:nie określono
Słowa kluczowe:generalia, materiały i słowniki
Autor:I. Jaros
Opis bibliograficzny:O przydatności mikrotoponimów do badań słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie terenowych nazw przymiotnikowych), (w:) Amor verborum nos unit
Amor verborum nos unit. Studia poświęcone pamięci Profesora Stanisława Gali. Red. P. Stalmaszczyk, I Jaros. Wyd. UŁ. Łódź
, 2015, s. 89–98.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:I. Jaros
Opis bibliograficzny:Sławomir Gala (1944–2013).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 10–15.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:generalia
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:„Częstochowa do kryminału”, czyli toponimia miasta i jej funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle, (w:) Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji
Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Redakcja naukowa I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. UNI WERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ. Poznań
, 2015, s. 209-222.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, onomastyka literacka
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:Eponimy w języku naukowym Joachima Lelewela, (w:) Komunikacja i Konteksty
Komunikacja i Konteksty. T. 1.
, 2018, s. 27-48.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:Nazwiska polskie motywowane przez drzew i krzewów iglastych, (w:) Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku
Nasz język w przeszłości - nasza przeszłość w języku. Red. I. Kępka, L. Warda-Radys. T. 1. Wyd. \"Bernardinum\". Gdańsk
, 2011, s. 52-65
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:Nazwy maskujące w emigracyjnych listach Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych.
Język Polski
Język Polski. Pismo Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków
XCVII, z. 3, 2017, s. 76–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:Techniki nominacyjne w zakresie współczesnego nazewnictwa wyrobów piekarniczych i cukierniczych, (w:) Chrematonimia jako fenomen współczesności
Chrematonimia jako fenomen współczesności. Pod red. M. Biolik i J. Dumy. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn
, 2011, s. 215–234.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:V. Jaros
Opis bibliograficzny:Współczesne nazwy polskich winnic.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym
LIX, 2015, s. 301–319.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:A. Jaruszewska
Opis bibliograficzny:Prezentacja monografii: Dzieje Raciąża i miejscowości sołeckich
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Chojnickie Towarzystwo Kulturalne. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Chojnice.
30, 2014, s. 237–238.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:K. Jaruszewski
Opis bibliograficzny:Nasza przeszłość w nazwach. Szkice z historii pomorskiego nazewnictwa.
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Chojnice, 2017, s. 122 s.
Rodzaj publikacji:książka
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:K. Jaruszewski
Opis bibliograficzny:W charzykowskim kręgu nazewniczym
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Pod red. K. Jaruszewskiego i B. Kuffla. Chojnice.
31, 2015, s. 147–150.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:K. Jaruszewski
Opis bibliograficzny:Z badań nad nazewnictwem klubów i organizacji sportowych ziemi chojnickiej
Zeszyty Chojnickie
Zeszyty Chojnickie. Chojnickie Towarzystwo Kulturalne. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Chojnice.
29, 2014, s. 63–76,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:R. Jarysz
Opis bibliograficzny:Księginice, pow. wrocławski
Silesia Antiqua
Silesia Antiqua. Muzeum Archeologiczne. Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia
T. XLIX, 2014, s. 196-197.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:R. Jarysz
Opis bibliograficzny:Wrocław-Osobowice (Wzgórze Kapliczne)
Silesia Antiqua
Silesia Antiqua. Muzeum Archeologiczne. Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia
T. XLIX, 2014, s. 212-213.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:R. Jarysz
Opis bibliograficzny:Wysoka, pow. wrocławski
Silesia Antiqua
Silesia Antiqua. Muzeum Archeologiczne. Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia
T. XLIX, 2014, s. 220-221.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. Jasińska
Opis bibliograficzny:Jakie są różnice w napisach na grobach dzieci i osób dorosłych? Próba językowego opisu wybranych inskrypcji
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXV, 2014, s. 173-186.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:K. Jasińska
Opis bibliograficzny:Nazwy własne pociągów. , (w:) Język w Komunikacji 3
Język w Komunikacji. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa.
, 2013, s. 49–57.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:T. Jaszczołt
Opis bibliograficzny:Ciecierscy herbu Rawicz w świetle ksiąg metrykalnych i informacji z gazet z XVII–XIX w.
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Ciechanowiec.
X, z. 2, 2014, s. 87–138.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Jaszczołt
Opis bibliograficzny:Kuczyńscy herbu Ślepowron linia \\\"kasztelańska\\\" . Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w.
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Lublin Genealogical Society, Lublin
III, 2011, s. 59–97.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:D. Jędrasiak
Opis bibliograficzny:Boczki – środowisko przyrodnicze, historia i teraźniejszość.
Biuletyn Szadkowski
Biuletyn Szadkowski. Wydawnictwo UŁ. Łódź
T. 17, 2017, s. 181–205,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:S. Jędraś
Opis bibliograficzny:Rzeki i jeziora na ziemi leszczyńskiej.
Rocznik Leszczyński
Rocznik Leszczyński. Urząd Wojewódzki w Lesznie. Poznań.
XIV, 2014, s. 19–28.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:J. Jędrysik
Opis bibliograficzny:Babia Góra w Zabrzeży odkryta na nowo czyli grodziska średniowiecznego tutaj nie było
Płaj
Płaj. Zeszyt turystyczno-krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. Warszawa
T. LVI, 2018, s. 83-93.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy geograficzne
Autor:B. Jędrzejczak
Opis bibliograficzny:O sloganach promujących miasta województwa mazowieckiego.
Conversatoria Linguistica
Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy rocznik naukowy. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Siedlce
R. VIII, 2014, s. 21-36.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:K. Jędrzejewska-Pyszczak
Opis bibliograficzny:Names and identity. The case of Welsh nicknaming.
Język. Kultura. Komunikacja
Język. Kultura. Komunikacja. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wrocław
vol. 9, 2016, s. 59-71.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:Z. Jedynak
Opis bibliograficzny:Kiedy Katowice uzyskały prawa miejskie?
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Katowice.
XXI, nr 2, 2016, s. 10-11,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:Z. Jedynak
Opis bibliograficzny:Skąd pochodzą nazwy ”Koszutka” i ”Wełnowiec”?
Śląsk
Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny. Katowice
R. XXV, nr 4 , 2019, s. 78-79.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:Z. Jedynak
Opis bibliograficzny:W sprawie nazwiska Wita Stwosza.
Rocznik Krakowski
Rocznik Krakowski. Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Kraków.
LXXX, 2014, s. 217–218.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Etymologia ludowa jako źródło poznania motywacji nazw terenowych (na przykładzie mikrotoponimów gminy Wręczyca Wielka w powiecie kłobuckim).
Język. Kultura. Komunikacja
Język. Kultura. Komunikacja. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wrocław
vol. 9, 2016, s. 253-266.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Językowy obraz świata społeczności wiejskiej zakrzepły w posesywnych nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimów Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych).
Onomastica
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVIII, 2014, s. 183–191.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Ludowa opozycja my – oni utrwalona w nazwach terenowych (na przykładzie mikrotoponimii Truskolas koło Częstochowy i wsi okolicznych), (w:) Bogactwo współczesnej polszczyzny
Bogactwo współczesnej polszczyzny.
, 2014, s. 419–426.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Miejsce i funkcja mikrotoponimów w ludowym obrazie świata (na przykładzie nazw terenowych Truskolas i wsi okolicznych w powiecie kłobuckim), (w:) Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia
M. Rak, K. Sikora (red.), Badania dialektologiczne. Stan, perspektywy, metodologia. Materiały z konferencji naukowej „Gwara i tekst”. Kraków, 27–28 września 2013 r. Kraków: Księgarnia Akademicka.
, 2014, s. 323–330.
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Nazwy terenowe jako czynnik utrwalający gwarę.
Onomastica
Onomastica. Pismo poświęcone teorii i interpretacji nazw własnych. Rocznik LX. Kraków
LX, 2016, s. 263–271.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:T. Jelonek
Opis bibliograficzny:Stare i nowe w mikrotoponimii
Słowo
Słowo. Studia językoznawcze. Instytut Filologii Polskiej UR. Rzeszów
9, 2018, s. 49-57.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:R. Jop
Opis bibliograficzny:Przyczynki do genealogii Noskowskich herbu Łada, właścicieli Łęcznej w XVI-XVII w.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Polskie Towarzystwo Heraldyczne. Warszawa
T. XII, 2013, s. 199-209.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki, nazwy osobowe
Autor:J. Jóźwiak
Opis bibliograficzny:Antroponimy we współczesnych tłumaczeniach rosyjskich tekstów literackich.
Acta Polono-Ruthenica
Acta Polono-Ruthenica. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn.
XVIII, 2013, s. 175–183.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:onomastyka literacka
Autor:J. Jóźwiak
Opis bibliograficzny:Inokul’turnye antroponimy v processe russko-pol’skogo perevoda v kontekste individual’nogo perevodˇceskogo podhoda.
Studia Rossica Posnaniensia
Studia Rossica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Poznań
XLI, 2016, s. 305-313.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe
Autor:J. Jóźwiak
Opis bibliograficzny:Nazvaniˆa ˇclenov russkih politiˇceskih partij i ih otraˇzenie v pol’skoj presse
Studia Rossica Posnaniensia
Studia Rossica Posnaniensia. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Poznań
z. XXXIX, 2014, s. 77-85.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy
Autor:J. Jóźwiak
Opis bibliograficzny:Wizerunek w nazwie (na materiale polskich i rosyjskich kart płatniczych).
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Łódź.
z. 9, 2013, s. 27–34.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:M. Juda-Mieloch
Opis bibliograficzny:Odmiana i pisownia nazwiska ”Ferić”.
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Ostrów Wielkopolski
R. 12, 2017, s. 320-321.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:M. Juniszewski
Opis bibliograficzny:Hodonimy powojennej Legnicy.
Szkice Legnickie
Szkice Legnickie. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy. Legnica
T. XXXVIII, 2017, s. 275-291.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:T. Jurek
Opis bibliograficzny:D. Adamska, A. Lachota, D. Nowakowski, A. Paroń, M. Siehankiewicz, R. Sikorski. Słownik wsi śląskich w średniowieczu. T. 1, Powiat lubiński. Wrocław, 2014, 308 s.
Roczniki Historyczne
Roczniki Historyczne. Organ Towarzystwa Miłośników Historii w Poznaniu. Poznań.
LXXXI, 2015, s. 263–267.,
Rodzaj publikacji:recenzja
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:T. Jurek
Opis bibliograficzny:Dokumenty odpustowe dla franciszkanów śląskich z XIII wieku
Sobótka
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii. Wrocław
T. LXVIII/2, 2013, s. 129-138.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:I. Pałucka-Czerniak, M. Jurewicz-Nowak
Opis bibliograficzny:Określenia przestrzeni w protokołach sądowych na materiale Czerwonej Księgi Mysłowic (XVI–XVIII w.), (w:) Miasto
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 3. Red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch. Bydgoszcz
, 2014, s. 100–112
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:B. Juszczak
Opis bibliograficzny:Nieoficjalne urbanonimy Brna na tle podobnych nazw Poznania i Warszawy (rekonesans badawczy).
Bohemistyka
Bohemistyka. Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo \"Pro\". Poznań
R. XVIII, [nr] 1 , 2018, s. 61-75,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne, varia
Autor:J. Juszczak
Opis bibliograficzny:Spis mieszkańców parafii Duszno z 1809 roku.
Przeszłość Demograficzna Polski
Przeszłość Demograficzna Polski. Materiały i Studia. Warszawa.
34, 2014, s. 61–88.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:M. Kabata
Opis bibliograficzny:Poprawność fleksyjna nazw osobowych w prasie codziennej.
Onomastica
Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Wrocław–Warszawa–Kraków
LVI, 2012, s. 93–103.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy osobowe, poprawność
Autor:J. Kacprzak, J. Zieliński
Opis bibliograficzny:Problematyka standaryzacji i wizualizacji danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG
PPKart
Polski Przegląd Kartograficzny. Warszawa
T. 49, nr 1, 2017, s. 85–92,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:J. Kaczerzewska
Opis bibliograficzny:Stabilność ekspresywna leksemu ”janusz” i jego jednostki derywowane
Orbis Linguarum
Orbis Linguarum. Legnickie rozprawy filologiczne. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław
vol. 51, 2018, s. 85-119.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:varia
Autor:Ł. Kaczmarek
Opis bibliograficzny:Osadnictwo wczesnośredniowieczne i starożytne na stanowisku nr 6 w miejscowości Polska Wieś gm. Kłecko, pow. gnieźnieński
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego
Rocznik Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Gniezno
T. 1, 2015, s. 212-259.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:materiały i słowniki
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Cretan Hydronyms Derived from Settlement Names
Voprosy Onomastiki
Voprosy Onomastiki (Problems of Onomastics).
Vol. 14/1, 2017, s. 66–86.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Dialekt kreteński języka nowogreckiego. Próba opisu na bazie materiału hydronimicznego. Cz. 1, Zjawiska fonetyczne
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź
T. LX, 2014, s. 93-120.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Dialekt kreteński języka nowogreckiego - próba opisu na bazie materiału hydronimicznego. Cz. 2, Morfologia i leksyka.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź.
LXI, 2015, s. 61–78.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Dialekt kreteński języka nowogreckiego - próba opisu na bazie materiału hydronimicznego. Cz. 3. Zjawiska fonetyczne i morfologiczne ograniczone terytorialnie.
RKJŁ
Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Łódź
T. LXIII, 2016, s. 35-51.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:nazwy geograficzne
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Elementy katharewusy w języku nowogreckim na przykładzie apelatywnych określeń sklepów branżowych
PF
Prace Filologiczne. Warszawa
T. LXXIII , 2019, s. 113-133.,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:chrematonimy, varia
Autor:E. Kaczyńska, K. T. Witczak
Opis bibliograficzny:Greckie nazwy dużych zwierząt morskich w świetle relacji Eliana (”O naturze zwierząt” IX 49).
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. Instytut Filologii Klasycznej UAM.
Vol. 28, fasc. 2 , 2018, s. 43-56,
Rodzaj publikacji:artykuł
Słowa kluczowe:zoonimy
Autor:E. Kaczyńska
Opis bibliograficzny:Kreteńskie hydronimy pochodne od nazw terenowych.